Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани Миелоидна левкемия

Миелоидна левкемия МКБ C92

Миелоидна левкемия МКБ C92 - изображение

Левкемиите представляват голяма група злокачествени кръвни заболявания, които се дължат на пролиферацията на раково трансформирани хемопоетични клетки в кръвта и костния мозък.

Миелоидна левкемия - кръвПри засягане на миелоидния ред хемопоетични клетки в костния мозък е налице миелоидна левкемия.

Състоянието се характеризира с относително висока честота и засяга предимно детската и напредналата възраст.

Точните етиологични механизми, които отключват процеса не са напълно изяснени, но се обсъждат следните възможни рискови фактори:

  • генетична предиспозиция
  • хромозомни аномалии
  • автоимунни и хронични възпалителни заболявания
  • йонизиращи лъчения
  • вредности от околната среда
  • професионална експозиция на някои токсични агенти
  • продължително лечение с химиотерапевтици
  • предшестващи хематологични нарушения

Съществуват няколко типа миелоидна левкемия, в зависимост от засегнатите клетки и техните прекурсори:

Остра миелоидна левкемия: съставлява една трета от всички случаи на левкемия, като засяга по-често бялата раса, с доминиране на мъжкия пол.

Симптоматиката се дължи на недостатъчност на костния мозък и инфилтрация на органите от патологичните клетки. Обикновено протича с характерната триада от анемия, тромбоцитопения и неутропения и свързаните с тях прояви.

Левкемичните клетки най-често инфилтрират черния дроб, слезката, кожата и венците и водят до характерни промени.

Хронична миелоидна левкемия: миелопролиферативно заболяване, при което са засегнати клетките от гранулоцитната редица, без наличие на отклонения в способността им да се диференцират.

При почти всички случаи се наблюдава реципрочна транслокация между хромозомите 22 и 9, състояние, известно като Филаделфийска хромозома.

Съставлява приблизително една пета от всички левкемии при възрастните. Характерно е преминаване на състоянието през три фази и характерни клинични изяви за всяка фаза.

Хроничната фаза продължава с години и протича основно със синдром на астеноадинамия. Фазата на акцелерация е по-кратка и протича с обостряне на симптоматиката, болки по костите, фебрилитет. Фазата на бластна трансформация е кратка и при нелекувани пациенти често е фатална.

Миелоидна левкемия - миелоиден саркомМиелоиден сарком: представлява екстрамедуларен тумор, съставен от незрели бели кръвни клетки. Наблюдава се по-често при мъжете, като засяга лимфните възли, кожата, стомашно-чревния тракт, костите и меките тъкани. Често се асоциира с хромозомни аномалии.

Обикновено се свързва с миелопролиферативни и миелодиспластични синдроми и остра миелоидна левкемия. Промените по кожата и венците са особено отличителни за това заболяване.

Остра промиелоцитна левкемия: причинява се от прекъсване на диференциацията на левкоцитите в етапа на пролимфоцит. Характеризира се с балансирана транслокация между хромозомите 17q21 и 15q22 и образуването на патологичен протеин.

Различават се няколко подтипа на това състояние, като най-често срещаният е хипергрануларният, следван от микрогрануларния и хипербазофилния подтип.

Преобладаващата част от клиничните признаци се припокриват с тези при ОМЛ, с разликата, че тук е налице изразена коагулопатия.

Миелоидна левкемия - остра миеломоноцитна левкемияОстра миеломоноцитна левкемия: състоянието се дължи на нарушения в диференциацията на миелобластите и монобластите. Поне 20 % от нееритроидните клетки в кръвта и костния мозък са с произход от моноцитната редица.

В клиничната картина доминират симптомите, дължащи се на анемия и тромбоцитопения.

Друга миелоидна левкемия

Миелоидна левкемия, неуточнена

За поставяне на диагнозата най-голямо значение имат лабораторните изследвания и извършването на аспирационна биопсия на костния мозък.

Важни са данните от пълната кръвна картина, натривката от периферна кръв, химичният и коагулационният профил, чернодробните и бъбречните показатели.

С висока информативна стойност са и имунохимичният, цитогенетичният и хистохимичният анализ.

При съмнения за засягане на други органи и тъкани се препоръчва провеждане на КТ и ЯМР, които са информативно относно точната локализация и степента на засягане на съответните структури.

В диференциалната диагноза влизат други злокачествени хематологични заболявания, апластична анемия, някои лимфоми.

Миелоидна левкемия - лечениеЛечението на пациенти с миелоидна левкемия е предимно с химиотерапевтични средства, приложени в стандартизирани комбинации и дозови режими.

При острата промиелоцитна левкемия особено добри резултати се постигат с приложението на транс ретинолова киселина.

При млади пациенти, с леко проявена симптоматика и отговарящи на определени критерии, се препоръчва автоложна трансплантация на костен мозък.

Прогнозата при отделните форми на заболяването варира, като решаващо значение имат вида и разпространението на процеса, състоянието на болния и терапевтичния отговор към приложената схема на лечение.

4.2, 18 гласа

ВИДОВЕ Миелоидна левкемия МКБ C92

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Миелоидна левкемия МКБ C92

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Миелоидна левкемия МКБ C92

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки