Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сетивни органи Орган на слуха и равновесието - ухо Вътрешно ухо

Вътрешно ухо (auris inerna)

Вътрешно ухо (auris inerna) - изображение

Вътрешното ухо се помества във вътрешността на скалистата част на слепоочната кост - pars petrosa ossis temporalis. Това анатомично образувание е съставено от костен лабиринт и разположен в него ципест лабиринт, като на определени места в тези структури са поместени рецепторните апарати слуха и равновесието.

1. Костният лабиринт - labyrinthus osseus, е съставен от две основни части:

  • vestibulum - преддверие с три полуокръжни канала;
  • cochlea - охлюв.

Преддверието представлява малка кухина с неправилна форма, която се загражда от две стени - външна и вътрешна. Външната й стена е костната пластинка, служеща за медиална стена на тъпанчевата кухина. Вътрешната стена на vestibulum се формира от костна пластинка, която с вътрешната си повърхност участва в образуването на дъното на вътрешния слухов проход. По тази стена се откриват две хлътвания, предизвикани от две торбички (utriculus и sacculus) на ципестия лабиринт. Двете хлътвания (recessus ellipticus, recessus sphericus) са разделени от гребенче - crista vestibuli. Зад долния край на гребенчето се разполага малко отворче, от което води началото си aqueductus vstibuli, завършващ по задната повърхност на пирамидата на темпоралната кост. От долната страна на хлътването, предизвикано от sacculus, се разполага recessus cochlearis, като от предния му участък води началото си спиралната костната пластинка на охлюва - lamina spiralis ossea.

Костен лабиринт на вътрешно ухо

Медиалната стена на преддверието има три порести поленца - maculae cribrosae, през чиито отвори навлизат нервни снопчета на равновесния нерв - n. vestibularis (част от n. vestibulocochlearis, VIII черепномозъчен нерв). По повърхността на reccesus ellipticus се намират пет отвора, с които изхождат или завършват трите полуокръжни канала - canales semicirculares.

Полуокръжните канали на вътрешно ухо са три на брой:

  • латерален полуокръжен канал - canalis semicircularis lateralis;
  • преден полуокръжен канал - canalis semicircularis anterior;
  • заден полуокръжен канал - canalis semicircularis posterior.

Трите полуокръжни канала са разположени в три взаимно перпендикулярни равнини и в тях се поместват три ципести полуокръжни протоци - ductus semicirculares. Латералният полуокръжен канал е разположен в хоризонтална равнина, като изпъкналата му част е вдадена в тъпанчевата кухина, формирайки prominentia canalis semicircularis lateralis. Предният полуокръжен канал се намира до голяма степен във фронталната равнина, а изпъкналата му част е насочена нагоре и оформя едно възвишение - eminentia arcuata, което се наблюдава по предната повърхност на пирамидата. Задният полуокръжен канал лежи приблизително в срединната (сагитална) равнина. Всеки от тези канали изхожда с едно разширение - ampula ossea, и окончава с краче - crus osseum. Ампуларните разширения на латералния и предния полуокръжни канали са разположени един до друг. Латералният канал завършва със самостоятелно краче - crus osseum simplex, а предния и задния - с общо краче (crus osseum commune).

Охлювът представлява спирален канал, намиращ се във вътрешността на пирамидата на слепоочната кост, който формира около две и половина намотки. Този канал изхожда от долно-предната част на преддверието, съответстващо на възвишението на медиалната стена на тъпанчевата кухина - promontorium. Основата на охлюва - basis cochleae, е насочена медиално, към дъното на вътрешния слухов проход, а върхът му - cupula cochleae, е ориентирана латерално и се разполага близко до полуканала на мускула изопвач на тъпанчето. Разстоянието между основата на охлюва и неговия връх е от порядъка на 4-5 мм, а диаметърът на неговата основа е 8-9 мм. Дължината на canalis spiralis cochleae (спирален охлювен канал) е приблизително 3 см, а диаметърът на просвета му е 6 мм в началото и 2 мм в края.

Осевият участък на кохлеята се нарича вретено - modiolus. Основата му представлява поле на дъното вътрешния слухов проход, което съдържа множество отвори. От тях започват надлъжните канали на вретеното - canales longitudinales modioli. Тези канали окончават в едно непрекъснато спирално каналче - canalis spiralis modioli, което върви заедно с охлювния канал по цялото му протежение. През canales longitudinales modioli преминават нервни влакна на слуховата част на VIII черепномозъчен нерв, а canalis spiralis modioli е запълнен с клетъчните тела на ganglion cochleare. От вретеното към празнината на охлювния канал се издава спирално вървяща костна пластинка - lamina spiralis ossea. Тя води началото си от медиалната стена на преддверието и завършва при охлювния връх с кукообразно завит край - hamulus laminae spiralis. Именно по основата на тази костна пластинка върви посочения по-горе спирален канал на вретеното. От него изхожда цепка, намираща се в средата на спиралната костна пластинка, като в нея се поместват сетивни нервни влакна на ganglion cochleare, които се насочват към Кортиевия орган. По протежение на първата полуобиколка на охлювния канал от външната му стена се издава малко костно гребенче - lamina spiralis secundaria.

Костен и ципест лабирин на охлювОт ръба на спиралната костна пластинка до разположената срещу нея lamina spiralis secundaria се намира мембранна пластинка - membrana basilaris. По този начин охлювния канал се разделя на два полуканала. Горният полуканал (откъм върха на охлюва) носи названието преддверна стълба - scala vestibuli, води началото си от преддверието в областта на преддверното прозорче и завършва при охлювния връх. Долният полуканал е наречен тъпанчева стълба - scala tympani, която при върха на охлюва се свързва с преддверната стълба посредством своеобразно съобщение - helicoterma, локализирано между крайния участък на вретеното и куковидно извития край на спиралната костна пластинка. Тъпанчевата стълба завършва сляп в основата на охлюва при охлювното прозорче (fenestra cochleae), което е покрито от membrana tympani secundaria.

2. Ципестият лабиринт - labyrinthus membranaceus, на вътрешно ухо в общи линии повтаря устройството на костния лабиринт. Неговите стени представляват тънки и полупрозрачни съединителнотъканни мембрани, постлани от епителни клетки, като на места са струпани сетивни клетки. Labyrinthus membranaceus е изпълнен с ендолимфа (лимфоподобна тъканна течност). В пространството между костния и ципестия лабиринт - spatium perilymphaticum, се намира слой от подобна на ендолимфата течност - перилимфа. Ципестият лабиринт е изграден от структури, разположени в преддверието, костните полуокръжни канали и охлюва.

5.0, 2 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Вътрешно ухо

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория