Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТНО ДЕЙСТВАЩИ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА Други противовирусни средства омбитасвир, паритапревир и ритонавир (J05AX67)

омбитасвир, паритапревир и ритонавир (ombitasvir, paritaprevir and ritonavir) | ATC J05AX67

ombitasvir, paritaprevir and ritonavir | J05AX67

омбитасвир, паритапревир и ритонавир (ombitasvir, paritaprevir and ritonavir) | ATC J05AX67

Омбитасвир, паритапревир и ритонавир е комбиниран лекарствен препарат с антивирусно действие.

Показания: използва се за лечение на хроничен хепатит С при възрастни.

Противопоказания: свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, пациенти с тежко чернодробно увреждане, прием на лекарствени продукти, съдържащи етинилестрадиол, както и такива, които са метаболизирани предимно от CYP3A и за които повишените плазмени нива са свързани със сериозни нежелани лекарствени реакции.

Лекарствени взаимодействия: субстрати на CYP3A4: алфузозин хидрохлорид, амиодарон, дизопирамид, дронедарон, хинидин, ранолазин, астемизол, терфенадин, цизаприд, колхицин при пациенти с бъбречно или чернодробно увреждане, ерготамин, дихидроерготамин, ергоновин, метилегрометрин, фузидинова киселина, ловастатин, симвастатин, аторвастатин, перорален мидазолам, триазолам, пимозид, кветиапин, салметерол, силденафил (когато се използва за лечение на белодробна артериална хипертония), тикагрелор. Ензимни индуктори: карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, ефавиренц, невирапин, етравирин, ензалутамид, митотан, рифампицин, жълт кантарион (Hypericum perforatum). Инхибитори на CYP3A4: кобицистат, индинавир, лопинавир/ритонавир, саквинавир, типранавир, итраконазол, кетоконазол, позаконазол, вориконазол, кларитромицин, телитромицин, конвиваптан.

Нежелани лекарствени реакции: при приема на омбитасвир, паритапревир и ритонавир мога да възникнат нежелани реакции като умора и астения, безсъние, гадене, анемия, реакции на свръхчувствителност, сърбеж, ангионевротичен оток.

Фармакодинамика: комбинацията от три директно действащи антивирусни агента - омбитасвир, паритапревир и ритонавир, със специфични механизми на действие и непропорционални профили на резистентност, атакува няколко етапа в жизнен цикъл на хепатит C вируса (HCV).
Ритонавир не е активен срещу HCV. Ритонавир е инхибитор на CYP3A, който увеличава системната експозиция на субстрата на CYP3A паразиправир. Омбитасвир е инхибитор на HCV NS5A (цинк-свързващ и богат на пролин хидрофилен фоспротеин), който е от съществено значение за вирусната репликация. Паритапревир е инхибитор на HCV NS3/4A протеазата, която е необходима за протеолитичното разцепване на HCV кодирания полипротеин (в зрели форми на NS3, NS4A, NS4B, NS5A и NS5B протеини) и също е от решаващо значение за вирусната репликация.

Достъп до пациента: с рецепта.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ омбитасвир, паритапревир и ритонавир

омбитасвир, паритапревир и ритонавир Е СВЪРЗАН КЪМ

Заболявания (МКБ)