Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на горния крайник Мускули на ръката

Мускули на ръката (musculi manus)

Мускули на ръката (musculi manus) - изображение

Мускулите разположени в областта на китката, дланта и пръстите в анатомията се отбелязват като мускули на ръката. Те са къси малки мускули, които най-често започват от областта на китката и предкитката и завършват в областта на фалангите на палеца или предкитковите кости. Функцията им е разнообразна и е свързана с някои движения в палеца и отвеждането и привеждането на пръстите. Мускулите на ръката се разпределят в три групи - на thenar (дланната възглавничка на палеца), на hypotenar (дланната възглавничка на малкия пръст) и мускули на дланта.

МУСКУЛИ НА THENAR

M. abductor pollicis brevis

 • Начало: от retinaculum flexorum (повърхностната глава) и tuberculum ossis scaphoidei.
 • Залавяне: за радиалната страна на основата на проксималната фаланга на палеца.
 • Функция: отвеждане на палеца (движение в I китково-предкиткова става).
 • Инервация: n. medianus (C6-C7).

M. flexor pollicis brevis

 • Начало: от retinaculum flexorum (повърхностна глава) и от ossa trapezium et capitatum (дълбоката глава)
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на палеца и латералната сезамовидна кост на палеца.
 • Функция: сгъване на проксималната фаланга на палеца. Подпомагане на опозицията на палеца чрез движение в I китково-предкиткова става.
 • Инервация: повърхностната глава - n. medianus (C6, C7), дълбока глава - n. ulnaris (C7, C8).

M. oponens policis

 • Начало: от retinaculum flexorum и os trapezium
 • Залавяне: за радиалната повърхност на I предкиткова кост.
 • Функция: дърпане към дланта на I предкиткова кост и противопоставяне на палеца на останалите пръсти.
 • Инервация: n. medianus (C6-C7).

M. adductor policis

 • Начало: от os capitatum (косата глава) и тялото на II предкиткова кост (напречната глава) .
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга и за медиалната сезамовидна кост на палеца.
 • Функция: привеждане на палеца чрез движения в I китково-предкиткова и I предкитково-фалангеална става.
 • Инервация: n. ulnaris (C8, Th1).

МУСКУЛИ НА HYPOTHENAR

M. palmaris brevis

 • Начало: от retinaculum flexorum и улнарния ръб на aponeurosis palmaris.
 • Залавяне: за кожата на улнарния ръб на дланта.
 • Функция: изопване на aponeurosis palmaris (при посрещане на натиск върху дланта)
 • Инервация: n. ulnaris (C8-Th1).

M. abductor digiti minimi

 • Начало: от retinaculum flexorum и os pisiforme.
 • Залавяне: за улнарната страна на основата на проксималната фаланга на V пръст.
 • Функция: отвеждане на V пръст.
 • Инервация: n. ulnaris (C8-Th1).

M. flexor digiti minimi brevis

 • Начало: от retinaculum flexorum и hamulus ossis hamati.
 • Залавяне: за основата на проксималната фаланга на V пръст.
 • Функция: сгъване на проксималната фаланга на V пръст.
 • Инервация: n. ulnaris (C8-Th1).

M. opponens digiti minimi

 • Начало: от retinaculum flexorum и hamulus ossis hamati.
 • Залавяне: за тялото на V метакарпална кост.
 • Функция: дърпа V метакарпална кост в дланна посока. Съвместно със сгъвача на V пръст противопоставя V пръст на палеца.
 • Инервация: n. ulnaris (C7-Th1).

МУСКУЛИ НА ДЛАНТА

Mm. lumbricales

 • Четири на брой
 • Начало и залавяне: започват от сухожилията на m. flexor digitorum profundus, заобикалят основата на II до V пръст от радиалната й страна и се залавят за дорзалната апоневроза на съответните пръсти.
 • Функция: осъществяват сгъване в предкитково-фалангеалните стави и разгъване в междуфалангеалните стави.

Mm. interossei palmares

 • Три едноперести мускула, които се разполагат във II, III и IV междукостно пространство на дланта.
 • Начало и залавяне: започват от телата на II, IV и V метакарпална кост и завършват на основата на проксималната фаланга и дорзалната апоневроза на съответните пръсти.
 • Функция: привеждачи на пръстите към III пръст. Привеждат към него II, IV и V пръст.

Mm. interossei dorsales

 • Двуперести мускули, които се разполагат в четирите междукостни пространства на дланта, дорзално от mm. interossei palmares.
 • Начало и залавяне: започват от обърнатите една към друга повърхности на метакарпалните кости и завършват на основата на проксималната фаланга на пръстите.
 • Функция: отвеждат II и IV пръст от III, а също така III в двете в улнарна и радиална посока.

Инервация на мускулите на дланта: r. profundus n. ulnaris (C8, Th1). Изключение правят само mm. lumbricales I и II, които се инервират от клончетата на n. medianus(C5, C6).

мускули на ръката

3.3, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория