Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Нерви на свободния горен крайник

Нерви на свободния горен крайник (nervi membri superioris)

Нерви на свободния горен крайник (nervi membri superioris) - изображение

Нервите на свободния горен крайник представляват терминални клонове на нервните снопове на мишничното сплетение (plexus brachialis).

Те включват:

  • n. radialis (лъчев нерв);
  • n. musculocutaneus (мускулнокожен нерв);
  • n. medianus (срединен нерв);
  • n. ulnaris (лакътен нерв);
  • n. cutaneus brachii medialis (медиален кожен нерв на мишницата);
  • n. cutaneus antebrachi medialis (медиален кожен нерв на предмишницата).

Лъчев нерв1. Лъчевият нерв е съставен от влакна на всички шийни нерви, образуващи мишничното сплетение (C5-Th1), и представлява непосредствено продължение на задния сноп (fasciculus posterior) на сплетението. Във fossa axillaris (подмишнична яма) нервът се намира зад a. axillaris (подмишнична артерия), а в областта на мишницата - в canalis humeromuscularis. Преминава напред през страничната междумускулна преграда и в предната лакътна област се разполага в бразда между m. brachialis и m. brachioradialis. На това място се дели на двата си терминални клона - ramus superficialis (повърхностен клон) и ramus profundus (дълбок клон).

От ствола на n. radialis се отделят следните клончета:

  • мускулни, инервиращи m. triceps brachii, m. brachioradialis и m. extensor carpi radialis longus;
  • кожни, осъществяващи сетивната инервация на кожата по задната повърхност на мишницата - n. cutaneus brachii posterior, долна латерална половина на мишницата - n. cutaneus lateralis inferior, и за задната повърхност на предмишницата - n. cutaneus antebrachii posterior.

Дълбокият клон на лъчевия нерв преминава през m. supinator, извива около шийката на лъчевата кост (os radialis) и се появява под долния ръб на посочения мускул по задната страна на предмишницата, където се разклонява. Този клон осъществява двигателната инервация на m. supinator, m. extensor carpi radialis brevis и всички мускули на дорзалната страна на предмишницата. N. interosseus posterior е разклонение на ramus profundus, което преминава по задната повърхност на междукостната мембрана, достигайки областта на китката. То инервира m. abductor polucis longus, m. extensor indicis и ставните капсули на ставите в областта на ръката.

Повърхностният клон на лъчевия нерв върви от латералната срана на лъчевата артерия (a. radialis). В дисталната част на предмишницата този клон минава под сухожилието на m. brachioradialis и по задната й страна пробива предмишничната фасция. В областта на гърба на ръката ramus superficialis се разделя на крайните си клонове - nn. digitales dorsales, които се отправят към палеца (два клона), показалеца (два клона) и радиалната повърхност на средния пръст (един клон). По гърба на ръката разклонения на повърхностния клон осъществяват връзки с тези на лакътния нерв посредством комуникиращи клончета на последния.

Лъчевият нерв инервира мускулите и кожата от дорзалната страна на свободния горен крайник. Инервираните мускулни групи включват: задна група на мишницата (разгъвачи на предмишницата), задна и латерална група на предмишницата (разгъвачи на ръката и пръстите и супинатори на предмишницата).

Кожният дерматом на n. radialis включва задна и странична повърхност на мишница и предмишница, радиална половина на гърба на ръката, дорзалните повърхности на палеца, показалеца и половината от средния пръст в областта на проксималната им фаланга.

Мускулнокожен нерв2. N. musculocutaneus (мускулнокожен нерв) е част от нервите на свободния горен крайник и е образуван от влакна на C5, C6, C7 шийни нерви. Отделя се от латералния сноп (fasciculus lateralis) на мишничното сплетение. Изхождайки от снопа, нервът продължава низходящо, пробива m. coracobrachialis и преминава между m. biceps brachii и m. brachialis. Латерално от сухожилието на бицепса той пробива фасцията на мишницата и продължава в областта на предмишницата като n. cutaneus antebrachi lateralis (кожен клон).

Rami musculares на мускулнокожния нерв се отделят в областта на мишницата и инервират m. coracobrachialis, m. biceps brachii и m. brachialis (предна група мускули на мишницата). Кожният клон се намира до v. cephalica в подкожието на външната част на предмишницата. Той се разклонява в кожата на предната повърхност предмишница в латералната й половина, осъществявайки сетивната й инервация. В дистална посока този клон достига до областта на тенара.

3. N. medianus (срединен нерв) съдържа влакна на шийни нерви - C5-C8, и първия гръден нерв -Th1, и е образуван от сливането на латералния и медиален корен, изхождащи съответно от латералния и медиален сноп на plexus brachialis. Сливането на тези корени образува своеобразна примка, която обхваща отпред подмишничната артерия. Срединният нерв се разполага от предно-латералната страна на a. brachialis (мишнична артерия) и с нея върви в дистална посока по sulcus bicipitalis medialis. В средната част на мишницата нервът преминава пред артерията и се разполага медиално от нея. В предната лакътна област нервът минава между двете глави на m. pronator teres, а в областта на предмишницата - между m. flexor digitorum superficialis и m. flexor digitorum profundus (повърхностния и дълбокия сгъвач на пръстите). Заедно със сухожилията на тези мускули преминава през карпалния канал (canalis carpi) и се разпада на терминалните си клонове.

N. medianus отделя клонове за областта на предмишницата и дланта. В предмишницата от него изхождат мускулни клончета - rami musculares, за повечето мускули на предната група (без m. flexor carpi ulnaris и улнарната половина на дълбокия сгъвач на пръстите). N interosseus anterior е клон на срединния нерв, който върви по предната повърхност на membrana interossea (междукостна мембрана) заедно с едноименната артерия и отделя клончета за m. flexor digitorum profundus, m. flexor pollicis longus и m. pronator quadratus. Ramus palmaris nervi mediani е тънко кожно клонче, което се отделя в дисталната част на предмишницата и инервира малък кожен участък на дланта.

Терминални нервни клонове на мишничното слетение

Терминалните клонове на срединния нерв са nn. digitales palmares commune I, II и III. Те се поместват в съответните междукостни пространства и от тях изхожда мускулни и кожни разклонения. Мускулните клончета осъществяват моторната инервация на част от мускулите на тенара (thenar) и първи и втори mm. lumbricales. Кожните клонове са nn. digitales palmares communes, които се разделят на 7 на брой n. digitales palmares proprii, разположени от двата ръба на първите трите пръста и радиалния ръб на четвърти пръст.

Мускулите, инервирани от срединния нерв включват: предна мускулна група на предмишницата (без m. flexor carpi ulnaris и улнарната половина на дълбокия сгъвач на пръстите), част от мускулите на тенара и mm. lumbricales I и II. Тази мускули осъществяват сгъването на ръката и пръстите и пронацията на мишницата. Кожният дерматом (зона на сетивна инервация) на n. medianus включва по-голяма част от кожата на дланта и първите три и половина пръсти, като в областта на проксималната фаланга клонове на нерва инервират само предната им повърхност, на тази на средната и дисталната фаланга - по цялата повърхност.

4. Лакътният нерв (n. ulnaris) е основен клон на нервите на свободния горен крайник, включващ влакна от седми и осми шийни нерви (C7, C8) и от първи гръден нерв (Th1). Той е пряко продължение на медиалния сноп на брахиалния плексус и се намира медиално от подмишничната артерия. В мишничната област той преминава успоредно на медиалната междумускулна преграда, върви от задната й страна и продължава по sulcus nervi ulnaris. В областта зад медиалния епикондил на раменната кост той е покрит единствено от надлежащите фасция и кожа, което го прави лесно раним при натиск и удар. Дистално минава между двете глави на m. flexor carpi ulnaris, навлизайки в областта на предмишницата, където се приближава до лакътната артерия. В региона на китката заедно с лакътната артерия и вени преминава през canalis carpi ulnaris, след което се разпада на терминалните си разклонения.

Лакътен нерв

N. ulnaris отделя в областта на предмишницата мускулни клончета за m. flexor carpi ulnaris и за улнарната част на дълбокия сгъвач на пръстите. В крайната част на предмишницата лакътния нерв отделя дорзален клон - ramus dorsalis nervi ulnaris, който преминава под сухожилието на m. flexor carpi ulnaris и дава nn. digitales dorsales. Те инервират кожата на улнарната половина на гърба на ръката и проксималната фаланга на четвърти и пети пръст и улнарната половина на трети пръст.

Терминалните клонове на лакътния нерв - ramus superficialis (повърхностен) и ramus profundus (дълбок), изхождат от неговото пряко продължение в областта на ръката, известно като ramus palmaris n. ulnaris.

От повърхностния клон изхождат клончета за кожата на хипотенара (hypothenar), за m. palmaris brevis и три nn. digitales palmares proprii за улнарния ръб на четвърти и двата ръба на пети пръст, инервиращи и задната повърхност на същите пръсти в областта на средната и задната костица на пръста. Дълбокия клон прекосява проксималната част на мускулите на хипотенара и прониква под сухожилията на мускулите сгъвачи (флексори). От него се отделят клончета за всички мускули на хипотенара, mm interossei palmares et dorsales, трети и четвърти mm. lumbricales, m. adductor pollicis и дълбоката глава на m. flexor pollicis brevis.

Инервационната двигателна зона на n. ulnaris обхваща най-улнарната част от мускулите на предмишницата - m. flexor carpi ulnaris и улнарната част на m. flexor digitorum profundus, както и повечето от мускулите на ръката (без инервираните от n. medianus). Кожният дерматом на нерва обхваща единствено областта на ръката по дланната повърхност на хипотенара и последните един и половина пръста, а по дорзалната повърхност на ръката - нейната улнарна половина и съответните два и половина пръста.

Последните два кожни нерви на свободния горен крайник включват:

5. N. cutaneus brachii medialis (медиален кожен нерв на мишницата) е съставен от влакна на C8 и Th1 гръбначномозъчни нерви. Той се отделя от медиалния сноп на plexus brachialis, минава от медиалната страна на подмишничната артерия и преди да премине през фасцията се свързва с nn. intercostobrachiales, идващи от втори междуребрен нерв. След това нервът се разделя на няколко клончета, които пробиват подмишничната и мишничната фасции, изпращайки клончета за кожата по медиалната половина на мишницата.

6. N. cutaneus antebrachi medialis (медиален кожен нерв на предмишницата), подобно на горе посочения кожен нерв, носи влакна на C8 и Th1 гръбначномозъчни нерви и изхожда от медиалния сноп. В областта на мишницата се локализира от медиалната страна на мишничната артерия, пробива фасцията заедно с v. basilica и върви надфасциално. В дисталната 1/3 от мишницата той се разделя на два клона, които инервират повърхността на предмишницата в нейната предна улнарна половина и част от задната й повърхност.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория