Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Сърдечносъдова система Артериален отдел на сърдечно-съдовата система Артерии на подбедрицата и ходилото

Артерии на подбедрицата и ходилото

Артерии на подбедрицата и ходилото - изображение

Подбедрицата и ходилото се кръвоснабдяват от клонове на a. tibialis anterior - предна голямопищялна артерия, a. tibialis posterior - задна голямопищялна артерия, и a. peronea - малкопищялна артерия, както и от техните продължения по ходилото - a. dorsalis pedis и aa. plantares medialis et lateralis.

A. tibialis anterior се отделя от задколянната артерия, насочва се напред и преминава през отвор на междукостната мембрана - membrana interossea cruris, като се появява по предната страна на подбедрицата. Артерията върви по междукостната мембрана, между m. tibialis anterior и мускулите разгъвачи на пръстите - в началния участък m. extensor digitorum longus, а по-надолу m. extensor hallucis longus. В долната част на подбедрицата предната голямопищялна артерия се разполага под m. extensor hallucis longus. Артериалният съд се съпровожда от едноименните вени и от n. peroneus profundus.

От ствола на a. tibialis anterior се отделят следните клонове

 • a. recurrens tibialis posterior - изхожда преди навлизането на предната голямопищялна артерия през отвора на междукостната мембрана, има възходящ ход и се разклонява в артериалната мрежа на колянната става и в областта на articulacio tibiofibularis;
 • a. recurrens tibialis anterior - води началото си веднага след преминаването на a. tibialis anterior през междукостната мембрана, насочва се проксимално, минава през m. tibialis и завършва в rete articulare genus;
 • a. malleolaris anterior lateralis - започва над равнището на горната скочна става, преминава под сухожилието на дългия разгъвач на пръстите и участва във формирането на артериалната мрежа на латералния глезен - rete malleolare laterale;
 • a. malleolaris anterior medialis - представлява малък артериален клон, който преминава под сухожилието на m. tibialis anterior и завършва в областта на медиалния глезен, в rete malleolare mediale;
 • rami musculares - малки клончета, които се отделят по цялото протежение на предната голямопищялна артерия и кръвоснабдяват разположените в съседство мускули.

Към артериите на подбедрицата и ходилото се отнася и a. dorsalis pedis, която представлява пряко продължение на a. tibialis anterior. Мястото на прехода е дисталния ръб на големия пищял. Излиза под retinaculum mm. extensorum inferius, преминава по гърба на ходилото и достига проксималната част на първо междукостно пространство. Артерията върви непосредствено върху костите и връзките на ходилото, между сухожилието на m. extensor hallucis longus и тялото на m. extensor hallucis brevis. В тази област артерията е достъпна за палпация.

По протежението на a. dorsalis pedis изхождат редица артериални клончета:

 • aa. tarsales mediales - две до три малки клончета за вътрешния ръб на ходилото;
 • a. tarsalis lateralis - започва от нивото на главата на скочната кост, върви латерално и дистално под тялото на m. externsor digitorum brevis, като отделя клончета за този мускул и за rete dorsale pedis;
 • a. arcuata - насочва се странично, върви по основата на предноходилните кости, достига до латералния ръб на ходилото, където анастомозира с a. tarsalis lateralis; от нея се отделят клончета за rete dorsales pedis и изпраща в дистална посока три предноходилни артерии - aa. metatarsales dorsales II, III, IV, всяка от които отделя едно клонче към стъпалото - ramus preforans, а към основите на пръстите се отделят две aa. digitales dorsales;
 • a. metatarsalis dorsalis prima - краен клон на a. dorsalis pedis, който върви в първо междукостно пространство и се разделя на две aa. digitales dorsales за обърнатите една към друга повърхности на първи и втори пръст;
 • a. plantaris profunda - представлява вторият краен клон на a. dorsalis pedis, който преминава през началния участък на първо междукостно пространство и достига стъпалото, където участва във формирането на arcus plantaris.

A. tibialis posterior като клон от артериите на подбедрицата и ходилото се приема за пряко продължение на задколянната артерия. Има низходящ ход, преминава през canalis cruropopliteus, разполагайки се между повърхностния и дълбокия слой на задната мускулна група на подбедрицата, под дълбокия лист на подбедрената фасция. В областта между средната и долна трета на подбедрицата изхожда изпод m. soleus и по-надолу продължава хода си медиално от Ахилесовото сухожилие, покрита единствено от фасция и кожа. A. tibialis posterior минава под retinaculum mm. flexorum и под началото на m. abductor hallucis се дели на два крайни клона: a. plantaris medialis и a. plantaris lateralis. В непосредствена близост до артерията се намират едноименните вени и n. tibialis.

От ствола на задната голямопищялна артерия се отделят:

 • ramus circumflexus fibularis - малък клон, който се разклонява при caput fibulae и участва в образуването на rete articulare genus;
 • a. nutricia tibiae - отделя се от a. tibialis posterior в проксималната трета на подбедрицата и навлиза в големия пищял;
 • rami malleolares mediales - участват във формирането на rete malleolare mediale;
 • rami calcanei - 2-3 малки артериални съда, достигащи вътрешната повърхност на петата, където взема участие във формирането на rete calcaneare.

A. plantaris lateralis върви между m. flexor digitorum brevis и m. quadratus plantae, минавайки напред и латерално и достига основата на пета предноходилна кост. В тази област извива дъгообразно в медиално направление и в дълбочина, като преминава между коста глава на m. adductor hallucis и mm. interossei. Този участък на артерията се нарича arcus plantaris. Тя анстомозира с a. plantaris profunda на a. dorsalis pedis. От ствола на a. plantaris lateralis се отделят редица малки клончета, кръвоснабдяващи разположените в близост мускули и кости на ходилото.

От стъпалната дъга се отделят още: артерия за латерания ръб на пети пръст и aa. metatarsales plantares, които се разполагат в междукостните пространства и областта на основата на пръстите се раздвоява на aa. digitales plantares. В стъпалната дъга се вливат перфорантните клончета, идващо от aa. metatersales dorsales.

A. plantaris medialis се разполага по медиалния ръб на ходилото в пространството между m. abductor hallucis и m. flexor digitorum brevis и дава клончета за съседни мускули и кожата. На нивото на ладиевидната или медиалната клиновидна кост артерията се дели на две клончета - повърхностно и дълбоко. Ramus supreficialis преминава през m. abductor hallucis, върви по медиалния ръб на стъпалото и достига големия пръст. Ramus profundus е непосредствено продължение на артерията, отделя клонче за съседни мускули и кожата, като достига главичката на първа предноходилна кост и анастомозира с a. metatarsalis plantaris I.

A. peronea е част от артериите на подбедрицата и ходилото. Започва в проксималния край на подбедрицата, върви в дистална посока по задната повърхност на m. tibialis posterior и завършва при латералния глезен. От артерията се отделят следните клончета:

 • a. nutricia fibulae - навлиза и кръвоснабдява малкия пищял;
 • ramus perforans - пробива membrana interossea, анастомозира с a. malleolaris anterior lateralis и участва в образуването на артериалните мрежи на латерания глезени и петната кост;
 • rami malleolares laterales - клончета за артериалната мрежа на латералния глезен;
 • rami calcanei - клончета за артериалната мрежата на петата;
 • ramus communicans - анастомозира с a. tibialis posterior.
0.0, 0 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория