Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Венозен отдел на сърдечно-съдовета система Горна куха вена Вени на гръдна стена и горна част на коремна стена

Вени на гръдна стена и горна част на коремна стена

Вени на гръдна стена и горна част на коремна стена - изображение

Венозната кръв от гръдната и отчасти от коремната стена се оттича по v. azygos, v. hemiazygos, междуребрени вени и гръбначните сплетения. Към тези вени се причисляват и vv. thoracicae internae - притоци на v. brachiocephalica.

V. azugos представлява продължение на v. lumbalis ascendens dextra. Последната се намира в поясната област пред ребрените израстъци на лумбалните прешлени и е разположена под m. iliopsoas major. Дясната възходяща поясна вена анастомозира с vv. lumbales, като ги прекосява почти под прав ъгъл. В проксимална посока минава през crus dextrum на диафрагмата, след което като v. azygos продължава хода си в задния медиастинум. V. azygos преминава по предно-задната повърхност на гръбначния стълб, като се разполага в дясно от aort thoracica и ductus thoracicus, като прекосява отпред десните междуребрени вени. На равнището на трети и четвърти гръден прешлен вената се отклонява надясно и напред, извива се дъговидно около корена на десния бял дроб и се отваря в горната куха вена.

По протежението на v. azygos се вливат множество малки притоци, изхождащи от средостението и разположените в него органи, хранопровода, бронхите, перикарда. Нейните главни притоци са v. hemiazygos и десните vv. intercoastales posteriores.

V. hemiazygos е внозен съд, част от вените на гръдна стена и горна част на коремна стена, и представлява непосредствено продължение на v. lumbalis ascendens sinistra. Тя е симетрична на вената от срещуположната страна и върви по лявата повърхност на гръбначния стълб, в ляво от гръдната аорта. На равнището на седми или осми гръден прешлен приема v. hemiazygos accessoria, по която се оттича кръв от горните 3-4 задни междуребрени вени. На същото равнище v. hemiazygos се насочва надясно, прекосява предната повърхност на гръбначния стълб и се отваря във v. azygos. Основни притоци на v. hemiazygos са левите задни междуребрени вени, които се оттичат направо в нея или посредством v. hemiazygos accessoria.

Vv. intercostales posteriores вървят заедно с едноименните артерии, като се разполагат в sulcus costae и напред се свързват с предните междуребрени вени - притоци на vv. thoracicae internae. В тези вени се оттича кръвта от ребрата и междуребрените мускули, от предно-страничните части на коремната стена, от диафрагмата и париеталната плевра. Задният приток на тези вени - ramus dorsalis, носи кръв от кожата и мускулите на гърба, от гръбначните сплетения и от гръбначния мозък. Десните междуребрени вени се вливат във v. azygos, а левите - във v. hemiazygos и v. hemiazygos accessoria.

Гръбначните сплетения са разделени на външни - plexus venosi vertebrales externi, и вътрешни - plexus venosi vertebrales interni. Външните гръбначни сплетения от своя страна биват предно и задно. Предното сплетение заляга върху предната повърхност на прешленните тела и към него се оттича кръв от предните отдели на прешлените и намиращите се в съседство структури. Задното сплетение се разполага около дъгите и израстъците на прешлените. Към съдовете му се оттича венозна кръв от задните части на прешлените и дълбоките мускули на гърба.

Вътрешните гръбначни сплетения се намират в гръбначния канал, между неговата надкостница и твърдата мозъчна обвивка на гръбначния мозък. Тези сплетения също се разделят на предно и задно. В него се вливат vv. basivertebrales, изхождащи от вътрешността на телата на прешлените. Сплетението е свързано и с vv. spinales, които водят началото си от гръбначномозъчните обвивки. Вътрешните гръбначни сплетения играят ролята на еластична опора на твърдата мозъчна обвивка. Външните и вътрешни гръбначни сплетения са свързани помежду си и са представени по цялото протежение на гръбначния стълб. Венозната кръв от сплетенията в отделните участъци на гръбначния стълб се оттича по следния начин:

  • в шийния отдел - кръвта се насочва към vv. vertebrales и дълбоките шийни вени;
  • в гръдния отдел - към vv. intercostales posteriores и директно във v. azygos и v. hemiazygos;
  • в поясния отдел - към vv. lumbales;
  • в кръсцовия отдел - към vv. sacrales laterales.

Венозните съдове от шийна и гръдна област принадлежат към системата на горната куха вена, а тези на поясната и кръсцовата област - към системата на долната куха вена. Тази анатомична особеност определя гръбначните сплетения като най-важната комуникация между басейните на двете кухи вени.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория