Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Обща хълбочна артерия Вътрешна хълбочна артерия

Вътрешна хълбочна артерия (arteria iliaca interna)

Вътрешна хълбочна артерия (arteria iliaca interna) - изображение

Вътрешната хълбочна артерия, след разделянето на общата хълбочна артерия, се насочва в низходяща посока и навлиза в малкия таз, като върви по линията на articulatio sacroiliaca, покрита от перитонеума. След кратък ход се дели на два основни артериални ствола. Задният ствол е къс и от него се отделят три париетални клона: a. iliolumbalis, aa. sacrales laterales и a. glutea superior.

Предният ствол има значително по-дълъг ход, достига до foramen ischiadicum minus, като отделя последователно пристенни клонове - a. obturatoria и a. glutea inferior, както и висцерални клонове за тазовите органи.

Париетални клонове на вътрешна хълбочна артерия:

1. A. iliolumbalis изхожда от началото на задния ствол. Има възходящ ход и се скрива по медиалния ръб на m. psoas major. В тази област артерията се разделя на два клона:

 • ramus lumbalis - има аналогична роля като дорзалния клон на aa. lumbales - отделя артериални клончета, кръвоснабдяващи гръбначния мозък и разположените в съседство мускули;
 • ramus iliacus - разклонява се в област на fossa iliaca, по гребена на хълбочната кост негово клонче се свързва с a. circumflexa iliaca profunda.

2. Aa. sacrales laterales се насочват низходящо по предната повърхност на кръсцовата кост, навътре от предните й отвори. По своя ход те отделят медиални клончета, които анастомозират с a. sacralis mediana, както и латерални клончета, които проникват в предните отвори на кръсцовата кост, отделят rami spinales за гръбначния мозък и излизат през задните отвори на същата кост, като се разпадат в меките тъкани на кръсцовата област.

3. A. glutea superior е пряко продължение на задния ствол на вътрешна хълбочна артерия. Тя преминава в седалищната област през foramen suprapiriforme. В тази област артерията се дели на два клона:

 • ramus superficialis - разклонява се и кръвоснабдява m. gluteus maximus и m. gluteus medius;
 • ramus profundus - преминава между m. gluteus medius и m. gluteus minimus, изпраща клончета за тези мускули и достига m. tensor fasciae latae, той изпраща, също така, клончета към тазо-бедрената става и анастомозира с a. circumflexa femoris lateralis.

4. A. glutea inferior представлява пряко продължение на предния ствол arteria iliaca interna. Артерията излиза от тазовата кухина през foramen infrapiriforme и отделя клончета за m. gluteus maximus. От ствола й се отделя a. commitans nervi ischiadici - клонче, което върви успоредно на n. ischiadicus и го кръвоснабдява, и клончета за тазо-бедрената става. Разклоненията на тази артерия анастомозират с a. circumflexa femoris medialis.

5. A. obturatoria води началото си от предния ствол на вътрешната илиачна артерия, след което насочва по страничната стена на таза, достигайки напред до canalis obturatorius. Преди навлизането в този канал от артерията се отделя ramus pubicus, който се върви нагоре по задната повърхност на горния клон на os pubis и анастомозира с едноименния кон на a. epigastrica inferior. След като излезе от канала ствола на артерията се разделя на два крайни клона:

 • ramus anterior - кръвоснабдява предимно mm. adductores;
 • ramus posterior - насочва се назад и низходящо, преминава по външната повърхност на membrana obturatoria, като отделя клончета за mm. obturatorii и един клон - ramus acetabularis, който навлиза през incisura acetabuli и по хода на lig. capitis femoris прониква в главата на бедрената кост.

Висцерални клонове на вътрешна хълбочна артерия:

1. A. umbilicalis персистира след раждането само в началния си участък - до областта на отделяне на aa. vesicales superiores, от това място до пъпа артерията е заместена от съединителнотъканна връв. която върви по задната повърхност на предната коремна стена. До раждането на плода a. umbilicalis е главен клон на a. iliaca interna. По нея се изнася кръвта на плода до пъпа, където лявата и дясната артерия се събират и през пъпната връв достигат плацентата. От персистиращат част на артерията се отделят аа. vesicales superiores. Те се насочват и кръвоснабдява горната част на пикочния мехур.

2. A. vesicalis inferior изхожда от ствола на a. iliaca interna, насочва се към дъното на пикочния мехур и отделя клончета към простатната жлеза при мъжа - rami prostatici, и към влагалището при жената - rami vaginales.

3. A. ductus deferentis е характерна единствено за мъжкия пол. В повечето случаи изхожда от проходимата част на пъпната артерия, насочва се напред и достига най-близката част на семепровода. В тази област се дели на низходящ клон за семенното мехурче, и възходящ клон, които се свързва с a. testicularis.

4. A. uterina - маточна артерия, е кръвоносен съд, съществуващ единствено при жени. След отделянето си от вътрешната хълбочна артерия се насочва напред и медиално, върви в основата на lig. latum uteri, достига нивото на маточната шийка и извива нагоре по страничната й повърхност, като отдава клончета за предната и задната маточна стена. Тези клончета завършват като aa. helicinae.

От маточната артерия се отделят още:

 • rami vaginales - водят началото си от нивото на маточната шийка и вървят в низходяща посока, по страничната стена на влагалището;
 • ramus tubarius - клон за маточната тръба;
 • ramus ovaricus - достига яйчника, чрез този клон маточната артерия анастомозирайки с a. ovarica.

5. A. rectalis media изхожда от предния ствол на вътрешна хълбочна артерия, а в някои случаи от a. vesicalis inferior или a. pudenda interna. Нейни разклонения анастомозират с a. rectalis superior - клон на a. mesenterica inferior, и a. rectalis inferior - клон на a. pudenda interna. При жените от нея се отделят клончета и за влагалището.

6. A. vaginalis - съд с малък калибър, изхождащ директно от a. iliaca interna.

7. A. pudenda interna напуска малкия таз през foramen infrapiriforme, извива около spina ischiadica и през foramen ischiadicum minus навлиза отново в таза под тазовата диафрагма. По страничната стена на таза тя навлиза в областта на урогениталния триъгълник. В крайната си част на артерията продължава като a. penis (clitoris), която се дели на два клона: a. profunda penis (clitoridis) и a. dorsalis penis (clitoridis).

От a. pudenda interna отделя следните клонове:

 • a. rectalis inferior - започва на нивото на tuber ischiadicum и се насочва се медиално към долния участък на правото черво и ануса и ги кръвоснабдява;
 • a. perinealis - изпраща клончета към пикочно-половата диафрагма, задната повърхност на скротума при мъжа и задната част на големите срамни устни при жената;
 • a. bulbi penis - навлиза в спонгиознот тяло на пениса;
 • a. bulbi vestibuli - аналог на горната артерия при жената;
 • a. urethralis - кръвоснабдява пикочния канал;
 • a. profunda penis - кръвоснабдява пещеристото тяло на пениса;
 • a. profuna clitoris;
 • a. dorsalis penis - пробива пикочно-половата диафрагма и продължава своя ход по гърба на пениса, аналог при жената е a. dorsalis clitoris.
5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория