Начало Медицинска енциклопедия Патология Клинична патология Патология на кръвотворната и лимфната система

Патология на кръвотворната и лимфната система

Патология на кръвотворната и лимфната система - изображение

Образуването и съзряването на клетките от нормалната хемопоеза у възрастните индивиди се извършва в костния мозък, намиращ се в спонгиозните кости (основно стернум, тазови кости и телата на гръбначните прешлени).

Лимфопоезата се осъществява в две основни групи органи: първични - костен мозък и тимус, и вторични - слезка, лимфни възли, солитарни фоликули и Пайерови плаки в чревната лигавица и др.
Според съвременната концепция за хемато- и лимфопоезата се приема, че една родоначална или "стволова" плурипотентна клетка в костния мозък дава началото на диференциацията на клетките от миелогенната, еритроцитната, тромбоцитната и лимфоцитната редица. Техните зрели представители се намират в периферната кръв и лимфните органи.

Клиничните методи за диагностика на патология на кръвотворната и лимфна система са:

 • Изследване на периферна кръв с ДКК.
 • Стернална пункция (миелограма).
 • Флоуцитометрично типизиране на видовете клетки в периферната кръв и костния мозък, 

Патоморфологичните методи за диагностика на заболяванията на кръвотворната система са:

 • Трепатобиопсия.
 • Хирургична биопсия на лимфен възел или слезка.
 • Имунохистохимично изследване.

Анемиите представляват група заболявания от патологията на кръвотворната и лимфна система, при които основен клиничен белег е намаляването на броя на еритроцитите и/или на хемоглобина в единица обем кръв. Според етиологията и патогенезата анемиите се класифицират в четири основни групи.

Класификация на анемиите:

1) Анемия след кръвозагуба (остра и хронична).

2) Анемии, свързани с повишено ниво на еритроцитната деструкция - хемолитични анемии (вродени и придобити).

 • Вродени мембранни дефекти на еритроцитите - сфероцитоза, елиптоцитоза.
 • Придобити мембранни дефекти - пароксизмална нощна хемоглобинурия.
 • Ензимни дефекти - Г6ФД недостатъчност.
 • Извънеритроцитни фактори - автоантитела, лекарствени антитела, злокачествени тумори, механична травма на еритроцитите, ДИК, малария, отравяне с олово, системен лупус еритематодес, при сърдечно клапно протезиране, при хиперспленизъм.

3) Анемии, свързани с нарушения в еритроцитната продукция.

 • Нарушения в пролиферацията и диференциацията на еритробластите - мегалобластни анемии.
 • Дефекти в хемоглобиновия синтез.
 • Нарушен синтез на хема - желязодефицитни анемии.
 • Дефектен глобинов синтез - таласемия, сърповидоклетъчна анемия.
 • Нарушения в пролиферацията и диференциация на на родоначалната хемопоетична клетка - апластична анемия, анемия при уремия.

4. Други (множествени) механизми.

 • Сидеробластни анемии.
 • Анемии при миелофиброза.
 • Анемии при хронични инфекции.
 • Анемии при неопластична инфилтрация на костния мозък - левкози, лимфоми, метастази.
3.6, 8 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Патология на кръвотворната и лимфната система

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория