Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Алкохолна болест на черния дроб Алкохолна фиброза и склероза на черния дроб

Алкохолна фиброза и склероза на черния дроб МКБ K70.2

Алкохолна фиброза и склероза на черния дроб МКБ K70.2 - изображение

Клиничните и хистоморфологичните форми на алкохолното увреждане на черния дроб са чернодробната стеатоза, хроничният алкохолен хепатит, манифестираш се като хепатит с прогресиращ ход, и алкохолна цироза. Важна закономерност за вида и формата на алкохолното увреждане е, че на фона на хроничната алкохолна злоупотреба повтарящите се свръхтежки атаки на алкохолно обременяване и вместването на епизоди от остър алкохолен хепатит значително скъсяват пътя за формирането на алкохолната цироза. Алкохолна фиброза и склероза на черния дроб е първият етап от развитието или патоморфологичната характеристика на чернодробна цироза.

Последователността в еволюцията стеатоза – хроничен алкохолен хепатит – алкохолна цироза е най-честата хронология на хроничното чернодробно увреждане. Не е изключено обаче, центролобуларната и перицелуларната алкохолна фиброза и склероза на черния дроб, наблюдавани в хода на една усложнена стеатоза и приемани като сигурни признаци на прецироза, да обусловят формирането на алкохолната цироза без задължителното й преминаване през фазата на хроничен алкохолен хепатит. Това намира своето обяснение в директно стимулиращото активно колагенообразуване действие на алкохола.

Обратимост на алкохолното увреждане е възможна само в първата фаза, фазата на стеатозата, разбира се, само след спиране на алкохолната консумация. Хроничният алкохолен хепатит и особено формираната алкохолна цироза обаче има характеристиката на необратим, фатално прогресиращ процес, дори и след изключване действието на алкохолния фактор. Това се определя от допълнителното включване в даден етап към основното токсично действие на алкохола и на други механизми (имунологични, фиброобразуващи – образуване на алкохолна фиброза и склероза на черния дроб), съчетаващи в себе си особености на самоподържане и включване на „порочни кръгове” на само прогресиране.

Значителен интерес представлява наличието на зрели колагенови фибрили в пространството на Дисе и между хепатоцитите (чернодробните клетки). За хроничния прогресиращ алкохолен хепатит и алкохолната цироза това е закономерно явление с изяснено патогенетично значение за развитието на хроничните активни хепатити и цирози въобще. Снопчета зрял колаген в различни количества се наблюдават и при почти всички случаи със стеатоза. Между два хепатоцита, единият, от които със значителни дистрофични изменения, се разполагат два активни фибробласти – най-вероятно трансформирани клетки на Купфер и адвентициална клетка. Около тях се разполага огромно количество колаген (околофибробластна фибрилогенеза), представляваш част от новосформирана междухепатоцитна съединителнотъканна прослойка. В други случаи междухепатоцитните пространства са разширени от правилно подредени по надлъжната си ос зрели колагенови фибрили (дистанционна фибрилогенеза), които в обширни зони раздалечават хепатоцитите един от друг. В същност това представляват елементи и различни фази от образуването на перицелуларната (перихепатоцитната) алкохолна фиброза и склероза на черния дроб. Разположението пък на зрели колагенови фибрили в пространството на Дисе обективизира формирането на перисинусоидална фиброза.

Перивенуларната (перисинусоидалната) склероза, т.е. значителното отлагане и натрупване на зрял колаген в пространството на Дисе, се разглежда като начален стадий на перицелуларната фиброза. Това е логично, защото най-ранното превръщане, подреждане на тропоколагеновите молекули в колагенови фибрили ще се извърши около продуциралите ги фибробласти, в случая адвентициалните клетки. Тяхното перисинусоидално разположение отразява началото на перицелуларната фиброза с нейната перисинусоидална локализация. Известно време след това се включва и дистанционната фибрилогенеза, която осигурява и пълното оформяне на околохепатоцитната фиброза.

По такъв начин през първата фаза на алкохолното увреждане на черния дроб – стеатозата, която съществува и при напредналата алкохолна цироза, ултраструктурната патология включва преди всичко признаци на нарушен липиден метаболизъм, патологична имунна реактивност и повишено вътределчесто колагенообразуване. Това обяснява възможностите за формирането на алкохолната цироза направо от стеатоза без задължително „преминаване” през фазата на алкохолния хепатит. Същевременно това задължава клиницистите да заострят вниманието си при наличието на данни за перицелуларна фиброза, чието ранно обективизиране чрез електронна микроскопия може да се извърши много преди хистоморфологичната й манифестация.

Клинична картина на алкохолна фиброза и склероза на черния дроб
Самата чернодробна фиброза не причинява симптоми. Симптомите могат да се резултат от усложненията на фиброзирането и прогресирането и до цироза. Усложненията са нарушеното кръвоснабдяване на хепатоцитите, нараства налягането и води до портална хипертония.
Други симптоми, които могат да се появят са неспецифични като общо неразположение, лесна умора, безапетитие, загуба на тегло, тежест в дясно подребрие.

Диагнозата на алкохолна фиброза и склероза на черния дроб
Диагнозата се поставя от клиничната оценка, лабораторните изследвания и ехографското изследване.

Лечение на алкохолна фиброза и склероза на черния дроб
В началото фиброзата е обратима, при навременно спиране на алкохолната консумация. Лечението включва диета и оптимален режим на живот и труд, изключване на алкохола, лечение с витамини, антиоксиданти и хепатопротектори.

2.2, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия