Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други бактериални хранителни отравяния Други уточнени бактериални хранителни отравяния

Други уточнени бактериални хранителни отравяния МКБ A05.8

Други уточнени бактериални хранителни отравяния МКБ A05.8 - изображение

Бактериалните хранителни отравяния са група остри стомашно-чревни заболявания, които възникват при консумация на храни, предварително контаминирани с различни микроорганизми и техните токсични продукти.

Други уточнени бактериални хранителни отравяния възникват като малки, групови или семейни епидемии, както и големи епидемии в ученически и войскови лагери, обществени столове, големи ресторанти и др. Възможни са и спорадични случаи. Заразяването на храните може да бъде първично (от болни животни) или вторично (при приготвяне и съхранение на готовите храни).

Механизмът на предаване на заразата е алиментарен. Входна врата е стомашно-чревният тракт. С контаминираната храна в организма попадат големи количества бактерии и техните токсини, които в стомаха предизвикват токсичен гастрит. Преминали в тънките черва, някои микроорганизми попадат в ентероцитите, след това в субмукозата. Там се размножават, отделят токсини и предизвикват обща интоксикация и токсично увреждане на ентероцитите с активиране на аденилциклазата и формиране на аденозин монофосфат. По-голямо значение има нахлуването на огромно количество токсини в ентероцитите. Това става възможно само при наличие на жизнеспособни причинители.

При имуносупресирани болни микроорганизмите могат да преминат в общото кръвообращение и да предизвикат сепсис или септикопиемия. Токсичното увреждане на нервната система, кръвоносните съдове, черния дроб, миокарда, повишеното ниво на някои цитокини и загубата на големи количества течности и соли водят до бързо настъпване на сърдечно-съдова недостатъчност с колапсни или шокови прояви, изразена дехидратация, деминерализация, ацидоза, остра бъбречна недостатъчност и др.

Всички лица могат да боледуват, но най-застрашени от усложнения и смърт са децата, възрастните и имунокомпрометираните пациенти.

Клиничната картина на други уточнени бактериални хранителни отравяния варира в зависимост от патогенните причинители и патогенетичните механизми, чрез които те въздействат върху различни части на храносмилателната система.

Хранително отравяне, причинено от Str.faecium

Описана е епидемия след консумация на кренвирши.

Патогенезата е неизяснена, допуска се ентеротоксичен или ентероинвазивен механизъм, но и двата не са доказани.

Клиничната картина е на тежък ентероколит с дехидратация и хиповолемия. Отбелязва се често засягане и на горните дихателни пътища. Заболяването отшумява за 2-3 дни.

Хранително отравяне, причинено от Hafnia

Според някои данни честотата на заболяването достига до 6% от всички хранителни отравяния. Протича като остър гастроентерит или ентероколит.

Прогнозата е добра. Преобладават леки форми, най-често без тежка дехидратация или хемодинамичен срив.

Диагноза на бактериалните хранителни отравяния се базира на епидемиологичните и клиничните данни. Причинителите се доказват с изолиране от фецес, повърнати материи и консумираната храна.

Задължителна е хоспитализацията на болните - обикновено за 24 часа. Етиологично лечение не се прилага. Водещо е патогенетичното лечение: рехидратация.

Прогнозата по принцип е добра.

Няма специфична профилактика на други уточнени бактериални хранителни отравяния.

2.6, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени бактериални хранителни отравяния МКБ A05.8

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други уточнени бактериални хранителни отравяния МКБ A05.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО