Начало Медицинска енциклопедия Микробиология

МИКРОБИОЛОГИЯ

ПОСЛЕДНО ВЪВЕДЕНИ

Рикетсии

Рикетсии

Семейство Rickettsiaceae включва над 40 вида патогенни за бозайниците бактерии, като 12 от тях преди...

Прочети повече
Хламидии

Хламидии

Хламидиите са Грам-отрицателни, вътреклетъчни бактерии, които могат да извършват своето бактериално ...

Прочети повече

РАЗДЕЛИ В МИКРОБИОЛОГИЯТА

Обща микробиология

Обща микробиология
Микробиологията представлява научна дисциплина, чиито основен предмет на дейност е изучаването на най-малките и невидими с просто око организми - бактерии, архибактерии, гъби, приони, вируси, протозои и едноклетъчни водорасли, които се обединяват под названието микроорганизми или микроби. Значението на този научен клон за човечеството е голямо, тъй като микроорганизмите са повсеместно разпространени, обитават почвата и водите, а някои от тях са се приспособили за живот в организма на животните,... Прочети повече

Микробиологична характеристика на инфекциите по системи

Микробиологична характеристика на инфекциите по системи
В раздел микробиологична характеристика на инфекциите по системи се разглеждат специфичните особености на инфекциозните процеси в зависимост от тяхната локализация и микроорганизмите, които ги причиняват. Микроорганизмите могат да се адаптират към различни среди на живот. В природата те обитават почвата, водите и въздуха, а една част от тях са намерили благоприятни условия за развитие в животинските и човешкия организъм. При човека отношението между собствените му клетки и тези на поселяващите ... Прочети повече

Нормална микрофлора при човека

Нормална микрофлора при човека
Многоклетъчните висши организми представляват благоприятна среда за растежа, развитието и размножаването на микроорганизмите. Последните колонизират всички екологични ниши в природата - води, почва, растения и животински организми. Характерна особеност на микроорганизмите, независимо от средата, която обитават, е образуването на органични вещества и разграждането на органичната материя на загиналите организми, като по този начин играят основна роля в кръговрата на веществата. Топлокръвните живо... Прочети повече

ЩО Е ТО МИКРОБИОЛОГИЯ?

Микробиологията (от гръцки mikros - "малък", bios - "живот", и от logos - "наука") представлява самостоятелна биологична наука, чиито основен предмет е изучаването на живота, развитието, размножаването и значението на животински и растителни микроорганизми. Поради изключително малките си размери тези микроорганизми не могат да бъдат наблюдавани с невъоръжено око, а за тази цел биват използвани оптични и електронни микроскопи.

Понятието "микроб", предложено от Ch. Sedillot през 1878 г., е сборно и включва голямо разнообразие от микроорганизми със специфични морфологични и физиологични характеристики, към които се отнасят бактериите, вирусите, гъбите и протозоите. Терминът "микробиология" е въведен за пръв път от E. Duclaux.

Наличието на миниатюрни организми, невидими с просто око, се прогнозира векове преди тяхното първоначално наблюдение. Първото записано микроскопско наблюдение е на плодородните телца на плесените, осъществено от Робърт Хуке през 1666 г. Антони ван Льовенхок е считан за баща на микробиологията, тъй като за пръв път наблюдава и експериментира с микроскопични организми през 1676 г., използвайки прости микроскопи по собствен дизайн. Научната микробиология започва своето развитие през 19-ти век чрез работата на Луи Пастьор, докато медицинската микробиология се развива от благодарение на трудовете на Роберт Кох.

Микроорганизмите са широко разпространени и оказват огромно влияние върху живота, физичния и химичен състав на нашата планета. Едни от тях се развиват в почвата и са отговорни за кръговрата на химичните елементи с основно значение за живот, включително въглерод, азот, сяра, водород и кислород, други се намират във водата и въздуха. Фотосинтезата на земята се осъществява предимно от микроорганизми и значително по-малко от зелените растения. Една част от микроорганизмите са се приспособили за живот в човешкия и животинските организми и така са се превърнали в паразити, на които се дължа инфекциозните заболявания при човека и животните.

Основен предмет на микробиологията е изучаването на голямото многообразие от микроорганизми обитаващи външната среда и тези, които са се приспособили към паразитен начин на живот в многоклетъчните животински и растителни организми.

Задачите на микробиологичната наука са свързани с изучаване на морфологията, строежа и физиологията на микроорганизмите и тяхното взаимодействие с околната среда, както и ролята им в патологията на човека, животинските и растителни организми.

Морфологията на микроорганизмите описва характерни структурни особености като форма, големина, вътрешна организация и строеж на клетките, а така също и измененията, които настъпват в различните етапи от развитието им или вследствие на промени в условията на съществуване.

Физиологичните характеристики на микроорганизмите включват особености на химичния състав на микробната клетка, процесите хранене, дишане, размножаване и др. специфични жизнени прояви.

Натрупването на голяма база от данни в областта на микробиологията през последните два века довежда до формирането на самостоятелни дисциплини, които се различават помежду си по своите обекти, цели и задачи на проучване. Към тях се отнасят:

 • медицинска микробиология;
 • промишлена микробиология;
 • селскостопанска микробиология;
 • космическа микробиология.

Медицинска микробиология

Медицинската микробиология се занимава с изучаване на болестотворните (патогенни) микроорганизми, които са се приспособили към паразитен начин на съществуване в човешкия организъм и причиняват специфични заболявания. В зависимост от вида на изучаваните патогенни микроорганизми медицинската микробиология се подразделя на следните самостоятелни дисциплини:

 • бактериология - изучава болестотворните бактерии;
 • вирусология - патогенни вируси;
 • микология - патогенни гъби;
 • протозоология - болестотворни парваци.

Основните раздели в медицинската микробиология като учебна дисциплина са:

 • обща микробиология - изучава морфологията, строежа и общи характеристики на болестотворните микроби;
 • инфекция и имунитет - представлява учение, което изучава взаимодействието между макроорганизма и патогените от една страна и защитните механизми, които използва макроорганизма в борбата си срещу тях;
 • специална микробиология - представлява микробиологична дисциплина, изучаваща характерните особености на отделния вид патогенен микроорганизъм, към които се отнасят: морфология и биология на конкретния представител; начин на поява на заразната болест и неговата патогенеза и възникване на имунна реакция и имунитет; резистентността му при въздействие на специфични физични, химични фактори, антибиотици и химиотерапевтици; методите за микробиологична диагностика; мерки за борба с инфекцията и специфични профилактични мероприятия и др.

Благодарение на микробиологията се откриват нови антибиотици и химиотерапевтици, които са от съществено значение за медицинската практика и разкриват нови възможности за лечение и профилактика на заразните заболявания. Този научен клон изучава също така и проблема за наследствеността и изменчивостта при микроорганизмите, които стоят в основата на антибиотичната резистентност, явяваща се основен проблем в терапията на заразните заболявания в 21-ви век. Така в условията на съвременното общество ролята и важността на микробиологията като медицинска, промишлена и селскостопанска наука нараства значително.