Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Алкохолна болест на черния дроб

Алкохолна болест на черния дроб МКБ K70

Алкохолна болест на черния дроб МКБ K70 - изображение

Алкохолна болест на черния дроб е сборно понятие, включващо целия спектър на морфологични и клинични форми на увреждания на черния дроб причинени от алкохола - чернодробна стеатоза, алкохолен хепатит, алкохолна фиброза, чернодробна цироза и чернодробна недостатъчност. Особена форма е синдромът на Zieve. По своята същност алкохолна болест на черния дроб може да се отнесе към групата на токсичните хепатити.
Застрашени са не само алкохолиците, а и лицата, които ежедневно консумират 10-14гр етанол.
10гр. алкохол се съдържат в: 30мл. концентрат, 100мл вино, 200мл бира.

Всеки организъм реагира индивидуално на увреждащото действие на алкохола. Не са напълно изяснени механизмите, но се предполага, че са от значение някои рискови фактори:
- Продължителна консумация на големи количества алкохол;
- Непрекъснат прием на алкохол;
- Прием на алкохол при недостатъчно хранене;
- Лошо качество на алкохола;
- Женският пол са два пъти по-податливи към алкохолни чернодробни увреждания при по-малки дози и по-кратка продължителност от хронична консумация.
- Генетични фактори влияещи метаболизма на алкохола;
- Съпътстващи инфекции с HBV или HCV.

Патогенеза на алкохолна болест на черния дроб
Най-общо механизмите на алкохолната чернодробна токсичност отключват нарушение на окислително-редукционните процеси. Настъпва оксидативен стрес, липидна пероксидация, производство и натрупване на свободни радикали. Задълбочават се метаболитните нарушения, възникват структурни промени в чернодробните протеини и мембрани. Отключват се имунологично - възпалителни реакции с изобилно освобождаване на цитокини (TNF - алфа, интерлевкин 6 (IL 6), интерлевкин 8 (IL 8)). Стимулира се производството и отлагане на колаген с последваща фиброза. Съчетанието или превалирането на един и друг процес определя голямото разнообразие на алкохолно увреждане и клиничната му изява.

Патоморфология на алкохолна болест на черния дроб
Алкохолното увреждане на черния дроб включва широк спектър от токсични промени - стеатоза, дегенерация и некроза на хепатоцитите (до масивна при остър алкохолен хепатит), холестаза, възпаление, фиброза, цироза, сидероза и други. Относително специфични са промените : предимно центрилобуларно засягане, алкохолен хиалин телцата на Mallory, при остър хепатит - инфилтрация от сегментоядрени клетки, ранно формиране на фиброза - перивенуларно, перисинусоидално и перицелуларно.

Клинични изяви и особености на алкохолна болест на черния дроб
При системна и продължителна алкохолна злоупотреба, успоредно с чернодробното заболяване се откриват и промени в други органи и системи или промяна в личността.
При изостряне се появяват общи неспецифични симптоми като отпадналост, безапетитие, гадене, повръщане, коремна болка или дискомфорт в дясна горна половина.

Алкохолната стеатоза е натрупване на мастни киселини в чернодробните клетки - най-ранното и най-честото увреждане на черния дроб при алкохолна болест на черния дроб. Тя е токсична проява на прием на алкохол от макровезикуларен тип. Алкохолът причинява развитие на големи мастни глобули. Алкохолът се метаболизира от алкохолдехидрогеназа (ADH) в ацеталдехид, а след това се метаболизира от алдехид дехидрогеназа (ALDH) в оцетна киселина, която накрая се окислява до въглероден двуокис (СО2) и вода. Този процес генерира NADH и увеличава съотношението NADH / NAD. По-висока концентрация на NADH индуцира синтеза на мастни киселини, като същевременно намалението на NAD води до намалено окисление на мастни киселини. След това по-високите нива на мастни киселини сигнализират чернодробните клетки да образуват триглицериди. Клинично се характеризира с безсимптомно протичане или с общи, неспецифични симптоми. Физикално се установява хепатомегалия.
Повече за алкохолна стеатоза на черен дроб можете да прочетете при:

Алкохолният хепатит може да бъде или самостоятелна алкохолна болест на черния дроб  след алкохолна консумация или да се развие на фона на алкохолна стеатоза, фиброза и цироза. Протича с различна тежест на клинично протичане от клинично неизявена форма до тежко заболяване.
Острият чернодробен хепатит представлява остра чернодробна некроза с инфилтрация на черния дроб с левкоцити. Проявява се остра чернодробна недостатъчност и тежки метаболитни нарушения. Пациентите са със симптоми на анорексия, обща отпадналост, лесна уморяемост, втрисане, висока температура, жълтеница, болка в горен десен квадрант и увеличен черен дроб. Може да има признаци на чернодробна декомпенсация асцит и енцефалопатия. Лабораторните изследвания показват левкоцитоза, увеличаване на ГГТ и АФ, повишаване на АСАТ : АЛАТ е 2:1, хипербилирубинемия, хипоалбуминемия, удължено протромбиново време. Чести са електролитните нарушения и метаболитната ацидоза.
Повече за алкохолен хепатит можете да прочетете при:

Алкохолната цироза е дифузно чернодробно заболяване, краен етап от развитието на алкохолна болест на черния дроб, което се характеризира фиброза и регенераторни възли и нарушена архитектоника на черния дроб. Фиброзата е пъви етап на цирозата. Първият патогенетичен механизъм е апоптозата, некрозата, която се предизвиква по различни патогенетични механизми. Настъпва колапс на чернодробните лобули. Активират се възпалителни и регенераторни процеси и фиброобразуване. В началото фиброзата е обратим процес, но постепенно се увеличава количеството на колагена и между порталния тракт и централната вена възникват фиброзни мостове - формират се псевдо делчета. Нарушена е взаиомновръзката между хепатоцитите и кръвоснабдяването. Храненето на хепатоцитите е нарушено от натрупания колаген в субендотелните пространства на Дисе и води до загуба на синусоидните пори. Поради същата причина се повишава и налягането в синусите. Нарушения ход на разклоненията на вена порте (пресинусоидално), перицентралната фиброза и компресия на чернодробните венули от регенераторните възли (постсинусоидално) допълнително увеличава интрахпаталната резистентност. При развитието на портална хипертония, освен интрахепаталната резистентност се включват и функционални механизми, водещи до спазъм, които допълнително влошават кръвотока.
Повече за фиброза и склероза на черен дроб при алкохолна злоупотреба можете да прочетете при:

Чернодробната цироза е късен етап на алкохолна болест на черния дроб с белези на възпаление, фиброза и увредени мембрани на клетките предотвратяващи детоксикацията. Ацеталдехид може да бъде отговорен за алкохол - индуцирана фиброза чрез стимулиране отлагането на колаген в чернодробни звездовидни клетки. Производството на окислители, получени от NADPH и цитохром P-450 2E1 и формирането на ацеталдехид протеинови продукти водят до увреждане на клетъчната мембрана.
Клиничните изяви и белези на цирозата зависят от тежестта на чернодробното увреждане. Често в началото болните нямат оплаквания - безсимптомно протичане. Симптомите най-често са неспецифични. Чести са общите оплаквания като общо неразположение, лесна умора, недостатъчен сън, безапетитие, повишение на телесната температура, загуба на тегло. Болните съобщават за тежест и тъпа болка в дясно подребрие, коремен дискомфорт, метеоризъм, гадене. Намалено е либидото, налице са менструални нарушения. Възможни са сърбеж, болки по ставите и костите. Има съдови звезди по торакса, врата, лицето, крайниците, палмарени и плантарен еритем, субиктер или иктер, асцит, изразени отоци по крайниците. Има редукция на подкожна мастна и мускулна тъкан, хиперпигментация по кожата, обърканост, раздразнителност, отпуснатост, сънливост.
Повече за цироза при алкохолна болест можете да прочетете при:

Чернодробната недостатъчност е последният етап на алкохолна болест на черния дроб. Това е състояние, при което черния дроб не може да изпълнява нормалните синтетични и метаболитни функции поради намаленото количество на нормално функциониращи чернодробни клетки. Чернодробната недостатъчност може да бъде остра и хронична. Острата се определя като състояние на бързо развитие на хепатоцелуларна дисфункция, след прекомерна консумация на алкохол при тежък алкохолен хепатит. Нарушава се синтезът на протеините, развива се коагулопатия и енцефалопатия. Хроничната чернодробна недостатъчност се развива в рамките на цирозата. Изявява клинично с тежките промени при цироза: портална хипертония (варици на хранопровода, хепато - пулмонален синдром, хепато - ренален синдром), асцит, енцефалопатия.
Повече за чернодробна недостатъчност при алкохолна болест можете да прочетете при:

Неуточнена алкохолна болест на черния дроб е заболяване, при което от първоначалния преглед не може да се уточни морфологичната или клинична форма на алкохолната болест. Тези форми могат да бъдат мастна дегенерация на черния дроб (стеатоза), алкохолен хепатит, алкохолна фиброза и склероза, чернодробна цироза и чернодробна недостатъчност. Тези клинични и морфологични форми могат да бъдат различни етапи на развитието на алкохолната болест, но някои могат да се развиват и като самостоятелно заболяване. При навременно преустановяване на алкохолната консумация развитието на заболяването може да спре развитието си в началните етапи, без да се развие цироза.
Повече за неуточнена алкохолна болест можете да прочетете при:

3.8, 6 гласа

ВИДОВЕ Алкохолна болест на черния дроб МКБ K70

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Алкохолна болест на черния дроб МКБ K70

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Алкохолна болест на черния дроб МКБ K70

ВСИЧКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Алкохолна болест на черния дроб МКБ K70

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия