Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Лептоспироза Други форми на лептоспироза

Други форми на лептоспироза МКБ A27.8

Други форми на лептоспироза МКБ A27.8 - изображение

Лептоспирозата е зооантропоноза, която се причинява от множество серотипове лептоспири. Протича с фебрилен, токсиинфекциозен и краниофарингеален синдром, както и с поражение на множество органи и системи.

Лептоспирите са Грам-отрицателни бактерии, които отделят ендотоксин и са устойчиви във външната среда.

Резервоар на лептоспирите са диви и домашни животни, които отделят причинителите с урината. Човек се заразява при пиене на замърсена вода, при къпане във водоеми, при консумация на заразена храна, месо, млечни продукти и др.

Често заболяването има професионален характер. Боледуват работници в кравеферми, свинеферми, жътвари, поливачи и др.

Входна врата на инфекцията са кожата, лигавиците, конюнктивата, носната или стомашно-чревната лигавица. Проникването на причинителите става през наранена кожа или лигавица или чрез въртеливи движения през здрава кожа или лигавица. От входната врата по лимфен път патогените достигат до регионалните лимфни възли, където се размножават. След това проникват в общото кръвообращение и от там се локализират в клетките на ретикуло-ендотелната система, където настъпва усилено размножаване. След натрупването им в ретикуло-ендотелната система патогените повторно попадат в кръвообращението, след което започват клиничните изяви на заболяването.

Инкубационният период е от 3 до 20 дни, средно 9-10 дни. Заболяването протича в три периода: начален, период на органните прояви, реконвалесцентен период.

Различават се няколко клинични форми на лептоспирозата. В рубриката други форми на лептоспироза са разгледани:

  • бъбречни поражения
  • поражения на нервната система
  • остър бронхит, лептоспирен пулмонит
  • остър миокардит

При по-леките форми на бъбречните поражения се наблюдава: токсиинфекциозно увреждане на бъбреците с олигурия, протеинурия, единични формени елементи и цилиндри в седимента. Наблюдава се интерстициален нефрит, който протича предимно с тубулно увреждане. Олигурията е силно изразена, отделената урина е с цвят на мито месо (червеникава). Установява се умерена протеинурия, а в седимента има изобилие от еритроцити, левкоцити, хиалинни и гранулирани цилиндри. Уреята и креатининът са умерено повишени.

При тежките форми твърде често се развива остра бъбречна недостатъчност. Към 4-5 ден се появява тежка олигурия, която преминава в анурия. Отделената урина е с ръждив цвят. Протеинурията е масивна и относителното тегло на урината е ниско. В седимента се откриват масово еритроцити, левкоцити, цилиндри, бъбречни епителни клетки. Остро и силно се повишават уреята, креатининът и калият в кръвта. Развива се метаболитна ацидоза. След 7-8 дни постепенно болният навлиза в полиурична фаза. Диурезата се повишава до 7-8 литра. Отделената урина е много светла, с много ниско относително тегло. Остатъчноазотните тела и седиментът се нормализират.

Пораженията на нервната система включват:

  • мозъчен оток - силно главоболие, гадене и централно повръщане, психомоторна възбуда, нарушено дишане, нарушение в съзнанието. Ликворът е бистър, изтича под налягане, белтъкът е до 1 g/l, клетки няма
  • серозен менингит (асептичен менингит) - към 3-5 ден се появява силно главоболие с гадене и повръщане, симптоми на менингорадикулерно дразнене. Ликворът е бистър или леко опалесцентен, изтича под налягане, има лека до умерена протеинорахия и плеоцитоза с преобладаване на мононуклеарите. Ликворната захар е нормална. Понякога серозният менингит е единствена проява на заболяването
  • серозен менингоенцефалит - освен симптомите на серозен менингит, се откриват огнищни нервни увреди и промени в съзнанието от психомоторна възбуда до ступор и кома. Промените в ликвора са както при серозен менингит

Остър бронхит, лептоспирен пулмонит - протича с кашлица с храчки, които могат да имат хеморагичен характер. Установяват се пръснати, сухи, свиркащи или групирани дребни влажни хрипове.

Остър миокардит - протича със задух при най-малки усилия, с увеличени граници на сърцето, тахикардия или аритмия, глухи сърдечни тонове, галопен ритъм на върха на сърцето, систоличен шум, характерни ЕКГ промени, хипотония. Може да се развие остра сърдечна недостатъчност.

Органните промени могат да се наблюдават самостоятелно или в най-различни комбинации, като иктер и остра бъбречна недостатъчност, иктер и хепатомегалия и др.

Ранната диагнозата на други форми на лептоспироза е трудна, тъй като редица заболявания показват сходна клинична картина. Тя може да се постави въз основа на епидемиологичните данни, професията, подчертаното остро начало с токсиинфекциозен и краниофарингеален синдром и особено клинико-лабораторните показатели - левкоцитоза с неутрофилия и олевяване, значително повишена СУЕ, фибриноген, креатининкиназа и леко повишени аминотрансферази.

В периода на изявените органни поражения диагнозата е малко по-лесна. Голямо значение в този период имат епидемиологичните данни. Диагнозата се потвърждава чрез откриване на лептоспири на тъмно поле, след сребърна импрегнация, при култивирането има на специални хранителни среди или чрез PCR - полимеразно-верижна реакция. През първата седмица се прави културелно изследване на кръв и ликвор. След това може да се изследва и урина. Рутинно диагнозата се доказва чрез серологично изследване.

Прогнозата е много сериозна. Леталитетът в миналото е достигал до 70%. Понастоящем прогнозата е значително по-добра. Тя е по-тежка при възрастни пациенти.

Лечението на лептоспирозата изисква незабавна хоспитализация в инфекциозно отделение или клиника. Осигурява се режим на легло възможно най-рано. Диетата зависи от фазата на болестта. Етиологичното лечение е ефективно, особено ако се приложи в първите дни на заболяването. Средства на избор са пеницилин, цефалоспорини, амоксицилин, хлорамфеникол и др. в обикновени дози. При по-тежки случаи се назначава и патогенетична терапия, която е съобразена с водещите синдроми.

Профилактиката на други форми на лептоспироза се състои в дератизация на животновъдните ферми, месокомбинатите, хранителните складове и заведения, пресушаване на блатата и ненужните водоеми, своевременно откриване и лечение на болните от лептоспироза животни.

4.0, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други форми на лептоспироза МКБ A27.8

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО