Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Специална микробиология Вирусология Пикорнавируси ECHO-вируси

ECHO-вируси

ECHO-вируси - изображение

Обща характеристика

Ехо-вирусите (Enteric, cytopatogenic Human Orphan viruses) са членове на рода Ентеровирус от семейство Picornaviridae. Те съставляват най-голямата подгрупа от ентеровируси, състояща се от 34 серотипа. Ехо-вирусите причиняват редица заболявания - от незначителни фебрилни състояния до тежки, потенциално фатални състояния като ентерити в детска възраст, асептичен менингит, енцефалит, парализа и миокардит.

Първоначално Ехо-вирусите са класифицирани в 34 серотипа. Ехо-вирус 10 е прекласифициран като реовирус 1, а Ехо-вирус 28 като риновирус 1. Ехо-вирус 9 сега е разпознат като същият като коксисакивирус А23. Ехо-вирус 22 и 23 са прекласифицирани като членове на рода пареховирус, а Ехо-вирус 34 е вариант на коксакивирус A24.

Структура и култивиране

Структурата на ECHO-вирусите е подобна на другите ентеровируси - вирусните частици притежават иксоаедрична симетрия и се състоят от РНК и протеини. Техният капсид е съставен от 60 субединици и е образуван от 4 протеина - VP1 до VP4. Тези протеини играят важна роля в определянето на обхвата на гостоприемници и тропизма на вируса. Еховирусите са инфекциозни в широк диапазон от рН 3 до 10 и са устойчиви спрямо въздействието на етер и алкохоли. Най-благоприятни за вирусното размножаване са еднойслойните клетъчни култури от човешки ембрионални трофобласти. Ви,усните частици не са патогенни за опитни животни с изключение на някои щамове, които се адаптират към новородени мишки.

Антигенна структура

Познати са 34 серотипа Ехо-вируси, различаващи се помежду си единствено чрез реакция за свързване на комплемента и вируснеутрализираща реакция. Някои вирусни щамове притежават хемаглутинини, които аглутинират човешки еритроцити от кръвна група О.

Епидемиология

Резистентността на Ехо-вирусите спрямо факторите на околната среда е голяма, като във външната среда се съхраняват с месеци. Чувствителни са към хлорните препарати като хлорамин и хлорна вар. Естествен резервоар и източник е човекът. Инфекцията се разпространява по въздушно-капков и фекално орален механизъм. Повече от 90% от еховирусните инфекции са асимптоматични. Честотата на инфекциите варира в зависимост от сезона, географското разположение и възрастта на популацията, като са по-често срещани през лятото и началото на есента.

Хората от всички възрасти са уязвими към инфекция с Ехо-вируси. Според Световната здравна организация децата под 15-годишна възраст са най-податливи заразяване. Епидемии са докладвани в Панама, Мексико, Швейцария, Куба, Съединените щати и Турция.

Патогенеза и клинична картина

Вирусната репликация на някои щамове се осъществява във фаринкса и след това се разпространява до регионалните лимфни възли. Повечето вирусни частици по фекално-орален механизъм достигат до храносмилателната система, където вирусът се свързва със специфични рецептори. След репликацията Ехо-вирусите се разпространяват в регионалните лимфни възли и предизвикват субклинична преходна виремия. По време на тази нискостепенна виремия вирусът се разпространява в черния дроб, далака, костния мозък и далечните лимфни възли. Вторичните места на инфекция включват ЦНС, черен дроб, далак, костен мозък, сърце и белите дробове.

Най-често ECHO-вирусите предизвикват фебрилно състояние, респираторни и грипоподобни заболявания, асептичен менингит, но 90% от пациентите с еховирусна инфекция са асимптоматични. Най-често срещаното представяне е наличието на фебрилитет. Инфекцията може да бъде причинена от почти всеки ентеровирусен серотип и е клинично неразличима от инфекцията с много други вирусни агенти.

Ехо-вирусният менингит може да има двуфазен модел - треска и миалгия с клинично обездвижване, последвано от повторно появяване на треска и главоболие, бележат началото на асептичния менингит.

Кожните обриви са по-чести при еховирусните инфекции, отколкото при други ентеровирусни инфекции. Екзантемите могат да бъдат макулопапупозни, макуларни или папулопустулни.

Микробиологична диагностика

Изследват се:

  1. гърлен секрет;
  2. фецес;
  3. кръв;
  4. ликвор;
  5. смивове от предмети на болния.

Задължителна е предварителната обработка с антибиотични средства на събраните проби, за да се елиминира наличието на бактериална микрофлора. През първата седмица от ехо-вирусната инфекция вирусът се открива в гърления секрет, а през следващите 3 до 5 седмици се доказва чрез микробиологично изследване на фецес. Вирусното изолиране не осъществява чрез заразяване на клетъчни култури, а типизирането - с вируснеутрализираща реакция. Вируснеутрализиращите антитела се появяват още през първата седмица от заболяването, което прави възможно прилагането на серологична диагностика.

Специфична профилактика и лечение

До момента не са разработени специфични анти-еховирусни препарати. Лечението е симптоматично.

4.2, 5 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://emedicine.medscape.com/article/216564-overview#a6
https://www.dovemed.com/diseases-conditions/echo-virus-infection/
https://emedicine.medscape.com/article/216564-clinical#b4

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория