Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на гърба

Мускули на гърба (musculi dorsi)

Мускули на гърба (musculi dorsi) - изображение

Мускулите на гърба се разделят според дълбочината, на която се намират, на две основни групи - повърхностни и дълбоки. Повърхностните мускули на гърба се намират непосредствено под кожата, започват от гръбначния стълб и се залавят за костите на раменния пояс. Мускулите от тази група се инервират от предните клонове на гръбначномозъчните нерви. Дълбоките мускули се намират под повърхностните и се прикрепят към ребрата и гръбначния стълб, а някои и за черепа. Тази група в зависимост от ембрионалния си произход се инервира от предни или задни клонове на гръбначномозъчните нерви.

 

ПОВЪРХНОСТНИ МУСКУЛИ НА ГЪРБА 

повърхностни мускули на гърба

M. trapezius 
 • Начало: От бодилестите израстъци на всички гръдни и последния шиен прешлен, lig. nuhae lin. nuchae superior
 • Залавяне: Долната възходяща част на мускула - за spina scapulae, средната напречна част - за acromion scapulae, горната низходяща част - за латералната трета на ключицата 
 • Функция: Целия мускул дърпа лопатката и рамото назад и в посока към гръбначния стълб. Горната част повдига лопатката на горе, като долният и ръб се отдалечава от гръбначния стълб. Долната част на трапециуса сваля лопатката надолу и към гръбначния стълб.
 • Инервация: От n. acconesorius (C2-C4) и pl. cervicalis (C2-C4

M. lattissimus dorsi 

 • Начало: От бодилестите израстъци на последните 4-6 гръдни и всички поясни прешлени, кръстцовата кост и долните няколко ребра.
 • Залавяне: За crista tuberculi minoris на раменна кост 
 • Функция: Дърпа назад и ротира навътре мишницата. При фиксиран горен крайник повдига ребрата и разширява гръдния кош
 • Инервация: n. thoracodorsalis (C7-C8)

M. rhomboideus (major et minor)

 • Начало: От бодилестите израстъци на последните два шийни и първите четири гръдни прешлена.
 • Залавяне: За медиалния ръб на лопатката 
 • Функция: Придърпва лопатката нагоре и към гръбначния стълб (медиално)
 • Инервация: n. dorasalis scapulae (C4-C5)
M. levator scapulae 
 • Начало: От напречните израстъци на първите четири шийни прешлена.
 • Залавяне: За горния ъгъл на лопатката
 • Функция: Повдига лопатката нагоре. При фиксирана лопатка наклонява шията в същата посока  
 • Инервация: n. dorasalis scapulae (C4-C5)

ДЪЛБОКИ МУСКУЛИ НА ГЪРБА

Дълбоки мускули на трупа

M. serratus posterior superior

 • Начало: От бодилестите израстъци на последните два шийни прешлена и първите два гръдни прешлена
 • Залавяне: за II до V ребро латерално от anguli costrarum
 • Функция: Повдига ребрата и способства за разширението на гръдния кош
 • Инервация: nn. intercostales (Th1-Th4)

M. serratus posterior inferior

 • Начало: чрез fascia thoracolumbalis от бодилестите израстъци на последните два гръдни прешлена и първите два поясни прешлена
 • Залавяне: чрез отделни зъбци за последните четири ребра
 • Функция: дърпа ребрата надолу и способства за стесняване на гръдния кош (движение при издишване)
 • Инервация: nn. intercostales (Th9-Th12)
Mm. levatores costarum
 • Начало: от напречните израстъци на VII шиен и I до XI гръден прешлен, като от по-долните прешлени започват по два мускула - къс и дълъг
 • Залавяне: Късите - за първото по-долно ребро, а по-дългите за всяко второ по-долно ребро
 • Функция: Подпомагат наклоняването на гръбначния стълб встрани, а при фиксиран гръбначен стълб повдигат ребрата
 • Инервация: nn. intercostales (Th1-Th11)

Mm. intertransversarii anteriores cervicis

 • Начало и залавяне: предните пъпки на proc. transversi на съседни шийни прешлени
 • Функция: странично огъване на шийната част на гръбначния стълб
 • Инервация: rr. ventrales на шийните nn. spinales

Mm. intertransversarii laterales lumborum

 • Начало и залавяне: proc. costarii на съседни поясни прешлени
 • Функция: Странично огъване на поясната част на гръбначния стълб
 • Инервация: rr. ventrales на поясните nn. spinales

M. splenius

 • Начало: от долната част на ilg. nuhae и бодилестите израстъци на VII шиен и от I до VI гръден прешлен
 • Залавяне: за напречните израстъци на II до IV шиен прешлен (m. splenius cervicis) и linea nichae superior и proc. mastoideus на черепа (m. splenius capistis)
 • Функция: при едностранно съкращава завърта главата на същата посока, а при двустранно наклонява шията и главата назад
 • Инервация: rr. dorsales на nn. spinales (C3-C6), n. occipitalis major

M. iliocostalis

 • Начало: от общо мускулно тяло заедно с m. longissimus, започващо от кръстцовата кост, хълбочния гребен, бодилестите израстъци на поясните прешлени и fascia thoracolumbalis; към него се присъединяват зъбци от всички ребра
 • Залавяне: поясната област - за долните 7-8 ребра в областта на техните ъгли; гръдната - за горните 4-5 ребра; шийната част - за напречните израстъци на долните шийни прешлени.
 • Функция: при двустранно съкращаване изправя и огъва гръбначния стълб назад; при фиксиран гръбначен стълб поясната част на мускула дърпа ребрата надолу, шийната част - нагоре; при едностранно съкращаване наклонява гръбначния стълб на същата страна
 • Инервация: rr. dorsales на nn. spinales (C3-L1)

M. longissimus

 • Начало и залавяне: гръдната част (m. longissimus thoracis) започва от общото мускулно тяло заедно с m. iliocostalis и се залавя за напречните израстъци на гръдните прешлени и за ребрата; шийната част (m. longissimus cervicis) започва от напречните израстъци на горните няколко гръдни прешлена и се залавя за напречните израстъци на средните шийни прешлени; главовата част (m. longissimus capitis) започва от напречните израстъци на горните гръдни и долните шийни прешлени и се залавя за proc. mastoideus на черепа
 • Функция: подобна на m. iliocostalis; главовата част при двустранно съкращение наклонява главата назад, а при едностранно я наклонява и завърта на същата страна
 • Инервация: rr. dorsales на nn. spinales (C1-S2)

M. spinalis

 • Начало и залавяне: бодилестите израстъци на прешлените, като най-медиалните снопчета прескачат през един прешлен, а по-латералните - през нарастващ брой прешлени
 • Функция: при двустранно съкращаване подпомага изправянето на гръбначния стълб, а при едностранно - наклоняването му към същата страна
 • Инервация: rr. dorsales на nn. spinales (C1-S2)

Mm. intertransversarii posteriores cervicis

 • Начало и залавяне: задните пъпки на procc. transversi на съседни шийни прешлени
 • Функция: странично огъване на шийната част на гръбначния стълб
 • Инервация: rr. dorsales на шийните nn. spinales

Mm. intertransversarii mediales lumborum

 • Начало и залавяне: proc. mamillaris и proc. accessorius на два съседни поясни прешлена
 • Функция: странично огъване на поясната част на гръбначния стълб
 • Инервация: rr. dorsales на поясните nn. spinales

Mm. transversospinales

 • Начало: от напречните израстъци на прешлените
 • Залавяне: за бодлестите израстъци на I до VII по-горен прешлен и тилната кост. Най-повърхностните снопчета, обособени като m. semispinalis, прескачат през 5-6 прешлена. В зависимост от разположението си този мускул се дели на гръден, шиен и главов. Под m. semispinalis се разполагат последователно: m. multifidus - чиито снопчета прескачат през 2-4 прешлена, mm. rotatores longi - прескачащи през един прешлен и mm. rotatores breves - завършващи на първия по-горен прешлен
 • Функция: при едностранно съкращаване завърта (ротира) гръбначния стълб и главата в срещуположна посока, а при двустранно съкращаване изправя и наклонява назад гръбначния стълб и главата
 • Инервация: rr. dorsales на nn. spinales (C2-L5)

Mm. interspinales

 • Начало и залавяне: бодилестите израстъци на съседни прешлени
 • Функция: подпомагат изправянето и огъването назад на гръбначния стълб
 • Инервация: rr. dorsales на nn. spinales (C3-L5)

Задни прави и коси мускули на главата

 • Към тях се отнасят:
  m. rectus capistis posterior major
  m. rectus capistis posterior minor
  m. obliquus capitis superior
  m. obliquus capitis inferior
 • Функция: При двустранно съкращаване наклоняват главата назад, а при едностранно я завъртат в същата посока
  Инервация: n. suboccipitalis (C1-C2)
5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория