Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Доброкачествени новообразувания Доброкачествено новообразувание на мъжките полови органи Тестис

Тестис МКБ D29.2

Тестис МКБ D29.2 - изображение

Семенникът (тестис) е чифтен орган, част от мъжката полова система. В него се извършва процесът на сперматогенеза. Тестисът се разполага в специална кожна гънка, наречена скротум.

епидермоидна кистаТестикуларните епидермоидни кисти, известни още като кератокисти, са редки доброкачествени тумори на герминативните клетки.

Тестикуларните епидермоидни кисти представляват около 1-2% от всички маси на тестисите и обикновено се откриват при пациенти между 20-40-годишна възраст. Те са най-често срещаният тип доброкачествени тестикуларни неоплазми.

Клинично могат да се представят и като злокачествени тумори. Пациентите се оплакват от безболезнена маса с размери около 1-3 см, при палпация са твърди с гладка повърхност. Всички лабораторни изследвания, включително туморните маркери, са с нормални стойности.

Изследванията, които се извършват, за да се докаже кистата, са: доплерово изследване, ехография, хистологично изследване.

Тези кисти са доброкачествени, без злокачествен потенциал. Лечението е изцяло оперативно, предприема се радикална орхиектомия.

Диференциална диагноза се прави със семином, фокално тестикуларна хеморагия (кръвоизлив), фокална интратестикуларна грануломатозна болест.

андробластомАндробластомът е доброкачествен тумор на тестисите. Представлява по-малко от 1% от всички тумори на тестисите. Среща се при нормално спуснат тестис. Средна възраст за проявата на тези тумори е около 45-годишна възраст. Изключително рядко се среща при пациенти под 20-годишна възраст. Повечето случаи са единични.

Клинично се проявява като бавно нарастваща тестикуларна маса. Възможно е да се манифестира със симптоми на хиперестренизъм, ако са част от синдрома на Peutz-Jeghers.

Лабораторните изследвания не показват специфични промени.

Ултразвуковото изследване показва засенчване, което не е специфично, и може да служи за диференциална диагноза между различните неоплазми.

Ако лезията е с размери по-големи от 5 см, добре васкуларизирана, има добре изразен ядрен плеоморфизъм и туморна некроза, то тогава тя е суспектна за злокачествена дегенерация. Около 12% от случаите туморите са злокачествени.

Лечението е оперативно. Орхиектомията дава добри резултати поради предимно доброкачествения характер на туморите. Лъчетерапията и химиотерапията не са добре документирани.

аденоматоидАденоматоид на тестиса е доброкачествена, бавно нарастваща неоплазма с мезотелиален произход. Представлява най-често откриваната неоплазма на тестиса.

Аденоматоидните тумори често са случайна находка, наблюдават се по-често при пациенти между 30- и 50-годишна възраст. Туморът се открива в мъжкия генитален тракт в долния полюс на надсеменника.

Ехографската находка се описва като твърда, добре очертана маса с размери между 1 и 5 см. Възможно е масата да причини болка. Макроскопски се описва като малки, твърди, сиво-бели възелчета, обикновено са добре ограничени от околната тъкан, възможно е да съдържат малки кисти.

Диференциална диагноза се прави с:

  • Мезотелиом.
  • Метастатична аденокарцинома.
  • Папиларна киста на надсеменника.

Диагнозата се поставя чрез: ЯМР, ултразвуково изследване, хистологично изследване.

Лечението е оперативно.

тератомТератом на тестиса е често доброкачествен, но агресивен в биологичното си поведение тумор. Заема между 4-9% от всички тумори на тестисите. Среща се най-често във възрастта между 20-30 години.

Клинично се представя като безболезнена маса в областта на тестиса. Всяка суспектна за тератом маса трябва да бъде хистологично изследвана поради опасността от злокачествено израждане на тумора.

Методите за изследване на тумора са: ултразвуково изследване, компютърна томография, хистологично изследване.

Лечението зависи от възрастта на пациента, етапа на развитие на заболяването и хистологията на тумора. В случаите с доброкачествен тератом орхидектомията (отстраняване на тестиса) е напълно достатъчна.

3.2, 5 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://radiopaedia.org/articles/testicular-epidermoid-cyst
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1682606X12000680
http://www.pathologyoutlines.com/topic/testisSertoliNOS.html
http://emedicine.medscape.com/article/1743592-overview#a1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2990235/
https://radiopaedia.org/articles/testicular-teratoma

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО