Начало Медицинска енциклопедия Лечения Рискове при убождане с игла от спринцовка Профилактика и хигиена

Рискове при убождане с игла от спринцовка

Рискове при убождане с игла от спринцовка - изображение

Ежедневно в световен мащаб хиляди здравни работници излагат себе си на риск в името на професията и лечението на пациентите.

С развитието на медицината и технологиите се цели улесняване работата на лекари, медицински сестри, лаборанти, като се създават все по-нови устройства за облекчаване извършването на редица манипулации и намаляване риска от инциденти.

Убождането с игла от спринцовка е един от най-честите инциденти, наблюдаван в практиката, като ежегодно се случват хиляди случаи, само част от които се докладват по една или друга причина. В рамките на периода от 1993 до 2001 година се отчита спад на инцидентите с приблизително 50 процента, но проблемът все още е актуален.

Изложени на висок риск от убождане с игла от спринцовка са:

 • здравни работници: лекари, медицински сестри, лаборанти, студенти по медицина и други
 • домашни помощници, грижещи се за хронично болни пациенти
 • заетите в козметичната индустрия: при извършване на определени козметични процедури (поставяне на ботокс, поставяне на хиалуронова киселина и други), при поставяне на пиърсинг, при татуиране
 • занимаващи се с акупунктура
 • персонал, ангажиран със събирането и изхвърлянето на медицински отпадъци

Рискови манипулацииРедица манипулации повишават риска от инцидент, като най-често това се случва при поставянето на подкожни инжекции, вземане на кръв, зашиване на раневи участък, поставяне на система за венозна инфузия.

Приблизително една трета до една втора от случаите се случват при работа със спринцовки за еднократна употреба.

Различни проучвания на проблема показват, че повечето от половината от инцидентите се случват по време на манипулацията, но висок процент (около една трета) се случват след манипулацията, при повторно затваряне на иглата, при неправилно съхранение и експлоатация, при изхвърляне на иглата.

Най-често инцидентите са налице при спешни ситуации, в които се изисква максимално бърза реакция от страна на медицинския персонал в условията на стрес и напрежение.

Преумората е друг фактор, повишаващ риска от инциденти при извършването на стандартни, рутинни процедури, поради забавени реакции, намалено внимание и риск от небрежност, чиято цена може да струва скъпо на пострадалия от убождането.

За нашата страна, особено в по-слабо населените райони, е характерен дефицит на кадри, поради което се създава изкуствено стресираща обстановка за персонала и необходимост от бързо обслужване на по-голям брой пациенти, отколкото би следвало.

В такива условия често една медицинска сестра отговаря за всички манипулации на пациентите в отделението, като в бързината под влияние на редица фактори е налице значително повишен риск не само от убождане, но и от други грешки.

Необходимо е подобряване на ситуацията, тъй като убождането само по себе си и грешките поради небрежност от друга страна създават предпоставки за икономически, здравни и психоемоционални последици.

Здравните работници носят на плещите си тежкото бреме в грижата за другите да рискуват собственото си здраве. Макар и да звучи преувеличено за обикновения човек, убождането с игла крие сериозни рискове за здравето на медицинския персонал и непредвидими последици в дългосрочен план.

Какви рискове крие убождането с игла от спринцовка?

Какви рискове крие убождането с иглаПри убождане с острия връх на иглата се нарушава целостта на кожата, което създава благоприятни условия за проникване на различни патогенни микроорганизми.

При контакт на наранена кожна повърхност с кръв или кръвни продукти на болния се увеличава рискът от заразяване с предавани по кръвен път инфекции. Допълнителен рисков фактор представляват контаминирани повърхности в помещението при лоши санитарни условия, като при случаен досег на наранената кожа с тях е възможно заразяване.

Известни са множество инфекции, криещи риск от предаване при убождане, но най-често в клиничната практика се наблюдават хепатит В, хепатит С и HIV. Основният път за предаване и разпространение на тези заболявания е именно кръвният.

Заразяването с тях крие сериозни рискове в дългосрочен план, поради липсата на ефективна при всички пациенти стандартизирана терапия и етиологично лечение.

Полезна информация за терапевтичните възможности, ефективността и рисковете от нежелани ефекти може да намерите в раздел Лечения (Безинтерфероново лечение при хепатит С, Лечение на СПИН).

Рискът от заразяване и инфектиране с вирусните причинители на тези заболявания не може да бъде точно изчислен, но според различни източници варира между 1 и 30 процента, като е най-висок за хепатит В.

Причината за най-висок риск от заразяване с хепатит В е от една страна високата честота на болестта и високата концентрация на вирусите в кръвта и всеобщата възприемчивост на населението от друга.

Освен тези вирусни инфекции при определени ситуации, макар и изключително рядко, е възможно заразяване с други вирусни, бактериални или гъбични агенти при контакт с контаминирана кръв или при наличие на нарушена цялост на кожата и контакт с контаминирани предмети на болния:

 • бластомикоза: макар и рядко е възможно заразяване при попадане на спори на причинителите (Blastomyces dermatitidis) в наранена кожна повърхност
 • бруцелоза: описани са спорадични случаи на заразяване по кръвен път
 • криптококоза: предаването на инфекцията обикновено се осъществява по въздушно-капков път, но е възможно и при директно проникване на причинителите (гъбички от род Cryptococcus) в кожата или лигавиците
 • дифтерия
 • малария: заразяване е възможно посредством контаминиран медицински инструментариум
 • микобактериални инфекции
 • инфекции, предизвикани от Staphylococcus aureus
 • инфекции, предизвикани от Streptococcus pyogenes
 • токсоплазмоза: заразяване с Toxoplasma gondii може да се осъществи освен при консумация на заразени хранителни продукти, ниска хигиена и трансплацентарен път, също и по лабораторен път (при контакт с проби, съдържащи агентите), при хемотрансфузия и контакт с кръвта на болния
 • туберкулоза: макар и рядко е възможно заразяване при контакт с контаминирана кръв или предмети, поради високата устойчивост във външна среда на туберкулозните бактерии

Най-доброто лечение е профилактиката, като предпазването от убождане и спазването на утвърдените, регламентирани санитарни условия и изисквания за работа намаляват значително риска. И все пак инциденти се случват.

Какво да правим при убождане с игла от спринцовка?

Какво да правим при убождане с игла от спринцовка?Колкото и внимателно да боравим с инструментите за манипулация, инциденти могат да се случат на всеки, дори и на най-подготвения кадър.

Най-важното нещо при убождане с игла от спринцовка е да запазите спокойствие, без да оставяте паниката да ви завладее.

Необходимо е своевременно почистване на засегнатото място с чиста течаща вода и сапун, като за минимизиране на рисковете е препоръчително изстискване на капките кръв, появили се на повърхността на кожата в резултат от убождането с острия връх на иглата.

При попадане на пръски по кожата, в очите или устната кухина е необходимо своевременно измиване и почистване, без излишно нараняване на кожата и лигавиците и без да влагате излишна сила.

Задължително докладвайте на своя ръководител, работодател и висшестоящ за инцидента. Премълчаването може да доведе до по-тежки последици и неизплащане на обезщетенията в случай на инцидент и инфектиране в резултат от убождането и проникването на патогенни микроорганизми в кръвта.

Приблизително една втора от всички случаи на подобни инциденти по една или друга причина не се докладват, като най-често работниците се притесняват от обвинение в небрежност по време на работа и злепоставяне пред колегите и ръководството.

След щателно почистване на мястото, засегнато от иглата и консултация с ръководителите при необходимост се назначава съответната профилактика, която е различна в зависимост от риска от инфектиране и може да включва приложение на имуноглобулини, прием на антибиотици или химиотерапевтици и други, като се препоръчва проследяване състоянието и лабораторните показатели на работника.

За минимизиране на рисковете от инциденти се препоръчва следване на утвърдени правила при работа с игли и други остри предмети, санитарен контрол и бдителност от страна на здравните работници.

Полезна информация може да намерите в раздел Заболявания:

Как да се предпазим от убождане с игла от спринцовка?

Как да се предпазим от убождане?

 • при наличие на алтернатива, използвайте нея: например при постигане на идентичен ефект след прием на медикаментите перорално не е необходимо поставянето на система за венозна инфузия на лекарствата
 • снабдяване на лечебното заведение с безопасни, съвременни устройства за работа
 • снабдяване на лечебното заведение, лекарски кабинет или козметичен салон с оборудване, отговарящо на стандартите за безопасност
 • използване на лични предпазни средства: това включва ръкавици, очила, маска, подходящо облекло, като целта е минимизиране риска от случайни пръски и попадане на контаминирани течности по кожата и лигавиците
 • внимание при работа с игли: не ги оставяйте на необезопасено място с възможно нараняване на случайни хора, изхвърлете ги веднага след употреба
 • внимание при изхвърлянето на иглите в обозначените за целта контейнери: следвайте указанията за работа, не натискайте, за да направите повече място в контейнера, изхвърлете контейнера при напълването му на две трети от обема
 • поставяне на контейнерите за изхвърляне на игли на подходящо място: не ги поставяйте на пода, до прозорец или над нивото на раменете. Подходящото място е на височина над коляното ви и под раменете
 • адекватна, отговаряща на приетите изисквания програма за контрол над кръвните инфекции и борба с патогените
 • обучение на персонала за работа с игли в процеса на извършване на различните манипулации
 • строга хигиена и санитарен контрол: почистване на всички повърхности и предмети, контактни с болните

За намаляване на последиците се препоръчва всички, изложени на професионален риск за заразяване с хепатит, да бъдат имунизирани с ваксината против хепатит В, а при определени работници се препоръчва и имунизиране срещу хепатит А. Срещу хепатит С и ХИВ не е разработена специфична профилактика.

Полезни съвети

Полезни съвети:

 • преди процедурата внимателно, спокойно и без излишни подробности обяснете на пациента какво всъщност представлява манипулацията, какво ще направите стъпка по стъпка, какво ще усети той: когато пациентите са наясно какво да очакват се намаляват страхът и безпокойството, както и рискът от внезапни движения по време на манипулацията
 • преценете състоянието на пациента: всички се страхуват от игли, но при някои процедурата може да отключи панически атаки, което от своя страна намалява значително съдействието от страна на болния, повишава риска от излишни движения и увеличава възможността от убождане
 • не се притеснявайте да помолите за помощ и съдействие
 • добра подготовка: уверете се, че оптималните условия за успешно реализиране на манипулацията са налице (достатъчно добро осветление на помещението, удобна позиция на тялото, удобно разполагане на инструментариума)
 • не бързайте: голям процент от убожданията се случват в резултат от бързане, което повишава риска от небрежност и инциденти
 • внимавайте при изхвърлянето на иглите: след извършване на манипулацията изхвърлете ненужното в обозначените за това места, като следите да не оставяте без надзор игли и други остри предмети, криещи рискове както за персонала, така и за пациента

Безопасни условия за работа, снабдяване със съвременна апаратура и спазване на указанията за правилна експлоатация на медицинските инструменти значително намаляват риска от непредвидени инциденти и свързаните с тях последствия.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

5.0, 5 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/needlestick_injuries.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-123/pdfs/2012-123.pdf
http://www.who.int/occupational_health/activities/6nioshbhp.pdf
http://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/13155-preventing-needlestick-
injuries
http://www.hse.gov.uk/biosafety/blood-borne-viruses/avoiding-sharps-
injuries.htm
https://www.medsafe.com/blog/5-steps-to-take-following-a-needlestick-and-how-
to-prevent-an-injury-in-the-workplace
http://www.modernmedicine.com/modern-medicine/content/how-avoid-needlesticks
http://www.wikihow.com/Protect-Yourself-from-Needlestick-Injuries-at-Work

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияСнимкиНовиниИсторияМикробиологияИнтервютаНаучни публикацииЛюбопитноЛеченияТестовеАлт. медицинаНормативни актовеЛайфстайлЗдравни проблемиБотаникаИзследванияСоциални грижиСпортКлинични пътеки