Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Хроничен хепатит, некласифициран другаде Други хронични хепатити, некласифицирани другаде

Други хронични хепатити, некласифицирани другаде МКБ K73.8

Други хронични хепатити, некласифицирани другаде МКБ K73.8 - изображение

Понастоящем проблемът за другите хронични хепатити, некласифицирани другаде има особено голямо значение. Това се дължи, от една страна, на все по-голямото му разпространение, от друга – на редица не докрай изяснени въпроси за неговата етиология и механизмите на неговото възникване. Особено голямо значение за изясняване на тези механизми имат редица нови данни за имунологичните изменения при различните форми на заболяването, възможността за проследяване ин виво на развитието на болестта чрез периодични „слепи” биопсии на черния дроб, получените оптимистични резултати от лечението на неговите тежки форми, смятани до неотдавна за нелечими.

В съвременната хепатология под понятието хроничен хепатит се разбират дифузни възпалителни изменения на черния дроб, които доминират в микроскопската картина. Налице е мононуклеарна клетъчна инфилтрация, разположена перипортално или интралобуларно, с хиперплазия на Купферовите клетки и с умерена съединителнотъканна реакция (фиброза), но със запазена чернодробна структура. Но все пак най-важното е, че други хронични хепатити, некласифицирани другаде могат да персистират и да поддържат възпалителна активност, която да доведе до фиброза и цироза на черния дроб.

Едва внедряването на лапароскопията и чернодробната биопсия при изследването на чернодробно болните направи възможно да се изгради добре обоснована класификация на хроничните хепатити въз основа на морфологични и клинични изследвания на болните в течение на продължително време. Най-общо хроничните хепатити се разделят на: хроничен персистиращ хепатит и хроничен агресивен (активен) хепатит. От скоро към тази група е добавена и трета форма - хроничен лобуларен хепатит. Тази класификация, макар и чисто морфологична и хистологична, се оказа пригодна за огромната част от хроничните хепатити. Тези форми се срещат при различни етиологични агенти, но най-изявена е тяхната клинична и морфологична картина при вирусната етиология на хроничните хепатити.

Честотата на други хронични хепатити, некласифицирани другаде показва тенденция към непрекъснато повишаване във всички страни на света. Причината е обстоятелството, че все още острият хепатит продължава да е с голямо разпространение въпреки енергичните профилактични мерки в развитите страни в Европа и в САЩ, но преди всичко поради това, че благодарение на повишението на жизненото равнище. Нараства и броят на медикаментозните хепатити поради широката и продължителна употреба на различни хепатотоксични лекарства. Същевременно поради подобряване на битовите и хигиенните условия в различните промишлени предприятия хронични токсични хепатити от промишлени нокси почти не се срещат.

Клинична картина на други хронични хепатити, некласифицирани другаде
Клиничната картина зависи много от етиологичния причинител, степента на изява на възпалителния процес, настъпилите морфологични изменения и степента на увреждане на черния дроб. Първите и най-леки симптоми, които се появяват са: лесна умора, отпадналост, загуба на апетит, гадене и отслабване на килограми впоследствие. При активен възпалителен процес температурата може продължително време да бъде причинена, да се появи жълтеница и сърбеж по кожата. Ако в този момент не се лекува заболяването и не се спре неговата прогресия, то може да се усложни с чернодробна цироза с нейната клинична симптоматика.

Диагноза и лечение на други хронични хепатити, некласифицирани другаде
От клиничната картина, която персистира повече от шест месеца и лабораторните изследвания ( повишени трансаминази и билирубин) само може да се предполага, че болния страда от хроничен хепатит. За уточняване на вида и причинителят е нужно да се направят специфични изследвания. Най-точния диагностичен метод е хистологичното изследване.

Лечението на хроничния хепатит представлява актуален и много важен проблем в хепатологията. За правилното лечение на хроничните хепатити първостепенно значение има поставянето на точна диагноза на формата и активността на хепатита, като за целта се използват данните от клиничната картина, биохимичните показатели и морфологичното изследване на биопсичен материал от черния дроб. Особено важно е обаче при всеки болен да са изследвани и имунологичните показатели, като те се използват за определяне на вида на съвременното имуносупресивно лечение и вида и дозата на препарата.

Профилактиката на хроничните хепатити с вирусна етиология се свежда, от една страна, до профилактичните мероприятия за ограничаване на острите вирусни хепатити и, от друга – до правилното и достатъчно лечение на острите хепатити, за да се постигне по-рядкото им преминаване в хронични. Профилактиката на другите етиологични форми на хроничните хепатити се състои в ограничаване и преустановяване на вземането на различни хепатотоксични медикаменти при първите прояви на засягане на черния дроб, подобряване на условията за работа в различните промишлени предприятия, ограничаване на консумацията на алкохол.

4.0, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия