Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Друга септицемия Септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми

Септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми МКБ A41.5

Септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми МКБ A41.5 - изображение

Сепсисът е полиетиологично инфекциозно заболяване с първично огнище, хематогенна дисеминация на причинителя, полиорганни увреждания и лоша еволюция.

Сепсис-синдром е наличие на поне един от следните признаци на промяна на органната перфузия: хипоксемия, повишена лактатна концентрация, олигурия, промени в съзнанието.

Септичен шок представлява септично състояние с ниско кръвно налягане, наличие на неограничени перфузионни аномалии.

Основни причинители на сепсис са бактериите, по-рядко гъби и рикетсии.

Водеща роля за възникването на септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми имат Escherichia coli, Pseudomanas, Serratia и други неспорообразуващи бактерии.

Сеприцемията се развива в резултат на панендотелно увреждане, водещо до увеличаване на капилярния пермеабилитет. Увреждането на ендотела при септични състояния се дължи на продължително възпаление, увреждащо регулаторните механизми на организма. Това води до състояние на метаболитна анархия, в която организмът не е в състояние да контролира собствения си възпалителен отговор.

Грам-отрицателните микроорганизми отключват патогенетичната каскада на сепсис. Активират се редица медиатори на възпалението като тумор некротизиращ фактор, левкотриени, тромбоксан А2 и активиране на каскадата на комплемента. Активирането на неутрофилите и тромбоцитите също може да играе съществена роля. Грам-отрицателните бактерии отделят ендотоксин, който веднъж попаднал в кръвообращението, предизвиква отделяне на медиатори на възпалението, като почти всички имат пряк ефект върху съдовия ендотел.

За патологоанатомични се приемат промените в слезката, която е увеличена, отпусната, с леко стържеща се пулпа. Хистологично се установява хиперплазия на клетъчните елементи.

В белите дробове се развива остър респираторен дистрес синдром. В сърцето често е налице остър ендокардит, прогресиращ до тежка деструкция и разрушаване на клапите, може да се наблюдава фиброзен до гноен некротичен миокардит, перикардит, по-рядко панкардит.

В бъбреците са налице промени от типа на "шоков бъбрек".

В ЦНС е налице септична енцефалопатия с изразен мозъчен оток от директното токсично действие на токсините и медиаторите на възпалението.

Хеморагичните диатези се манифестират с множество кръвонасядания по кожата и лигавиците, вътрешните органи.

Клиниката на септицемия, предизвикана от грамотрицателен микроорганизъм включва триадата:

  • повишена температура, която е от типа на септичната и достига няколко пъти в денонощието 40°С, придружена с втрисане, спадаща критично с обилно изпотяване и понижаване на кръвното налягане
  • прогресиращ интоксикационен синдром - генерализирани мускулни болки (най-често в мускулите на врата, гърба, долни крайници, понякога води до пълна неподвижност), генерализирани ставни болки
  • ранна хепато- и спленомегалия - умерено уголемен черен дроб с мекоеластична консистенция, болезнен, нерядко с положително сукусио хепатис, умерено уголемена слезка с мекоеластична консистенция

Наблюдават се също бързи промени в съзнанието, прояви от страна на ЦНС - мозъчен оток, поява на главоболие, неспокойствие, хиперрефлексия с разширени зони и наличие на патологични рефлекси от групата на Бабински, при деца чести са гърчовете.

Диагнозата на сепсис, предизвикан от грамотрицателни микроорганизми се поставя на базата следните диагностични критерии при различните фази на септичния процес:

  • бактеремия - наличие на положителни хемокултури
  • сепсис - тахипнея (дишане > 20 вдишвания/min), тахикардия (сърдечна честота над 100 удара/min), хипертермия или хипотермия
  • сепсис-синдром - ниско парциално налягане на кислорода, повишен лактат, олигурия (количество на урината под 0,5 ml/kg телесно тегло за 1h при пациенти с поставен катетър), бърза промяна в неврологичния статус, ниско кръвно налягане

Лабораторните диагностични критерии включват анемия, левкопения с неутрофилия и олевяване или неутропения с олевяване, лимфопения, анизофилия, токсични гранулации в неутрофилите, тромбоцитопения, силно ускорена СУЕ, намален общ белтък и албумини, силно повишен фибриноген, повишен С-реактивен протеин, положителни хемо-, миело- и други култури.

В полза на диагнозата сепсис е наличието на един и същ причинител в две или три взети по правилата хемокултури.

Лечението на септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми започва с комбинация от антибиотици във високи дози. Прилагат се цефалоспорини III/IV поколение и аминоклюкозиди.

3.3, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Септицемия, предизвикана от други грамотрицателни микроорганизми МКБ A41.5

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО