Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Автономна нервна система Симпатикова част Превертебрални симпатикови ганглии

Превертебрални симпатикови ганглии (ganglia prevertebralia)

Превертебрални симпатикови ганглии (ganglia prevertebralia) - изображение

Превертебралните симпатикови ганглии се намират пред гръбначния стълб и лежат върху коремната аорта и началните участъци на големите й клонове. До тях достигат предвъзлови симпатикови влакна, които водят началото си от шести гръден до втори поясен сегменти на гръбначния мозък. Тези нервни влакна преминават транзитно (без да се прекъсват) през съответните ганглии на симпатиковия ствол. В превертебралните ганглии се разполагат телата на следвъзловите симпатикови неврони, чиито амиелинови аксони достигат до органите и кръвоносните съдове на коремна кухина и малкия таз.

Към превертебралните симпатикови ганглии се отнасят:

  • ganglion celiacum;
  • ganglion mesentericum superius;
  • ganglion aorticorenale;
  • ganglion mesentericum inferius.

1. Ganglion celiacum представлява чифтен възел, който се разполага от двете страни на trucus celiacus. Той има полулунна форма и е приплеснат в задно-предно направление, като изпъкналият му ръб е насочен латерално (странично). Десният възел е с по-големи размери - дължина до 2 см, а левият е с дължина до 1,5 см. Вдясно ганглият лежи върху коремната аорта, долната куха вена и дясното краче на диафрагмата, а този вляво - единствено върху коремната аорта. Двата възела се доближава един към друг с горните си и долни краища. При някои хора двата възела са сраснали и формират единна структура, която обхваща като примка truncus celiacus. Този ганглий се нарича ganglion solare.

До ganglion celiacum достигат влакна от nn. splanchnici thoracici major et minor и клончета от nn. splanchnici lumbales, чиито влакна в по-голямата си част завършват в ганглия. През него преминават транзитно и влакна на блуждаещия нерв (n. vagus) ramus celiacus.

2. Ganglion mesentericum superius представлява нечифтно телце със заоблена форма, което се разполага от долната страна на началния участък на горната мезентериална артерия (a. mesenterica superior). В този ганглий навлизат предвъзлови симпатикови влакна, идващи по nn. splanchnici thoracici major et minor и nn. splanchnici lumbales. От него започват следвъзлови влакна, осъществяващи симпатиковата инервация на кръвоносни съдове и органи в коремна и тазова кухина.

3. Ganglion aorticorenale е част от превертебралните симпатикови гаглии и представлява чифтно телце, което се заляга върху задно-горната повърхност на бъбречната артерия (a. renalis). До този ганглий, подобно на по-горе посочените, достигат предвъзлови влакна от nn. splanchnici thoracici major et minor и nn. splanchnici lumbales.

4. Ganglion mesentericum inferius е представен от няколко малки образувания, които се откриват непосредствено под началото на долната мезентериална артерия (a. mesenterica inferior). Той приема предвъзлови влакна от nn. splanchnici lumbales, а неговите следвъзлови влакна, инервират предимно органите на малкия таз.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория