Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на долния крайник

Мускули на долния крайник (musculi membri inferioris)

Мускули на долния крайник (musculi membri inferioris) - изображение

По протежението на долния крайник се намират четири основни мускулни групи, които заедно се отбелязват като мускули на долния крайник. Тези четири мускулни групи са: мускули около тазобедрената става, мускули на бедрото, мускули на подбедрицата и мускули на ходилото. Всяка от тези мускулни групи на долния крайник се разделя на две или три подгрупи със сходно разположение, функция и инервация. Мускулите на долните крайници получават инервацията си от поясния сплит (plexus lumbalis) и кръстцовия сплит (plexus sacralis), които излизат от 8 гръбначномозъчни сегмента (L1-S3)

МУСКУЛИ ОКОЛО ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА

Тази мускулна група включва мускулите започващи от тазовата кост и завършващи предимно в областта на trochaneter major и minor на бедрената кост. Тези мускули предизвикват разнообразни движения в тазобедрената става като сгъване, разгъване, ротация и отвеждане, а също така някои имат стабилизираща функция при ходене. По своето местоположение спрямо тазобедрената става се разделят на две подгрупи - предна и задна.

Мускули около тазобедрената става

Предна група

M. iliopsoas (m. iliacus + m. psoas major)
M. psoas minor

Задна група

M. gluteus maximus
M. gluteus medius
M. gluteus minimus
M. tensor fasciae latae
M. piriformis
M. obturator internus
M. gemmelli
M. quadratus femoris
M. obturator externus

МУСКУЛИ НА БЕДРОТО

Мускулите на бедрото се разпределят в три групи - предна, задна и медиална. Предната и задната група се състоят от мускули, които започват от таза и бедрената кост и завършват в горната част на подбедрицата. Те действат в тазобедрената и колянната става. Медиалната група е съставена от мускули, които се разполагат между предната и задната група по вътрешната част на бедрото. Тези мускули започват от таза и се залавят по протежението на бедрената кост, като действат основно в тазобедрената става. Само един от тях - m. gracilis, достига подбедрицата и действа в колянната става.

 Мускули на бедрото

Предна група

M. sartorius
M. qudriceps femoris

Задна група

M. smitendinosus
M. semimembranosus
M. biceps femoris

Медиална група

M. pectineus
M. adductor longus
M. adductor brevis
M. adductor magnus
M. gracillis

МУСКУЛИ НА ПОДБЕДРИЦАТА

Мускулите на подбедрицата започват от дисталния край на бедрото и подбедрицата и се залавят за различни части на ходилото - задноходилните кости, основите на предноходилните кости и фалангите. Изключение прави само малкият m. politeus, който завършва на подбедрицата. Телата на мускулите на подбедрицата се намират в по-горната и част, а в по-долната преминават в сухожилия, които продължават по ходилото. По-голяма част от мускулите са концентрирани в двете основни групи - задна и предна. Задната група мускули на подбедрицата са флексори (сгъвачи) в глезена и в ставите на пръстите. Предната група имат противоположно действие на задните (антагонисти) - те са екстензори (разгъвачи) в тези стави. Трите мускулни групи се различават, освен по функцията си и по своята инервация. Задната се инервира от n. tibialis, предната от n. peruneus profundus, а латералната от n. peruneus sperficialis.

Мускули на подбедрицата

Задна група

M. triceps surae
M. plantaris
M. flexor digitorum longus
M. tibialis posterior
M. flexor hallucis longus
M. popliteus

Предна група

M. tibialis anterior
M. extensor hallucis longus
M. extensor digitorum longus

Латерална група

M. peroneus longus
M. peroneus brevis

МУСКУЛИ НА ХОДИЛОТО

Ходилото притежава сравнително малки собствени мускули, които започват от задноходилните и предноходилните кости и завършват в областта на пръстите. Изключение прави само m. opponens digiti minimi, който се залавя за V метатарзална кост. Мускулите на ходилото се разделят на две основни групи - на гърба на ходилото и мускули на стъпалото. Мускулите на гърба на ходилото имат сходна функция с предната група мускули на подбедрицата, а тези на стъпалото извършват разнообразни движения на пръстите и укрепват свода на ходилото. От своя страна мускулите на стъпалото се разделят на три подгрупи, а по своите названия мускулите са аналогични на тези на ръката.

Мускули на ходилото

Мускули на гърба на ходилото

M. extensor digitorum brevis
M. extensor hallucis brevis

Мускули на стъпалото

Медиална група
M. abductor hallucis
M. flexor hallucis brevis
M. adductor hallucis

Латерална група
M. abductor digiti minimi
M. flexor digiti minimi brevis
M. oponens digiti minimi

Средна група
M. flexor digitorum brevis
M. qudratus plantae
Mm. lumbricales
Mm. interossei plantares
Mm. interossei dorsales


3.7, 3 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Мускули на долния крайник

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория