Начало Медицинска енциклопедия Лечения Лечение при рак на стомаха Лечебни практики при заболявания

Лечение при рак на стомаха

Лечение при рак на стомаха - изображение

Чести киселини, нарушено храносмилане, болка в корема, промени в апетита, запек или диария, подуване не са симптоми, които да неглижирате, особено ако са налице за продължителен период от време.

Причините за тях могат да бъдат многобройни и варират от незначителни (грешки в диетата, вредни навици) до сериозни (гастрит, язвена болест, улцерозен колит) и много сериозни (рак на стомаха).

Ранното диагностициране и доказване на етиологичната причина, довела до симптоматиката значително улеснява последващата терапия.

И докато грешките в диетата и вредните навици подлежат на лесен контрол, дори без необходимост от медикаментозна терапия, за лечение при рак на стомаха е необходим комплексен и индивидуален подход.

Заболяването показва бавен растеж, но често в началните етапи липсват добре изразени симптоми, като проявите обикновено са неспецифични, маскирани като неразположение, стомашна инфекция и лесно заблуждаващи пациента.

Симптоматичното лечение е само временно решение, което в крайна сметка изиграва лоша шега на болния, тъй като забавя изключително важното ранно диагностициране на болестта.

В основата на ефективното лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) е определянето на вида, тежестта, степента на разпространение на тумора, определяне на стадия на болестта (като правило в колкото по-ранен стадий се открие болестта, толкова по-голяма е успеваемостта на терапията).

Липсва единодушие относно конкретната причина, водеща до развитието на стомашен карцином, но специалистите в областта са изготвили дълъг списък с рискови фактори, като в челните места се включват грешки в храненето (бедна на плодове и зеленчуци диета, консумация на преработени, солени, консервирани, опушени храни), подлежаща стомашна инфекция с причинител Helicobacter pylori, хроничен гастрит, пернициозна анемия, тютюнопушене, затлъстяване, генетична предиспозиция, кръвна група А и много други.

Полезна и подробна информация за болестта може да намерите в раздел Заболявания:

При поставяне на диагнозата рак на стомаха се предприемат необходимите мерки за изготвяне на подходящ, съобразен с индивидуалните особености и състояние на болния терапевтичен план.

Най-общо терапията е два вида и включва оперативно и неоперативно лечение, но често се препоръчва комбинирано лечение и съчетаване на хирургичните и нехирургичните (с помощта на лекарства, облъчване) методики за постигане на оптимални резултати и минимизиране на риска от рецидив на болестта.

 Оперативно лечение при рак на стомаха (стомашен карцином)

Оперативно лечение при рак на стомаха (стомашен карцином)

Оперативното лечение е ключово за много голям вид от туморните заболявания и се прилага при голям процент от болните самостоятелно или в комбинация с нехирургичните методи на терапия.

Хирургичното лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) цели отстраняване на засегнатите части по хода на стомаха, а в някои случаи по преценка на лекуващия лекар е необходимо и отстраняване на регионалните лимфни възли в хода на операцията (в случай на разпространение на туморните клетки и тяхното придвижване до лимфните възли, разположени в близост до стомаха).

Изборът на оперативно лечение се определя строго индивидуално в зависимост от стадия на тумора, неговите размери, засягане на прилежащи тъкани и структури, наличие на близки или далечни метастази, общото здравословно състояние на болния, определянето на риска от операцията, наличието на фактори, които могат да попречат на адекватното и оптимално осъществяване на хирургичното лечение и възстановяване на болния (подлежащи системни заболявания, нарушения в коагулацията и други).

Основната цел на хирургичното лечение е отстраняване на раковите клетки по хода на стомаха, като това се осъществява с помощта на различни оперативни възможности и методики:

 • ендоскопска мукозна резекция: манипулацията е изключително щадяща, с висока степен на безопасност и нисък риск от усложнения по време на самата процедура и след това. Състои се в отстраняване на повърхностния слой клетки, покриващи лигавицата на стомаха, като процедурата се препоръчва предимно при най-ранните форми на стомашния карцином, при които туморът все още не е прораснал в дълбочина и не засяга разположените в съседство структури
 • субтотална гастректомия: в ранните стадии на болестта, при които карциномът е ограничен в една зона на стомаха, се извършва субтотална (парциална, частична) гастректомия, При тази операция се отстранява този участък от стомаха, който е засегнат от тумора, като са налице различни опции, позволяващи постоперативно нормално функциониране на стомашно-чревния тракт
 • тотална гастректомия: при наличие на тумори с големи размери, в напреднал стадий, ангажиращи целия стомах, се извършва тотална (пълна, цялостна) гастректомия, при която органът се отстранява изцяло с цел намаляване на рисковете от разпространение на болестта и засягане на други структури и органи. Тази операция крие по-високи рискове от усложнения, както по време на манипулацията, така и след това, като е необходимо директно свързване на хранопровода с тънките черва, което създава някои затруднения в постоперативния период и налага стриктен хранителен режим и спазване на препоръките на лекуващия лекар
 • палиативна хирургия: палиативно е това оперативно лечение, което не цели лечение (при вече силно напреднал тумор, с близки и далечни метастази), а цели облекчаване на симптомите на пациента. Прилага се по преценка на лекуващия медицински екип и включва различни оперативни техники в зависимост от симптомите на болния
 • лимфектомия (отстраняване на лимфните възли): единствено при стадий нула не е оправдано премахването на абдоминалните лимфни възли, като при всички останали случаи се препоръчва извършване на лимфектомия, тъй като съхраняването на туморните клетки в регионалните лимфни възли крие риск от рецидив на болестта и необходимост от повторна терапия. Отстраняването им обикновено се извършва след щателна инспекция и по преценка на екипа в хода на операцията на стомаха

Хирургичното лечение, макар да се счита за локална терапия (действа се само в абдоминалната област) е радикална форма на лечение, която в подходящи ръце се отличава с добри резултати и нисък риск от усложнения.

Основните рискове, свързани с хирургичното лечение (независимо от използваната методика) включват кървене (при необходимост се прилагат подходящи антикоагуланти), инфекция (своевременно се назначават антибиотици, съобразно изолирания вид бактериални агенти), болка (прилагат се аналгетици), засягане на разположени в съседство структури, тъкани, съдове, нерви.

За постигане на оптимални резултати от хирургичното лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) последното често се съчетава с подходящо неоперативно лечение (химиотерапия, лъчетерапия).

 Неоперативно лечение при рак на стомаха: химиотерапия, лъчетерапия, имунотерапия

Лечение при рак на стомаха: химиотерапия, имунотерапия, лъчетерапия

Химиотерапията се прилага широко в комплексното лечение при различни видове рак, тъй като с нея с помощта на определени лекарства се постига системен ефект и убиване на раковите клетки, включително при тяхното разпространение далеч от първичното огнище.

Използват се различни видове лекарства, чиито основен ефект се изразява в цитотоксично действие, насочено срещу туморните клетки.

В зависимост от броя на използваните медикаменти се различават монохимиотерапия, при която се прилага само един препарат и полихимиотерапия, при която се прилага комбинация от две или повече различни лекарства. Целта на полихимиотерапията е намаляване на риска от развитие на лекарствена резистентност и повишаване на ефективността на лечението.

В зависимост от времето на приложение на химиотерапията се различават неоадювантна, която се извършва преди оперативното лечение и адювантна, която се извършва след извършена операция. Целта на неоадювантната химиотерапия е намаляване размерите на тумора (прилага се главно при тумори с големи размери, изискващи сериозна хирургична интервенция), докато при адювантната химиотерапия основната цел е убиване на случайно останали след хирургичното лечение ракови клетки в организма.

Лекарствата, които се използват в хода на химиотерапията, се различават помежду си по механизма на действие, начина на приложение, рисковете от нежелани реакции и други, поради което се препоръчва индивидуален подход при всеки отделен пациент и съобразяване на терапията с неговите конкретни особености и състояние.

Едни от най-често използваните в хода на химиотерапията при рак на стомаха лекарства включват:

Някои от тези агенти се прилагат перорално (под формата на таблетки или капсули се постига желаният ефекти), други се прилагат парентерално (под формата на венозна инфузия).

Едни от най-честите странични реакции, наблюдавани по време на и след извършване на химиотерапия, включват гадене и повръщане (в някои случаи е толкова сериозно, че налага симптоматично лечение с антиеметици или промяна в терапията), изразен косопад (алопеция), диария, хематологични увреждания (намаляване на броя на червените и белите кръвни клетки, което от своя страна крие други рискове от усложнения), развитие на опортюнистични инфекции поради имуносупресиращия ефект на терапията и други.

Имунотерапията, подобно на химиотерапията, също разчита на силата и действието на определени лекарства. В основата на този вид лечение стои създаването на специфични препарати, които целят пробуждане на собствената имунна система и детекция, разпознаване и атака на неопластичните клетки.

Имунотерапията се счита все още за сравнително нов клон на лечението и тепърва предстои разработката на високоефективни препарати с достатъчно добър профил на безопасност.

Към момента възможните препарати за приложение в комплексното лечение при стомашен карцином включват:

Едни от най-често прилаганите агенти са трастузумаб и рамузирумаб, като намирането им и снабдяването на болните с тези агенти в много географски райони се оказва съществена пречка за извършването на имунотерапия.

Рискът от нежелани ефекти по време на имунотерапията е относително висок, като много от тях се припокриват с тези от химиотерапията, но са възможни и специфични странични реакции за всеки отделен препарат, поради което се препоръчва консултация за евентуалните рискове, свързани с лечението, с лекуващия лекар.

Лъчетерапията се прилага при тумори, за които е доказано, че са лъчечувствителни. Методиката използва силата на енергийните лъчения и с нейна помощ се постигат добри резултати и дълготрайна ремисия.

Подобно на химиотерапията и лъчетерапията се подразделя на неоадювантна (извършва се преди операцията с цел намаляване размерите на тумора) и адювантна (извършва се следоперативно с цел унищожаване на останали ракови клетки).

Често химиотерапията и лъчетерапията се съчетава с цел постигане на оптимални резултати. За извършване на лъчетерапията може да се използва външен източник или вътрешен източник, поставен директно в стомаха.

Този тип лечение крие рискове от стомашни оплаквания, диария, гадене, болки в мускулите и ставите, повишена уморяемост и отпадналост, промени по кожата и други.

Изборът на конкретна терапевтична схема за лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) се осъществява от екип от специалисти, като с болния се обсъждат възможните ползи и рискове от избраните лечебни мероприятия.

За оптимизиране на терапията е необходимо съобразяване със стадия на тумора, тъй като този фактор е определящ за степента на разпространение на болестта и често се използва като прогностичен предиктор.

 Лечение при рак на стомаха според стадия на тумора

Лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) според стадия на болестта

Изборът на терапевтичен план се определя до голяма степен от стадия на болестта. Обикновено в началните стадии се прилага само хирургично лечение, докато при напредване на процеса е необходим комплексен подход и комбиниране на хирургичните и нехирургичните методики.

Най-общо според стадия на тумора на стомаха се подхожда по следния начин:

 • стадий нула: тъй като при този стадий е налице засягане само на повърхностния слой на стомашната лигавица обикновено се прилага само ендоскопска мукозна резекция и проследяване на пациента. По преценка на лекуващия лекар може да се предприеме и отстраняване на регионалните лимфни възли
 • стадий едно: в този ранен стадий карциномът все още показва ниска инвазивност и засяга ограничени части от стомаха, във връзка с което добър ефект се постига с помощта на парциална гастректомия, обикновено съчетана с отстраняване на регионалните лимфни възли. Рядко през този стадий има нужда от лъчетерапия и/или химиотерапия, но според становището на лекуващия екип и изчисления риск за болния може да се направят няколко курса
 • стадий две: при този стадий се наблюдава напредване на туморния процес и обикновено е необходимо извършване на частична (по-рядко) или тотална гастректомия с лимфектомия, придружени с подходяща по вид и доза химиотерапия или лъчетерапия
 • стадий три: налице е значително авансиране на неопластичния процес, което налага по-агресивен терапевтичен подход и комбиниране на хирургичните и нехирургичните методи за лечение
 • стадий четири: налице са и далечни метастази, като по преценка на лекуващия екип се извършват необходимите терапевтични манипулации или се предприема палиативна терапия, целяща главно облекчение симптомите на болния

Независимо от вида на избраното лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) се препоръчва стриктно да спазвате наставленията на лекуващия ви медицински екип и да не предприемате самолечение и самоволна промяна в назначената терапия.

Прогнозата на заболяването се определя индивидуално като редица фактори оказват влияние (стадий на болестта, общо здравословно състояние, възраст, отговор към приложената терапия, наличие на усложнения и други).

Полезни съвети за профилактика на рак на стомаха

Полезни съвети за превенция на рак на стомаха (стомашен карцином):

 • консумирайте ежедневно пресни плодове и зеленчуци: фибрите и полезните витамини, минерали и аминокиселини, съдържащи се в тях, предпазват стомаха
 • избягвайте преработени, консервирани, твърде солени храни и fast food: редовната консумация на подобен тип храни се счита за един от водещите рискови фактори за развитието на болестта
 • откажете цигарите: тютюнопушенето повишава риска от развитие на болестта по много механизми
 • ограничете максимално консумацията на алкохол: честата консумация на спиртни напитки понижава локалната защита на стомаха, излагайки лигавицата на въздействието на агресивните фактори
 • поддържайте нормално тегло: наднорменото тегло и затлъстяването се считат за водещи рискови фактори, като повишават риска не само от развитие на стомашен карцином, но и много други ендокринни, метаболитни, стомашно-чревни, неопластични заболявания
 • ограничете въздействието на вредните фактори: не можем да контролираме всичко, но можем да се опитаме да се предпазим от вредното въздействие на някои от заобикалящите ни фактори, като например вредности от работната и професионална среда, чест контакт с вредни субстанции
 • не прекалявайте с приема на нестероидни противовъзпалителни средства: лекарствата от тази група спомагат за увреждането на стомашната лигавица
 • не пропускайте редовните профилактични прегледи: често в първите стадии на болестта липсват симптоми, като при откриване при случаен преглед терапевтичните възможности са много по-високи
 • не пропускайте посещението при лекаря при първите симптоми: киселини, болка в стомаха, гадене, повръщане, промени в апетита не са признаци за неглижиране и симптоматично самолечение. Препоръчва се своевременно посещение на лекуващия лекар, тъй като колкото по-рано се диагностицира болестта, толкова по-добра е прогнозата

Ранното лечение при рак на стомаха (стомашен карцином) се отличава с по-добра прогноза и петгодишна преживяемост, значително подобряване на качеството и продължителността на живот на пациентите и по-нисък риск от засягане на съседни органи и структури в тялото под въздействие на карцинома.

 

По текста работи: д-р Лилия Пашова-Стоянова

Още по темата:

5.0, 1 глас

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.cancer.org/cancer/stomach-cancer/treating/by-stage.html
https://www.cancer.net/cancer-types/stomach-cancer/treatment-options
https://www.healthline.com/health/gastric-cancer
https://www.webmd.com/cancer/stomach-gastric-cancer#1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stomach-cancer/diagnosis-treatment/drc-20352443
https://medbroadcast.com/condition/getcondition/stomach-cancer
https://www.cancer.org/cancer/stomach-cancer/treating.html
https://www.cancer.gov/types/stomach/patient/stomach-treatment-pdq

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияЛеченияНовиниБотаникаИсторияНормативни актовеЗдравни съветиЛюбопитноЗаведенияКлинични пътекиСпециалистиИзследванияВидеоЛайфстайлХранене при...СпортФизиологияСнимкиДиетиАлт. медицинаПатологияАнкетиПсихологияСоциални грижиИнтервютаОрганизацииГеографияЛичностиНаправления в медицината