Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Фиброза и цироза на черния дроб Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза МКБ K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза МКБ K74.2 - изображение

Чернодробната цироза представлява дифузно, необратимо фиброзиране на черния дроб, съчетано с продължителна клетъчна некроза, възлеста регенерация и възпалителна инфилтрация в механизма. Цирозата се характеризира със следните 3 компонента: некроза (със или без възпаление), фиброза (дифузна), възлеста регенерация, нарушена архитектоника на делчето и смутено кръвоснабдяване. Чернодробната цироза морфологично представлява фиброза с формиране на възли. Тя е вследствие на некрозата в чернодробната тъкан. Чернодробна фиброза с чернодробна склероза може да се наблюдава в зона 3 на чернодробното делче при сърдечна недостатъчност, в зона 1 при билиарна обструкция, интралобуларно при чернодробната грануломатоза или конгенитална фиброза.

Морфологично в черния дроб настъпват следните промени: колапс на чернодробното делче вследствие некрозата, формиране на дифузни септи и нодуларен регенеративен клетъчен растеж. Фиброзата следва хепатоцитната некроза. “Piecemeal” некрозите в зона 1 причиняват порто - портални мостови фибрози, които са разположени между порталните пространства на две съседни делчета. Конфлуиращите и мостовите некрози в зона 3 (перивенуларно – около вената) водят до образуването на порто - централни мостови фибрози. Петнистите некрози причиняват фокална фиброза. При хемохроматозата, желязото предизвиква перипортална фиброза, докато алкохолът води до перивенуларна фиброза. Чернодробната фиброза е последвана от регенерация на хепатоцитите и сформиране на псевдоделчета, които нарушават нормалната чернодробна архитектоника.

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза представлява хистологични промени, причинени от възпалителни процеси в черния дроб.
Пусков механизъм за фиброгенезата е некрозата и апоптозата. Апоптозата представлява програмирана клетъчна смърт, без да се нарушава интегритета на клетъчната мембрана, митохондриите и другите органели. Етиологичният фактор (причината) за чернодробна фиброза с чернодробна склероза има директен токсичен ефект, като предизвиква метаболитни нарушения, хипоксия и некроза или пък индуцира (предизвиква) автоимунен отговор. Некрозата предизвиква възпалителна инфилтрация, регенераторна активност и фиброгенеза. Некрозата води до освобождаване на цитокини, които активират моноцито – макрофагеалната система. Освобождават се медиатори на възпалението – цитокини и растежни фактори. Те индуцират възпалителна инфилтрация около некрозите, възниква регенерация и фиброза. Настъпва пролиферация на колаген синтезиращите клетки. В резултат на това нараства 10 пъти синтезът на над 10 вида колаген и други съставки на съединителната тъкан. Фиброзните септи и регенераторните възли нарушават кръвоснабдяването на черния дроб – настъпва отлагане на колаген с последваща капиляризация на синусоидите, образуват се артерио – венозни шънтове, настъпва компресия (притискане) и фиброза на централните вени. Възниква портална хипертония.

Клинична картина на чернодробна фиброза с чернодробна склероза
Самата чернодробна фиброза със склероза не причинява симптоми. Симптомите са резултат от нарушенията, които причинява фиброзата или прогресията и до цироза. Тези нарушения водят до портална хипертония и симптомите включват:
- Варикозно кървене;
- Асцит;
- Енцефалопатия.

Диагноза на чернодробна фиброза с чернодробна склероза
- Клинична оценка (чернодробна фиброза и склероза може да се подозира при анамнеза за хронични чернодробни заболявания).
- Неинвазивни изследвания - ехография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс могат да покажат хепатомегалия, цироза, портална хипертония, спленомегалия и варице. Въпреки това те не са чувствителен метод за умерена и дори напреднала фиброза, без усложнения. Ултразвукът може да покаже променена ехогеност или хетерогенност на черния дроб, която също е неспецифична.
- Чернодробната биопсия остава златен стандарт за диагноза на чернодробна фиброза. Въпреки това тя е инвазивен метод и води до риск от усложнения.

Лечение на чернодробна фиброза с чернодробна склероза
Лечението е трудно. Антифиброзният ефект на Silymarin, Interferon alpha/gama и Interleukin-10 с регресия на фиброзата при цироза е доказан при хепатит В, хепатит С, автоимунен хепатит, хемохроматоза и неалкохолен стеатохепатит. При неуспех от лечението на фиброзата при хепатит С вирусна фиброза със Silymarin, добри резултати в кратки срокове се постигат с Interleukin-10. Колхицинът блокира полимеризацията на тубулин и забавя секрецията на проколаген. D-penicillamine (cuprenil) свързва медта, като повлиява лизил оксидацията на колагена, за което е необходима мед като ко-фактор. Антифибротичният ефект на penicillamine и colchicines са спорни, а нежеланите реакции са многобройни. Интерферон-гама предотвратява активацията и потиска пролиферацията на звездовидните клетки и експресията в екстрацелуларния матрикс на компоненти като колаген 1 и 4 тип, фибронектин и гладкомускулно специфичен алфа-актин. Ретиноидите (витамин А) имат парадоксален двойствен ефект. Витамин А нормално се свързва със звездовидните клетки и повишава експресията на декорин, който се свързва и инхибира активността на туморнекротизиращия фактор-бета. От друга страна, свръхдозите на витамин А индуцират метаболизма на ксенобиотиците (алкохол, медикаменти) в микрозомите, като засилват токсичния им ефект и фиброзата. Стероидите, освен противовъзпалителен и имуносупресивен ефект, директно намалява експресията на някои молекули на екстрацелуларния матрикс, като тип 1 колаген. Цинкът в ранните стадии на заболяването увеличава намалената колагеназна активност, а в късните стадии – потиска повишената активност на пропил хидроксилазата, като цинкът измества желязото като ко-фактор на ензима. Пентоксифилинът сигнификантно намалява пролиферацията на фибробластите. Блокирането на най-важните профиброгенни цитокини може да се постигне със специфични неутрализиращи антитела или със специфични рецепторни антагонисти на тирозин киназата.

2.7, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия