Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Поясно сплетение

Поясно сплетение (plexus lumbalis)

Поясно сплетение (plexus lumbalis) - изображение

Поясното сплетение е част от пояснокръстцовото сплетение - plexus lumbosacralis, което е съставено от вентралните клонове на поясните, кръстцовите и опашния гръбначномозъчни нерви. Пояснокръстцовото сплетение осъществява двигателната и сетивна инервация на една част от коремната стена, тазовия пояс и долния крайник, и сетивната инервация на част от скротума и големите срамни устни.

Поясното сплетение е образувано от вентралните клонове (rami ventrales) на първи, втори и трети поясни нерви (L1, L2, L3), горната част на четвъртия поясен нерв (L4), както и малко клонче от дванадесетия гръден нерв (Th12). Началната част на сплетението се намира пред ребрените израстъци (proc. costales) на поясните прешлени, а встрани преминава между m. psoas major (голям поясен мускул) и m. quadratus lumborum - част от мускулите на коремна стена.

От поясното сплетение изхождат редица моторни, сетивни и смесени нервни клонове:

  • rami musculares;
  • n. iliohypogastricus;
  • n. ilioinguinalis;
  • n. genitofemoralis;
  • n. cutaneus femoralis lateralis;
  • n. obturatorius;
  • n. femoralis.

1. Rami musculares (мускулни клончета) водят началото си от предните корени на сплетението и инервират намиращите се в близост коремни мускули - m. quadratus lumborum, m. psoas major et minor и mm. intertransversarii lateralis lumborum.

2. N. iliohypogastricus се състои от влакна на последния гръден нерв (Th12) и първи поясен нерв (L1). Нервът се разполага успоредно на n. subcostalis, върви странични и надолу по предната повърхност на m. quadratus lumborum. Над хълбочния гребен преминава през напречния коремен мускул и продължава своя ход между последния и вътрешния кос коремен мускул. В областта над повърхностния отвор на ингвиналния канал нервът пробива косите коремни мускули и се разклонява в кожата като ramus cutaneus anterior (преден кожен клон). По хода на n. iliohypogastricus се отделят клончета за напречния и косите коремни мускули и страничен кожен клон (ramus cutaneus lateralis) за кожата на горната странична част на бедрото.

3. N. ilioinguinalis съдържа влакна на първи поясен нерв (L1). Разполага се малко под n. iliohypogastricus и върви заедно с него. Надолу достига до ингвиналния канал, навлиза в него и върви върху семенната връв при мъжа, докато при жената той се разполага над облата маточна връзка. След като нерва напуска слабинния канал през повърхностния му отвор, у мъжа се отделят предни скротални клончета, които инервират кожата по предната повърхност на скротума, а у жената предни лабиални клончета за предната повърхност на големите срамни устни. По своето протежение n. ilioinguinalis отделя моторни нервни клончета за напречния и косите коремни мускули и сетивни клончета за кожата в областта на слабините.

Кожни зони на инервация на нерви от пояснокръстцовото сплетение4. N. genitofemoralis е изграден от влакна на първи и втори поясни нерви (L1, L2). В своя начален участък той пробива m. psoas major и излиза по неговата предна повърхност, където се дели на два клона - генитален (ramus genitalis) и бедрен (ramus femoralis)

Гениталният клон се насочва надолу по предната повърхност на m. psoas major, достига до слабинния канал и пробива задната му стена, като заедно със семенната връв (funiculus spermaticus) у мъжа достига скроталната торбичка, където осъществява инервацията на m. cremaster, tunica dartos и кожата. Гениталният клон при жената инервира кожата на част от ингвиналната област и големите срамни устни.

Бедреният клон има същия хода, като този на гениталния клон, но се разполага латерално от него. По-надолу той преминава през lacuna vasorum под lig. inguinale (слабинна връзка) и се разделя на няколко клончета. Те пробиват бедрената фасция в областта на hiatus saphenus и осъществяват сетивната инервация на кожата в областта на предната повърхност на бедрото, намираща се под слабинната гънка.

5. N. cutaneus femoralis lateralis е друг от нервите на поясното сплетение, които е изграден от влакна на втори и трети поясни нерви (L2, L3). Изхожда зад големия поясен мускул, върви надолу и странично по предната повърхност на m. iliacus (хълбочен мускул), като се разполага под неговата фасция. В низходящо направление той минава под слабинната връзка в близост до spina iliaca antrior superior (преден горен бодил на хълбочната кост) и навлиза в бедрената област. Тук нервът пробива фасцията на бедрото и се разклонява в кожата на латералната му страна, осъществявайки сетивната й инервация.

6. N. obturatorius включва влакна на първи, втори и трети поясни нерви (L1, L2, L3). Води началото си от долната част на поясното сплетение и се образува в тялото на големия поясен мускул. Изхожда от медиалния ръб на посочения мускул, върви по стената на малкия таз и през canalis obturatorius се появява по вътрешната страна на бедрото, където се разделя на два клона - преден (ramus anterior) и заден (ramus posterior).

Обтураторен нервПредният клон се помества между дългия и късия привеждащи мускули на бедрото - m. adductor longus и m. adductor brevis. Той отделя клончета за посочените мускули, както и за m. gracilis и m. pectineus. В долната част на бедрото ramus anterior пробива неговата фасция и като кожен клон (ramus cutaneus) достига до кожата на медиалната бедрена повърхност, където се разклонява.

Задният клон на n. obturatorius е разположен между m. adductor magnus (голям привеждач) и m. adductor brevis. От него се отделят клончета за m. obturator extrenus, m. adductor magnus, и за тазобедрената става (articulatio coxae).

N. obturatorius инервира всички мускули от медиалната бедрена група и m. obturator extrenus, а кожната инервационна зона на нерва е дистална медиална повърхност на бедрото. При някои хора се среща и добавъчен нерв - n. obturatorius accessorius, който дава клончета към m. pectineus и тазобедрената става и се слива с предния клон.

Бедрен нерв7. N. femoralis (бедрен нерв) се състои от влакна на първи до четвърти поясен нерв (L1-L4) и представлява най-дебелия от нервите на поясното сплетение. Началната му част се разполага от задната страна на големия поясен мускул, след което преминава по бразда между посочения мускул и m. iliacus, покрит от хълбочната фасция (fascia iliaca). В низходящо направление нервът минава през lacuna musculorum, навлиза в бедрената област и се разделя на терминалните си разклонения.

Rami musculares (мускулни клончета) на бедрения нерв инервират m. iliopsoas в малкия таз, предна група мускули на бедрото (m. sartorius, m. quadriceps femoris) и m. pectineus.

Кожните клонове на нерва са rami cutanei anteriores (предни кожни клончета) и n. saphenus. Предните кожни клончета пробиват фасцията на бедрото на различни места и се разклоняват в кожата по предната и предно-медиалната му повърхност.

N. saphenus върви заедно с бедрената вена и артерия и с тях навлиза в canalis adductorius. След това той пробива предната стена на канала, преминава под m. sartorius и зад медиалния епикондил на бедрената кост, достигайки до подбедрицата. В областта на последната нервът върви подкожно в близост до v. saphena magna и продължава надолу до медиалния глезен. По своя ход n. saphenus отделя клон за кожата в областта на колянното капаче и tuberositas tibiae - ramus infrapatellaris, както и редица от медиални кожни клончета за медиалната повърхност подбедрицата и част от ходилото - rami cutanei cruris mediales.

Мускулната зона на инервация на n. femoralis обхваща предната група мускули на бедрото, а кожната му зона - предната и от части вътрешна повърхност на бедрото и вътрешната повърхност на подбедрицата и част от ходилото.

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория