Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Кръвообращение на плода

Кръвообращение на плода

Кръвообращение на плода - изображение

Кръвообращението на плода се различава от това в периода след раждането по няколко главни характеристики: съдовата система на плода е в пряка връзка със съдовете на плацентата, където се осъществява обмяната на газове и хранителни вещества между кръвта на майчиния организъм; белодробното кръвообращение не функционира; между дясното и ляво предсърдие съществува връзка - foramen ovale, представляващ отвор в междупредсърдната преграда; белодробният ствол и аортата се свързват посредством ductus arteriosus (Боталов проток).

Кръвта в плода се внася от пъпната вена - v. umbilicalis. Тя води началото си от венозни съдове на плацентата, влиза в състава на пъпната връв и прониква в тялото на плода през пъпа. Тук тя лежи в предната част на лявата надлъжна чернодробна бразда. В областта на porta hepatis тя се дели на два главни клона. Единият от тези клонове се отваря в порталната вена - v. porta hepatis, и чрез него се внася кръв в черния дроб. Другият клон, който е наречен ductus venosus (Arantii), продължава своя ход по лявата надлъжна бразда към долната куха вена - v. cava inferior, където носената от него кръв се смесва с венозната кръв от долната половина на тялото. Първият клон осигурява внасянето в черния дроб на кръв, богата на хранителни вещества и кислород, което съответства на активната функция на органа, свързана и с кръвотворната му дейност в периода на вътреутробно развитие.

Кръвта от долната куха вена се оттича в дясното предсърдие. Счита се, че посредством ендокардната гънка, която е наречена valvula venae cavae inferioris, тази кръв се насочва в по-голямата си част към foramen ovale, преминава в лявото предсърдие и навлиза в лявата камера, от където се насочва в аортата.

В кръвообращението на плода, венозната кръв от горната куха вена се оттича в дясното предсърдие и частично се смесва с тази от долната куха вена. Тази кръв навлиза в дясната камера, от където се изпомпва в белодробния ствол. Малък процент от тази кръв навлиза в белите дробове. Основното количество кръв се влива в аортната дъга посредством ductus arteriosus (Botalli). Този проток се отваря в задната част на arcus aortae, след мястото на отделяне на лявата подключична артерия. По възходящата аорта и аортната дъга се пренася кръв, която идва предимно от долната куха вена. Тази кръв се насочва към главата и горните крайници по клоновете на аортната дъга. Следователно тези части на тялото приемат кръв, по-богата на кислород и хранителни вещества, което обуславя относителното им по-бързо развитие до раждането.

След вливането на Боталовия проток в аортната дъга богатата на кислород и хранителни вещества кръв се смесва с венозната кръв, което влошава качествата й. Тази анатомична особеност е причината за снабдяване на долната половина на тялото с кръв, по-бедна на хранителни субстаниции и кислород. С това се обяснява относително по-малките размери на туловището и долните крайници на човешкия плод.

Кръвта от тялото на плода се оттича по двете пъпни артерии - aa. umbilicales. Всеки от тези съдове изхожда от вътрешна хълбочна артерия, върви по предната коремна стена, покрита от перитонеума, и достига пъпа. На това място артериите навлизат в пъпната връв, по която достигат плацентата.

По време на раждането се реализират съществени промени в кръвообращението на плода, с които настъпва и преустройство на съдовата система.

1. Прекъсва се връзката с плацентата, а остатъците от пъпните артерии и пъпната вена закърнява и се трансформират в съединителнотъканни върви.

2. Включва се белодробното кръвообращение, което се осъществява с първото вдишване, последвано от разширяване на вътреорганните белодробни съдове, което предизвиква всмукване на кръв в белодробните артерии.

3. След включване на белодробното кръвообращение налягането в двете предсърдия се изравнява, foramen ovale губи своето функционално значение и на по-късен етап нормално се затваря.

4. Ductus arteriosus закърнява и облитерира вследствие на насочването на кръвта от truncus pulmonalis по белодробните артерии към белите дробове в резултат, на което се образува остатъчна съединителнотъканна връзка - lig. arteriosum.

5.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория