Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Главен мозък Функционални системи в ЦНС

Функционални системи в ЦНС

Функционални системи в ЦНС - изображение
Под функционални системи в ЦНС разбираме последователно свързани неврони, по които се провеждат аферентни или еферентни сигнали. Тези системи най-общо могат да се разделят на две групи - сензорни и моторни.

Благодарение на сензорните системи се провежда обща и специфична сетивност. Под обща сетивност се разбира тази, идваща от кожата, вътрешните органи, кръвоносните съдове и двигателния апарат. Сигналите, които идват от сетивните органи се наричат специфична сетивност. Съществува още едно делене на сетивността - гръбначномозъчна (от туловището, крайниците, шията) и черепномозъчна (от главата ).

Повърхностна механорецепция
- повърхностна сетивност за допир, стереогнозия и натиск се извършва чрез триневронална верига;
- tractus spinothalamicus anterior - провежда повърхностна сетивност за лек допир и натиск;
- nervus trigeminus - провежда информация за лек допир и натиск от областта на главата;


Сетивност за болка и температура

   Рецепторите за болка се активират и предават информация за настъпило или предстоящо увреждане.
Болковата информация от тялото се провежда по антеролатералната система, която се дели на две части - латерална и медиална.
N. trigeminus пренася болкова информация от главата.
    Трябва да се отбележи, че наличието на болка до голяма степен зависи и от психическото състояние на човека. Наличието или отсъствието на болка могат да бъдат модулирани от редица вещества, отделяни в ЦНС.
    В хипоталамусът са разположени термосензитивни неврони, благодарение на които се осъществява температурна регулация. Чрез инервация на потните жлези и кръвоносните съдове се осъществява регулацията на тялото.

Дълбока сетивност
С участието на таламуса се провеждат импулси до кората на крайния мозък или малкия мозък.

Сетивност от вътрешните органи
В повечето случаи тази сетивност е болкова.

Зрително-сензорна система - тя е съставена от ретиногеникулокортикална, ретинопретектална, ретинохипоталамична и ретинотегментална система. Представлява най-комплексната зрителна система.

Слухово-сензорна система
В състава й влизат пътищата на слуха в мозъка и ухото, като получените вибрации на сетивните клетки се трансформират в електрични сигнали.

Вестибуларно-сензорна система - в нея са разположени специални сетивни клетки, които възприемат промените в положението на главата.

Вкусово-сензорна система
В гъбовидните, листовидните и жлебовидните папили се намират вкусовите сетивни клетки. Сетивността от тях се провежда от влакна, които принадлежат на лицевия, блуждаещиш и езиково-гълтачния нерв.

Обонятелно-сензорна система
Тази система възприема информация за химична сетивност от веществата, които са попаднали върху рецепторните й клетки.


Моторни системи
За да се извърши регулацията на волевите движения, рефлексите и ритмичните моторни движения е необходимо да се получи информация от тях. Моторната регулация се извършва в гръбначния мозък, мозъчния ствол, базалните ядра, малкия мозък и крайномозъчната кора. Има две основни моторни системи - пирамидна, която е изградена от пирамиден път и кортиконуклеарна система и екстрапирамидна, наречена още моторна система на базалните ядра.

3.4, 9 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория