Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Автономна нервна система Симпатикова част Симпатиков ствол

Симпатиков ствол (truncus sympaticus)

Симпатиков ствол (truncus sympaticus) - изображение

Симпатиковият ствол е изграден от 22 до 23 нервни ганглии - ganglia trunci sympathici, които се свързват помежду си чрез междуганглиини клонове - rami interganglionares. Той започва в областта под черепната основа с горния шиен ганглий - ganglion cervicale superius, и завършва с ganglion impar на нивото на първи опашен прешлен.

Симпатиковият ствол се разделя на следните части:

  • шийна;
  • гръдна;
  • коремна;
  • тазова.

1. Шийната част се разполага пред напречните израстъци на шийните прешлени, под дълбокия лист на шийната фасция и зад вътрешната каротидна артерия, а по-надолу и зад общата каротидна артерия - a. carotis communis. Тази час включва три шийни симпатикови ганглия - горен, среден и долен. Горният шиен ганглий - ganglion cervicale superius, се открива на нивото на втори и трети шийни прешлени. Той има вретеновидна форма и дължина около 3 см. Средният шиен ганглий - ganglion cervicale medium, е разположен в областта, където truncus thyrocervicalis (артериален съд) прекосява симпатиковия ствол. Долният шиен ганглий - ganglion cervicale inferius, е разположен пред напречния израстък на седмия шиен прешлен и при около 75% от хората е сраснал с първия гръден ганглий, формирайки ganglion stellatum (cervicothoracicum). Този ганглий се намира в областта между напречния израстък на седмия шиен прешлен и главичката на първото ребро, зад подключичната артерия (a. subclavia). Междуганглийните клонове на долния и среден шийни ганглии преминават пред и зад a. subclavia, образувайки примка - ansa subclavia.

2. Гръдната част на симпатиковия ствол включва 10-12 ганглия, които отстоят на приблизително еднакво разстояние един от друг. Разполага се пред главичките на ребрата и непосредствено зад пристенната плевра в тази област. Зад него преминават междуребрените нерви и съдове. Встрани от крачето на диафрагмата гръдната част на ствола се обединява с неговата коремна част.

3. Коремната част се състои от 3-4 симпатикови ганглии. Те лежат върху телата на поясните прешлени, навътре от залавното място на големия поясен мускул - m. psoas major. Дясната коремна част на симпатиковия ствол заляга зад долната куха вена (v. cava inferior), докато лявата се разполага покрай коремната аорта.

4. Тазовата част (pars pelvina) е съставена от 4 ганглия. Те залягат върху предната повърхност на кръстцовата кост, навътре от предните кръстцови отвори. Върху тялото на първия опашен прешлен двата симпатикови ствола се обединяват и окончават в нечифтиня опашен ганглий - ganglion impar.

Ганглиите на truncus sympaticus приемат предвъзлови (преганглионерни) влакна по rami communicantes albi на гръбначномозъчните нерви, с които се свързват единствено ганглиите на гръдната част и първите два на коремната част. Шийните ганглий приемат преганглионерни влакна от осмия шиен и първите три гръдни гръбначномозъчни нерви, които вървят възходящо по rami interganglionares. До третия и четвъртия поясен и всички тазови ганглии достигат предвъзлови влакна от долните гръдни и първите два гръбначномозъчни сегмента, които се насочват надолу и преминават по междувъзловите клонове.

От ганглиите на симпатиковия ствол изхождат два вида разклонения:

  • rami communicans grisei - съдържат следвъзлови симпатикови влакна, които влизат в състава на гръбначномозъчните нерви и с тях достигат до съответните области на инервация;
  • самостоятелни клонове - участват във формирането на вегетативните сплетения, които биват симпатикови и смесени (симпатикови и парасимпатикови).

В тези клонове се съдържат и висцеросетивни влакна, изхождащи от гръбначномозъчните нерви, които преминават по rami communicantes albi и транзиторно през симпатиковите ганглии.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория