Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Бедрена артерия

Бедрена артерия (arteria femoralis)

Бедрена артерия (arteria femoralis) - изображение

Бедрената артерия е пряко продължение на външната хълбочна артерия. Преходът се осъществява в областта на lacuna vasorum, като началото на артерията лежи под средната трета на слабинната връзка. Тя има низходящ ход, преминава през trigonum femorale, като върви в улея, ограничен от медиалната и латерална мускулна група на бедрото. От медиалната страна на бедрената артерия се разполага бедрената вена. По-надолу в областта между горната и долна трета на бедрото тя преминава в canalis adductorius, в който се разполагат още бедрената вена и n. saphenus. През долния отвор на този канал артерията се появява по задната повърхност на бедрото и продължава в задколянната ямка като a. poplitea.

От ствола на бедрената артерия водят началото си повърхностни и дълбоки клонове. Повърхностните се насочват към подкожните слоеве, докато дълбоките кръвоснабдяват бедрените мускули.

Повърхностни клонове на a. femoralis:

1. A. epigastrica superficialis изхожда от предната стена на a. femoralis, малко под нивото на слабинната връзка, преминава в подкожните слоеве и се насочва възходящо и медиално по предната коремна стена. На нивото на пъпа тя анастомозира с разклонения на a. epigastrica superior.

2. A. circuflexa ilium superficialis излиза от латералната стена на бедрената артерия, от същото ниво като горе споменатата артерия. Има ход, успореден на слабинната връзка, достига до spina iliaca anterior superior и отделя клончета за лимфните възли и кожата в тази област.

3. Аа. pudendae externae (повърхностна и дълбока) изхождат от a. femoralis в областта на fossa ovalis. Те се насочват медиално, като прекосяват предната и задната повърхност на бедрената вена и се разклоняват в подкожието на външните полови органи. В скротума у мъжа се разклоняват като rami scrotales anteriores, a в големите срамни устни при жената като rami labiales anteriores. Rami inguinales са няколко малки клончета, които започват от бедрената артерия или от a. pudenda profunda externa и кръвоснабдяват лимфните възли и кожата на слабинната област.

Дълбоки клонове на бедрена артерия:

1. A. profunda femoris - дълбока бедрена артерия, има голям калибър и се отделя на около 4 см. от слабинната връзка. Насочва се дистално, като с началния си участък е разположена латерално от бедрената артерия, а в последствие преминава зад нея.

По хода на a. profunda femoris се отделят:

  • a. circumflexa femoris medialis - насочва се медиално, дава повърхностен клон, разклоняващ се в медиалната мускулна група на бедрото, и дълбок клон, преминаващ между m. iliopsoas и m. pectineus и достига до задната страна на бедрото, отделя клонче към тазобедрената става и анастомозира с a. glutea inferior и a. obturatoria;
  • a. circumflexa femoris lateralis - насочва се латерално и под m. rectus femoris се дели на два клона: възходящ, който кръвоснабдява m. tensor fasciae latae и m. gluteus medius;
  • aa. perforantes - prima, secunda et tertia, се отделят последователно една след друга, пробиват мускулите привеждачи и достигат задната бедрена страна. От тях се отделят клончета за адукторите и задната група мускули на бедрото, за кожата в областта и за бедрената кост.

2. Rami musculares представляват малки артериални клончета, отделящи се по цялото протежение на бедрената артерия и кръвоснабдяват съседните мускули.

3. A. descendens genus изхождат от долната трета на бедрената артерия и се разполагат в canalis adductorius. Тя пробива lamina vastoadductoria заедно с n. saphenus и върви низходящо и назад, покрита от m. sartorius. Изпраща клончета за разположените в близост мускули, както и за артериалната мрежа на колянната става - rete articulare genus.

5.0, 1 глас

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория