Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Артерии на предмишницата и ръката

Артерии на предмишницата и ръката (arteriae antebrachii et manus)

Артерии на предмишницата и ръката (arteriae antebrachii et manus) - изображение

Предмишницата и ръката се кръвоснабдяват от двата крайни клона на a. brachialis - a. radialis и a. ulnaris. Продълженията на тези артерии в областта на ръката образуват две дланни дъги - повърхностна и дълбока. От тях изхождат главните артериални съдове на дланта и пръстите.

1. Лъчевата артерия - a. radialis, се отделя от мишничната артерия в лакътната ямка и се насочва надолу и леко навън, продължава хода си дистално по браздата, която се ограничава латерално от m. brachioradialis и медиално - от m. pronator teres и m. flexor carpi radialis. В долната трета на предмишницата лъчевата артерия минава повърхностно, като е покрита единствено от фасция и кожа, което позволява опипването на пулсовите й колебания. На равнището на proc. stiloideus radii артерията променя своя ход, отклонявайки се назад, като преминава под сухожилията на m. abductor pollicis longus и m. extensor policis brevis, анатомичната табакера - foveola radialis, под сухожилието на m. extensor policis longus. Артерията достига проксималната част на първото междукостно пространство, пробива мускулите в тази област и излиза по дланната страна на ръката, като се продължава в дълбоката дланна дъга - arcus palmaris profundus.

По своя ход лъчевата артерия отделя редица клонове:

 • a. recurrens radialis - изхожда от лъчевата артерия в областта на лакътната ямка, насочва се в проксимална посока, отделя клончета за съседно разположени мускули, взема участие във формирането на артериалната мрежа на лакътната става и анастомозира с a. collateralis radialis;
 • rami misculares - представляват множество малки артериални съдове, отделящи се по цялото протежение на артерията, които кръвоснабдяват съседни мускули;
 • ramus carpalis palmaris - води началото си от дисталния край на предмишницата, насочва се към лакътната кост и заедно с едноименната a. ulanris образува по предната повърхност на китката rete carpi palmare;
 • ramus palmaris superficialis - отделя се преди отклоняването на артерията назад и участва във формирането на повърхностната палмарна дъга;
 • ramus carpalis dorsalis - изхожда от лъчевата артерия в областта на foveola radialis, насочва се улнарно, преминава под сухожилията на екстензорните мускули и с едноименното клонче на лакътната кост образуват rete carpale dorsale;
 • a. metacarpalis dorsalis prima - изхожда непосредствено преди преминаването на лъчевата артерия през 1-во междукостно пространство и отделя клончета за дорзалната повърхност на първи и втори пръст;
 • a. princeps pollicis - отделя се на мястото на поява на лъчевата артерия върху дланната повърхност на ръката и дава три собствени пръстови артерии - за двата ръба на палеца и радиалния ръб на показалеца.

2. Главен съд, принадлежащ към артериите на предмишницата и ръката, е лакътната артерия - a. ulnaris. Отделя се от a. brachialis в лакътната яма, насочва се косо в дистално и улнарно направление, като прекосява пространството между повърхностните и дълбоките мускули на предмишницата. В средната трета на предмишницата тя се разполага в браздата, ограничена от сухожилията на m. flexor digitorum superficialis и m. flexor carpi ulnaris, и по-тази бразда се спуска надолу, достигайки областта на китката. Радиално от os piriforme на китката тя преминава през специално обособен канал - canalis carpi ulnaris, върви по дланната повърхност на ръката, където формира повърхностната дланна дъга - arcus palmaris superficialis.

От ствола на лакътната артерия се отделят голям брой артерии с различен калибър:

 • a. recurrens ulnaris - изхожда от началната част на лакътната артерия, насочва се във възходяща посока и се разделя на две клончета, участващи в образуването на rete articulare cubiti - предното клонче анастомозира с a. collateralis ulnaris inferior, а задното с - a. collateralis ulnaris superior;
 • a. interossea communis - отделя се от лакътната артерия в горната трета на предмишницата и след къс ход се разделя на два клона:
  • преден клон, a. interossea anterior - върви по предната повърхност на междукостната мембрана, отделя: a. comitans n. mediani, съпровожда едноименния нерв, aa. nutricae за двете кости на предмишниците, rami musculares за съседни мускули, след което пробива мембраната и достига rete carpi dorsale;
  • заден клон, a. interossea posterior - в началото си пробива междукостната мембрана, отделя a. interossea recurrens за rete articulare cubiti, и продължава в дистално направление по задната повърхност на мембраната, като отделя мускулни клончета и достига до rete carpi dorsale;
 • rami musculares - изхождат по цялото протежение на лакътната артерия и кръвоснабдяват мускули, намиращи се в съседство;
 • ramus carpalis palmaris - отделя се в дисталния участък на предмишницата, насочва се към лъчевата кост и участва във формирането на rete carpale palmare;
 • ramus carpalis dorsalis - отделя се в същата област като предходната и върви назад към rete carpale dorsale;
 • ramus palmaris profundus - отделя се при дисталния ръб на os piriforme и прониква в дълбочина под сухожилията на флексорите на пръстите и участва в образуването на дълбоката дланна дъга.

Артериални съдове на ръка3. Повърхностна дланна дъга - arcus palmaris superficialis, се формира най-вече от a. ulnaris като нейно продължение по дланта, което се извива дъгообразно по посока на палеца. Радиалния край на дъгата се свързва с a. palmaris superficialis на a. radialis, който се малък калибър и няма съществено значение за кръвоснабдяването на дъгата. Arcus palmaris superficialis се е разположен под aponeurosis palmaris върху сухожилията на повърхностния пръстов флексор, като най-изпъкналата й част достига до средата на предкитковите кости.

От дъгата изхожда собствена пръстова артерия на улнарния ръб на пети пръст и след това три общи пръстови артерии - aa. digitales palmares communes IV, III и II. При основата на пръстите всяка от артериите се разделя на собствени пръстови артерии - aa. digitales palmares propriae, които вървят по обърнатите един към друг ръбове на пръстите. По този начин от повърхностната дланна дъга се отделят седем собствени пръстови артерии. Останалите три такива артерии, две за палеца и една за показалеца, се отделят от a. princeps policis - клон на лъчевата артерия. Тези артериални съдове се разполагат в подкожния слой и отделят клончета към предната и задната страна на пръстите. В областта на върха на пръстите те образуват истински артериални мрежи.

4. Дълбоката дланна дъга - arcus palmaris profundus, се формира предимно от a. radialis като нейно пряко продължение по палмарната страна на дланта. Улнарно дъгата се свързва с тънкото клонче - ramus palmaris profundus на a. ulnaris. Arcus palmaris profundus е локализирана под мускулните сухожилия при основите на предкитковите кости. От нея водят началото си клонове с различно направление:

 • малки клончета вървят проксимално и достигат rete carpale palmare;
 • aa. metecarpales palmares - биват три на брой и се насочват дистално във второ, трето и четвърто междукостно пространство, дава клончета за mm. interossei и в дисталния край на тези пространства се вливат в aa. digitales palmares communes, идващи от повърхностната дланна дъга;
 • rami perforantes - излизат директно от дъгата или от началните части на aa. metacarpales palmares, прекосяват междукостните пространства и излизат по гърба на ръката, където анастомозират с aa. metacarpales dorsales.
0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория