Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Венозен отдел на сърдечно-съдовета система Долна куха вена Вени на таза

Вени на таза

Вени на таза - изображение

Венозната кръв от областта на тазовите стени и органи се оттича по вени, които се обединяват в два основни ствола: външна и вътрешна хълбочна вена. В резултат на сливането на тези вени се образува общата хълбочна вена - v. iliaca communis.

Общата хълбочна вена принадлежи към вените на таза и се формира на равнището на сакроилиачната става - articulatio sacroiliaca. От тази област тя върви нагоре и медиално и на нивото на четвърти и пети поясен прешлен се слива с едноименната вена от другата стана, което дава началото на долната куха вена - v. cava inferior. Поради разположените на последната надясно от срединната равнина лявата обща хълбочна вена има по дълъг ствол от дясната.

По своя ход двете общи хълбочни вени приемат два притока - v. sacralis mediana и v. iliolumbalis.

1. V. sacralis mediana представлява нечифтен венозен съд, намиращ се по срединната равнина. Тя съпровожда едноименният артериален съд по предната повърхност на кръстцовата кост и се отваря в лявата обща хълбочна вена, в областта, където последната преминава през срединната равнина. V. sacralis mediana се свързва с латералните кръстцови вени и образува предното кръстцово сплетение - plexus venosus sacralis.

2. V. iliolumbalis се отваря в съответната обща хълбочна вена или във вътрешната хълбочна вена (рядко). Тази вена съпровожда едноименната артерия и приема кръв от областта на хълбочната яма, като анастомозира със следните венозни съдове: v. lumbalis ascendens, v. circumflexa iliaca profunda и v. sacralis lateralis.

Външната хълбочна вена - v. iliaca externa, е част от вените на таза и представлява непосредствено продължение на бедрената вена, която идва от долния крайник. Нейният ствол се простира от слабинната връзка до равнището на articulatio sacroiliaca, като върви медиално от едноименната артерия. В ствола на v. iliaca externa се отварят два притока:

  • v. epigastrica inferior - придружава a. epigastrica inferior по предната коремна стена и в областта на пъпа анастомозира с v. epigastrica superior и vv. paraumbilicales, а в областта на таза - с v. obturatoria;
  • v. circumflexa iliaca profunda - върви успоредно с едноименния артериален съд по хълбочния гребен, като събира кръв от долните части на страничната коремна стена.

Вени в областта на тазаВътрешната хълбочна вена - v. iliaca interna, се формира на равнището на горния ръб на foramen ischiadicum majus. Тя има сравнително къс и широк ствол, намиращ се върху страничната стена на малкия таз, зад ствола на едноименната артерия. На равнището на сакроилиачната става се слива с външната хълбочна вена.

Притоците на v. iliaca interna се разделят на пристенни (париетални) и висцерални. Пристенните притоци събират кръв от тазовите стени, от седалищната област и горната част на бедрото. Обикновено те са чифтни съдове, съпровождащи едноименните артерии. Висцералните или органни притоци водят началото си от венозни сплетения около органите, разположени в малкия таз. Последните също се отнасят към басейна на v. iliaca interna.

Вени на таза - париетални притоци на вътрешна хълбочна вена:

1. Vv. gluteae superiores представляват два венозни съда, които съпровождат едноименната артерия - те събират кръв от горната част на седалището и навлизат в таза през foramen suprapiriforme, като в тази област формират сплетение.

2. Vv. gluteae inferiores съпровождат едноименния артериален съд и събират венозна кръв от големия седалищен мускул, горната част на бедрото и n. ischiadicus. Техни притоци се свързват с притоци на бедрената вена: v. perforans I и v. circumflexa femoris medialis.

3. Vv. obturatoriae вървят заедно с едноименната артерия и анастомозират с притоци на външна хълбочна артерия и с v. circumflexa femoris medialis.

4. Vv. sacrales laterales се разполагат непосредствено до ствола на едноименната артерия. В тях се отварят rami spinales, които изхождат от предните кръстцови отвори. Заедно с v. sacralis mediana те формират plexus venosus sacralis.

Вени на таза - висцерални сплетения и притоци на вътрешна хълбочна вена.

1. Plexus venosus rectalis е разположен около правото черво - rectum, като в долните му отдели е по-гъст. Вътрешната част на сплетението се локализира в подлигавичния слой на стената на ректума и в подкожните слоеве на ануса. Тази част на сплетението се свързва с външната му част, която се разполага върху мускулатурата в съединителната тъкан.

Кръвта от plexus venosus rectalis се оттича по три пътя:

  • по v. rectalis superior - води началото си от горната част на ректума и се оттича в системата на порталната вена;
  • по vv. rectales mediae - започват от средната част на правото черво и по своя ход приемат притоци от пикочния мехур, а при мъжкия пол от простатната жлеза и семенните мехурчета, а в последствие се вливат в ствола на вътрешна хълбочна вена;
  • по vv. rectales inferiores - изхождат от долната част на ректума и ануса и се вливат във вътрешната хълбочна вена.

2. Plexus venosus vesicalis се намира около долната част на пикочния мехур - vesica urinaria. Надолу сплетението се свързва с простатното сплетение при мъжкия пол и с вените на влагалището у жени. Назад то се съединява и с plexus venosus rectalis.

Plexus venosus vesicalis е най-добре развитото сплетение в малкия таз и събира кръв от пикочния мехур, отчасти от половите органи - семепроводи, семенни мехурчета и простата у мъжа; от пикочния канал и влагалището у жената. Посредством много на брой vv. vesicales венозната кръв от сплетението се пренася до ствола на вътрешна хълбочна вена.

3. Plexus venosus prostaticus е разположен в пространството между симфизата и простатната жлеза. В него се отварят малки венички от spatium prevesicale, долната част на пикочни мехур и простатната жлеза. То приема и v. dorsalis profunda penis. В някои случаи тази вена се слива с други малки вени под симфизата, като се формира v. pudenda interna, която е самостоятелен приток на вътрешната хълбочна вена или се влива в нея в общ ствол с vv. gluteae inferiores. Кръвта от простатното спелтение се оттича към plexus vesicalis, v. pudenda interna и директно в ствола на v. iliaca interna.

4. Plexus venosus uterinus et vaginalis се разполага отзад и отстрани на влагалището и маточната шийка в параметриума (между двата листа на широката маточна връзка). В него се събира кръвта от влагалището, матката и маточните тръби. То осъществява връзка с другите спелтения в малкия таз.

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория