Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Черепномозъчни нерви Езиково-гълтачен нерв

Езиково-гълтачен нерв (nervus glossopharyngeus)

Езиково-гълтачен нерв (nervus glossopharyngeus) - изображение

Езиково-гълтачният нерв (nervus glossopharyngeus) е деветия черепномозъчен нерв (CN IX). Той представлява смесен нерв, съставен от моторни, сетивни и парасимпатикови нервни влакна. Неговите терминални ядра са локализирани в продълговатия мозък (medulla oblongata) и към тях се отнасят:

  • nucleus ambiguus - моторно ядро;
  • nuclei tractus solitarii - сетивни;
  • nucleus salivatorius inferior - прасимпатиково ядро.

По долната мозъчна повърхност езиково-гълтачния нерв се появява непосредствено зад оливата и напуска черепа през foramen jugulare. В самия отвор и малко под него нервът формира два сетивни ганглия - ganglion superius и ganglion inferius. Нервът продължава дъговидно напред и се разполага между a. carotis interna (вътрешна каротидна артерия) и v. jugularis interna (вътрешна яремна вена), а след това между m. stylopharyngeus и m. styloglossus като достига страничния ръб на езика.

По своя ход езиково-гълтачният нерв отделя различни по предназначение клонове. N. timpanicus (тъпанчевия нерв) изхожда от долната страна на ganglion inferius, навлиза в тъпанчевия канал на темпоралната кост и по него достига до тъпанчевата кухина (cavum tympani), къде разклонявайки се формира тъпачевото сплетение - plexus tympanicus. Към това спелтение достигат симпатикови нервни влакна от nervi caroticotympanici. От plexus tympanicus изхождат клончета, инервиращи лигавица на тъпанчевата кухина, антрума на мастоидния израстък, тъпанчевата мембрана и Евстахиевата тръба. Парасимпатиковите влакна на тъпанчевия нерв продължават като n. petrosus minor, достигащ до ganglion oticum.

Топография и клонове на езиково-гълтачния нерв

От ствола на nervus glossopharyngeus се отделят и други клонове:

  • ramus musculi stylopharyngei - моторен клон, инервиращ m. stylopharingeus;
  • rami pharyngei (клонове за гълтача) - съставени са от сетивни и парасимпатикови нервни влакна, инервиращи лигавицата на гълтача, които заедно с клонове на n. vagus (блуждаещ нерв) и симпатиковия ствол участват в образуването на фарингеалното сплетение - plexus pharyngeus;
  • rami tonsillares - инервират лигавицата на небцовата сливица;
  • ramus sinus carotici - парасимпатиковите влакна на този клон достигат до каротидното телце (glomus caroticum) и вземат участие в регулацията на артериалното кръвно налягане, а аферентните му влакна провеждат инфромация до вазомоторният център в продълговатия мозък;
  • rami linguales - клончета, съдържащи влакна за обща и вкусова сетивност, които инервират задната 1/3 на езика.

Основната роля на езиково-гълтачния нерв е като сетивен нерв, инервиращ лигавиците на средно ухо, гълтач, небцова сливица, небцови дъги и задната 1/3 на езика. Неговата двигателна функция е ограничена и се изразява в инревацията на m. stylopharyngeus. Прасимпатиковите му влакна са предвъзлови и прекъсват в параорганни ганглий, локализирани предимно във фарингеалното сплетение, и във вътреорганни ганглии от единични или групирани неврони в стената на гълтача. Следвъзловите парасимпаткови влакна инервират жлезни структури в зоната на сетивна инервация.

5.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория