Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести

Инфекциозни и паразитни болести МКБ A00-B99

Инфекциозни и паразитни болести МКБ A00-B99 - изображение

Изучаването на инфекциите води своето начало от древността, когато е било забелязано, че инфекциите имат свойството да се предават от болните на здравите хора.

Терминът "инфекция" или "инфекциозен процес" произлиза от латинския глагол inficio (заразявай, замърсявай).

Според Л. А. Зилбер инфекциозната болест е съвкупност от всички процеси, които се извършват в организма при проникване на бактерий, вирус, паразит в макроорганизма, при внедряването и размножаването в него.

Инфекциозен процес е взаимодействие между микроорганизма и макроорганизма с всички промени, настъпващи в резултат на пряко или косвено действие на микроорганизма, токсичните и другите му продукти.

Като болестен процес инфекцията има три фази на развитие:

 • огнищна - когато микроорганизмът се развива на входната врата и близките лимфни възли,
 • междинна - когато причинителят навлиза в ретикуло - ендотелната система,
 • генерализирана - когато постъпва в кръвното русло и вътрешните органи.

По своята същност инфекциозният процес е биологичен процес. Реакциите на взаимодействието микроорганизъм - макроорганизъм са биологични, тъй като са резултат на "сблъсък" на два биологични вида.

Инфекциозната болест е проявлението на инфекциозния процес с различни признаци и изменения от биологичен, физиологичен, биохимичен, клинико - анатомичен, микробиологичен и епидемиологичен порядък.

Инфекциозният процес има три основни форми на изява:

 • латентна (дремеща) - без функционални и клинични прояви на инфектирания,
 • безсимптомна (субклинична) - има функционални, но без клинични прояви,
 • манифестна форма на инфекция - има изразени клинични прояви.

Инфекциозната болест, като форма на инфекциозния процес, е нозологично обособен инфекциозен процес, крайната фаза на неговата еволюция.

Прието е инфекциозна болест да е такава, при която причинителят е от бактериален, вирусен, гъбичен причинител, а паразитните болести (болестни процеси, причинени от протозои) се изучават като отделна дисциплина.

Инфекцията има следните качествени характеристики:

 • специфичен причинител,
 • специфична входна врата,
 • периодично и циклично протичане,
 • създаване на естествен имунитет,
 • контагиозност (склонност към епидемичен процес).

Стадиите на всяка болест са: инкубационен, продромален, разгар и реконвалесценция.

Основните свойства, характеризиращи болестотворните микроорганизми, са: патогенност, вирулентност, инфекциозност, инвазивност, токсигенност. Между патогенните и непатогенни паразити често съществуват преходни форми (Escherichia coli).

Причинителите на инфекциите, като задължителни паразити на човека и животните, могат да се запазят само при постоянно преминаване от гостоприемник в гостоприемник. При това преминаване от заразения в здравия организъм те пребивават за определено време във външната среда.

В хода на еволюцията патогенните микроорганизми са се приспособили да преминават през външната среда по различни пътища и да попадат на различни фактори на тази среда.

Това е свързано с особеностите на патогенезата на инфекциозните заболявания и по-специално с:

 • входна врата на инфекцията - мястото на проникване в организма,
 • локализация на причинителя в живия организъм,
 • начин на отделяне от макроорганизма.

След проникване на патогенния микроорганизъм в макроорганизма той се размножава, в зависимост от: биологичните си свойства, специализацията (тъканния тропизъм), степента на патогенност (вирулентност), реакцията на организма.

Дозата на инфекцията играе роля за развитието на инфекциозния процес. Това е минималното количество микроби, което е в състояние да предизвика инфекциозен процес.

Входната врата определя мястото на проникване на патогенният микроорганизъм.

Дозата и входната врата определят началната фаза на инфекциозния процес.

Нахлуването на специфичен причинител през естествената входна врата може да има различна съдба:

 • да бъде унищожен, без да причини реакция,
 • да се размножава, без да предизвика реакция над физиологичната,
 • да причини истинско заболяване.

Реакциите от страна на организма са разнообразни.

4.1, 8 гласа

ВИДОВЕ Инфекциозни и паразитни болести МКБ A00-B99

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Инфекциозни и паразитни болести МКБ A00-B99

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО