Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Нерви на раменния пояс

Нерви на раменния пояс (nervi cinguli membri superioris)

Нерви на раменния пояс (nervi cinguli membri superioris) - изображение

Една част от нервите на раменния пояс водят началото си от надключичния участък (pars supraclavicularis) на мишничното сплетени - n. dorsalis scapulae, n. thoracicus longus, n. subclavius и n. suprascapularis, а останалата част, включително и нервите на свободния горен крайник, изхождат от подключичната му част (pars infraclavicularis).

Към нервите на раменния пояс се включват:

1. N. dorsalis scapulae съдържа влакна от пети шиен гръбначномозъчен нерв (C5). Преминава по предната повърхност на m. levator scapulae (мускул повдигач на лопатката) и се отправя към вътрешния ръб на лопатката. Този нерв върви в близост до низходящия клон на a. transversa cervici. От него се отделят клончета за повдигача на лопатката и ромбовидните мускули (mm. rhomboidei).

2. N. thoacicus longus включва влакна от C5, C6, C7 шийни нерви, насочва се низходящо по страничната повърхност на m. serratus anterior и отделя клончета за този мускул.

3. N. subclavius носи влакна на пети и шести шийни нерва (C5, C6) и представлява тънък нерв, минаващ пред a. subclavia, достигайки до m. subclavius.

4. N. suprascapularis е съставен от влакна на C5 и C6 шийни нерва. Той се насочва низходящо към горния ръб на лопатката, минава през incisura scapulae навлизайки във fossa supraspinata, след което преминава под акромиона и прониква във fossa infraspinata. A. suprascapularis го придружава в по-голямата част от неговия ход. Този нерв реализира инервацията на m. supraspinatus, m. infraspinatus, както и капсулата на раменната става.

5. Nn. pectorales са съставени от влакна на всички гръбначномозъчни нерви (C5-Th1), формиращи мишничния плексус. Те обикновено са два - латерален и медиален. Насочват се низходящо, вървят зад ключицата и се разклоняват в големия и малкия гръдни мускула (m. pectoralis major et minor).

6. Nn. subscapulares включват влакна от C5, C6 и C7. Представляват два нерва, разположени по предната повърхност на m. subscapularis. Те инервират едноименния мускул и m. teres major.

7. N. thoracodorsalis е образуван от влакна на C6, C7 и C8 шийни нерви. Върви успоредно на страничния ръб на лопатката и достига до m. latisimus dorsi (широк гръбен мускул), където се разклонява.

8. N. axillaris е последният от нервите на раменния пояс и е съставен от влакна на пети и шести шийни нерва (C5, C6). Води началото си от задния сноп (fasciculus posterior) на мишничното сплетение. В аксиларната яма (fossa axillaris) се намира зад подмишничната артерия (a. axillaris), минава през латералния отвор на аксилата, заобикаля отзад хирургичната шийка на раменната кост и достига до делтовидния мускул - m. deltoideus. Придружава се от a. circumflexa humeri posterior. N. axillaris отделя клонове за делтовидния мускул, m. teres minor и раменната става. В областта на задния ръб на делтовидния мускул се отделя кожен клон - n. cutaneus brachii lateralis superior, който се разклонява в кожата на делтовидната област и горна половина на задно-странична повърхност на мишницата.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория