Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Шийно сплетение

Шийно сплетение (plexus cervicalis)

Шийно сплетение (plexus cervicalis) - изображение

Шийното сплетение (plexus cervicalis) представлява анатомична структура, изградена от вентралните клонове (rami ventrales) на първите четири шийни гръбначномозъчни нерви (C1-C4). То се намира встрани от напречните израстъци (processus transversi) на първите четири шийни прешлена и пред прикрепените за тях мускули на шията. Изграждащите го вентрални клонове са свързани помежду си посредством три дъгообразни примки - anse cervicales.

Plexus cervicalis разполага с анастомозиращи клончета и изпраща моторни, сетивни и смесени разклонения към кожата и мускулите. Чрез тях се осъществява връзката на сплетението с разположени в близост нерви:

  • с подезичния нерв - анастомозиращото клонче съдържа моторни влакна от първи и втори шиен нерв (C1, C2), които в последствие се отклоняват от подезичния нерв под формата на горния клон на ansa cervicalis, както и клончета за m. thyrohyoideus и m. geniohyoideus;
  • с външния клон на акцесорния нерв - свързва се посредством клончета на първи, втори и трети шийни нерви, съдържащи двигателни влакна, които участват в инервацията на m. sternocleidomastoideus (стерноклейдомастоиден мускул) и m. trapezius (трапецовиден мускул);
  • със симпатиковия ствол - осъществява връзка чрез клонче, произхождащо от горния шиен възел, което съдържа следвъзлови симпатикови влакна.

Клоновете на шийното сплетение, съставени от сетивни влакна, достигат до задния ръб на стерноклейдомастоидния мускул, откъдето се насочват в различни посоки и окончават в кожата на страничните части на главата, шията, рамото и горната част на гърдите.

Към сетивните клонове се отнасят:

Кожни дерматоми на сетивни шийни нерви1. N. occipitalis minor (малък тилен нерв) съдържа влакна от втори и трети шийни (C2, C3) гръбначномозъчни нерви. Преминава надфасциално и нагоре по повърхността на m. sternocleidomastoideus и m. splenius capitis, и достига кожата на тилната област в нейната латерална част.

2. N. auricularis magnus изграден е от сензорни влакна на трети шиен нерв (C3) и представлява най-дебелия нерв на плексуса. Върви надфасциално и по външната повърхност на стерноклейдомастоидния мускул, като се насочва нагоре към ушната мида. Този нерв се дели на два клона:

  • ramus anterior (преден) - инервира кожата в областта на паротидната жлеза и вдлъбнатата част на ушната мида;
  • ramus posterior (заден) - инервира кожата по изпъкналата повърхност на ушната мида, непосредствено зад нея и на външния слухов проход.

3. N. transversus colli (напречен шиен нерв) включва сетивни влакна от C2 и C3 нерви. Изхожда около задния ръб на стерноклейдомастоидния мускул, пробива фасцията и се насочва напред по външната му повърхност. В тази област нервът се разклонява на горни и долни клончета, които пробиват платизмата и достигат кожата в предната и странични части на шията. N. transversus colli осъществява връзка с шийния клон на лицевия нерв (ramus colli n. facialis), който чрез разклоненията му достига различни части на платизмата (platysma).

4. Nn. supraclaviculares (надключични нерви) са съставени от влакна на трети и четвърти шийни нерви. Те преминават покрай задния ръб на m. sternocleidomastoideus, прекосяват фасцията и се насочват низходящо, като се разклоняват ветрилообразно. Nn. supraclaviculares окончават по кожата в областта на рамото и горната част на гърдите (до нивото на четвърто ребро).

Двигателните клонове на шийното сплетение включват следните клончета:

1. Rami musculares (мускулни клончета) представляват къси нервни клончета, които инервират близко разположените дълбоки мускули на шията - mm. recti capitis, mm. longi, mm. scaleni, m. levator scapulae и mm. intertransversarii anteriores.

2. Radix inferior (долен корен) на ansa cervicalis (шийна примка) съдържа моторни влакна от C2 и C3 шийни нерви. Той преминават пред вътрешната яремна вена и се свързва с горния корен (radix superior (C1, C2)) на шийната примка, който се отделя от подезичния нерв. По този начин се формира ansa cervicalis. От нея изхождат клонове за долните подезични мускули, съдържащи влакна на първи, втори и трети шийни гръбначномозъчни нерви (C1, C2, C3).

3. Ramus trapezius представлява клон за трапецовидния мускул, който носи влакна на C3 и C4 шийни нерви. Този клон се на сочва назад и надолу, прониквайки в m. trapezius, като се свързва и с клона на акцесорния нерв за съшия мускул.

Диафрагмален нерв в гръдна кухина

4. N. phrenicus (диафрагмален нерв) е изграден от влакна на трети, четвърти и пети шийни нерви (C3-C5) и представлява най-големия двигателен нерв на шийното сплетение. Той се насочва низходящо, залягайки към предната повърхност на m. scalenus anterior, прекосява пространството между подключичната артерия и вена, преминава между медиастиналната плевра и перикарда в предния медиастинум (средостение), като достига диафрагмата. В тази област нервът се разпада на множество клончета, които достигат до всички части на диафрагмата. Освен двигателни нервни влакна, във френичния нерв се включват и симпатикови и висцеросетивни влакна. В областта на гръдната кухина от него се отделят клон за перикардната торбичка и плеврата - ramus pericasriacus. От n. phrenicus се отделят и малки клончета, които преминават през диафрагмата и достигат в коремна кухина до коремницата (перитонеум) и черния дроб. Този нерв включва и сетивни влакна, достигащи до посочените по-горе анатомични структури. При една част от хората се открива и добавъчен диафрагмален нерв - n. phrenicus accessorius, който също инервира диафрагмата.

4.3, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория