Начало Медицинска енциклопедия Патология Обща патология Патология на увредената клетка Свръхнормно натрупване на липиди в клетката

Свръхнормно натрупване на липиди в клетката

Свръхнормно натрупване на липиди в клетката - изображение

Липидите са една от основните структурни съставки на клетката. Те участват в нейното изграждане под формата на различни продукти на липидната обмяна. Цитоплазмените липиди представляват всъщност липоиди, т.е. сложни, но лабилни липидно - белтъчни комплекси. Тези комплекси участват в изграждането на цитоскелета и по-точно на клетъчните мембрани. Липоидите биват: фосфатиди, стериди и стерини, сфинголипоиди и восък.
• Фосфатиди - под формата на лецитин и кефалини участват в структурирането на всички клетки. Най-богати на фосфатиди са черният дроб, сърцето и нервната тъкан.
• Стериди - сложни естери на мастните киселини.
• Стерини - циклични алкохоли.
• Сфинголипоиди - това са сфингомиелин, цереброзиди, ганглиозиди, които участват в изграждането на нервната система.
• Восък.
Натрупват се в клетките под форма на капки или зрънца, които са неразтворими във вода. Разтварят се в спирт, хлороформ, ксилол, етер.
Хистохимично доказване на липидите се осъществява със следните оцветителни методи:
• Судан III и шарлах - Рот оцветяват липидите в червен цвят.
• Судан IV - черен цвят.
• Судан - Рот и Oil red - яркочервено.
• Осмиева киселина - черен цвят.
Познати са три места, където е възможно натрупването на липидите:
1.Натрупване на липиди в паренхимните клетки на черния дроб, миокарда, скелетната мускулатура и бъбреците. Този феномен се описва под названието "мастна дегенерация".
2. Натрупването на липиди в мастните клетки на мезенхима води до общо и локално затлъстяване.
3. Натрупването на липиди в макрофагите се нарича "липидна фагоцитоза".
Мастна дегенерация - свърхнормно натрупване на липиди в паренхимните клетки
Възможни са няколко варианта на образуване и натрупване на липиди в цитоплазмата на паренхимните клетки:
1. Усилен транспорт на липиди от мастните депа и храната в паренхимните клетки. Този механизъм се описва като "инфилтрация".
2. Липонеогенеза - неосинтеза на свободни мастни киселини от въглехидрати при прехранване. Този механизъм се представя като "трансформация".
3. Усилена естерификация на мастните киселини и превръщането им в триглицериди.
4. Намалено разграждане на мастните киселини в паренхимната клетка при нарушение в тяхната бета - оксидация.
5. Намалена синтеза на апопротеини, което води до намалено отделяне на триглицериди от черния дроб и до тяхното натрупване.
6. Разграждането на липопротеидните комплекси в мембраните на клетките се означава като "декомпозиция" /фанероза/.
Натрупване на липиди в черния дроб /стеатоза на черния дроб/
Този патологичен процес се описва като мастна или липидна дегенерация или като стеатоза на черния дроб. Необходимо е да се знае, че нормално в черния дроб се съдържат неутрални мазнини, мастни киселини, фосфолипиди, холестерин и неговите естери.
1. Хроничен алкохолизъм. Той е най-честата причина за възникване на чернодробна стеатоза. Патогенетичен фактор е метаболитът на етанола - ацеталдехидът. Той проявява пряк цитотоксичен ефект, който се изразява с нарушение в бета - оксидацията на липидите и на липопротеините. Тук се включват и други механизми като инфилтрация, трансформация и особено на декомпозиция на мембраните под действието на свободните радикали, формирани при метаболизацията на етанола.
2. Захарен диабет. Той води до стеатоза на черния дроб в 48-75% от случаите. Това става, чрез усилена липолиза на мастната тъкан и инфилтрация с липиди от мастните депа.
3. Прехранване. То играе важна роля при развитието на чернодробната стеатоза. Тук се наблюдава натрупване на триглицериди в черния дроб, в резултат на усилено складиране на свободни мастни киселини от храната и от липонеогенезата. Това затруднява пълното им метаболизиране и довежда до свръхнатрупване в цитоплазмата на хепатоцита.
4. Недоимъчно хранене. Наблюдава се при ентероколити, резекция на тънко черво, непълноценно хранене. Стеатозата в черния дроб се развива в резултат на дефицит на белтъци и липотропни фактори необходими за синтезата на липопротеините.
5. Хипоксия. Тя възниква при хронична десностранна сърдечна недостатъчност и при тежки анемии и предизвиква нарушение на b-оксидацията на мастните киселини, което завършва с натрупване на триглицериди.
6. Химически и лекарствени вещества. Такива вещества са CCI4, ДДТ, фосфор и др., а лекарствени - стероиди, барбитурати, тетрациклин, метотрексат и др. Стеатозата възниква в резултат на блокиране синтезата на апопротеина, което води до нарушение в синтезата на липопротеидите.
Макроскопски. При стеатоза черният дроб е увеличен по обем и тегло, което достига до 2,5 кг. Капсулата му е гладка, лъскава и прозрачна. Консистенцията е мека, а еластичността на тъканта е намалена. При разрез паренхимът има жълтокафяв цвят. Чернодробната рисунка е заличена.
Микроскопски. При рутинно обработен парафинов срез, оцветен с хематоксилин - еозин се вижда, че в цитоплазмата на хепатоцитите има малки оптически празни вакуоли. В тези случаи говорим за "дребнокапчеста стеатоза". Когато вакуолите се слеят в по-големи - "среднокапчеста стеатоза", а когато изпълнят цялата цитоплазма на клетката - "едрокапчеста". Ядрото на клетките е изместено или избутано и притиснато от вакуолата до клетъчната мембрана. В зависимост от това къде се локализира стеатозата в чернодробните дялчета различаваме - централна, междинна, периферна и тотална. Освен това тя може да бъде огнищна и дифузна.
Натрупване на липиди в миокарда
Мастната дегенерация на миокарда се наблюдава по-рядко отколкото в черния дроб.
Най-често възниква при тежка и продължителна хипоксия, каквато настъпва при анемии, както и при действие на инфекциозно - токсични фактори /дифтеритен миокардит/.
1. Свръхнормно натрупване на мастни киселини в кардиомиоцитите /следствие на енергетичен дефицит/
2. Нарушен вътреклетъчен метаболизъм на липидите.
3. Декомпозиция/фанероза/ на липопротеидните комплекси на клетъчните мембрани.
Макроскопски. Познати са две форми на миокардната дегенерация:дребнопетниста;
дифузна.
Натрупване на масти в бъбреците
Това е патологичен процес, при който се натрупват масти в епителиите на извитите бъбречни каналчета.
Наблюдава се при нефротичен синдром на гломерулонефрита и при хронична бъбречна недостатъчност.
Макроскопски. Бъбреците с мастна дегенерация са с леко увеличен обем и тегло. Повърхността им е гладка. Паренхимът има бледожълт цвят. При разрез границата между кората и пирамидите е неясна.
Микроскопски. Наблюдава се натрупване на мастни капки в цитоплазмата на епителните клетки на извитите каналчета, както и в интерстициума на бъбрека.

3.7, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория