Начало Медицинска енциклопедия Фармакологични групи АНТИИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА ЗА СИСТЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТНО ДЕЙСТВАЩИ ПРОТИВОВИРУСНИ СРЕДСТВА Противовирусни средства за лечение на ХИВ инфекции, комбинации дарунавир и кобицистат (J05AR14)

дарунавир и кобицистат (darunavir and cobicistat) | ATC J05AR14

darunavir and cobicistat | J05AR14

дарунавир и кобицистат (darunavir and cobicistat) | ATC J05AR14

Дарунавирът е лекарствено средство, което се отнася към групата на протеазните инхибитори и се използва за лечение на ХИВ-инфекции.

Кобицистат е лекарствен аналог на ритонавир, при който е премахната анти-HIV активността, като същевременно са запазени инхибиторните му ефекти върху семейството от протеини на изоензима на CYP3A. Кобицинстат може да повиши плазмената концентрация на други едновременно прилагани лекарства против ХИВ.

Показания: дарунавир и кобицистат са показани за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус-1 (HIV-1) при възрастни лица над 18 години в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти.

Противопоказания: свръхчувствителност към активните вещества; тежко чернодробно увреждане; едновременното лечение със следните лекарствени продукти, при което се очаква понижаване на плазмените концентрации на дарунавир и кобицинстат и възможността за загуба на терапевтичен ефект: комбинирани медикаменти, съдържащи лопинавир и ритонавир, силни индуктори на CYP3A като рифампицин и билкови препарати, съдържащи жълт кантарион, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин.

Едновременното приложение на дарунавир и кобицистат със следните лекарствени продукти, поради възможността от сериозни и/или животозастрашаващи нежелани реакции: алфузозин, амиодарон, бепридил, дронедарон, хинидин, ранолазин, астемизол, терфенадин, колхицин, когато се използва при пациенти с бъбречно и/или чернодробно увреждане, рифампицин, ерготаминови производни (например дихидроерготамин, ергометрин, ерготамин, метилергоновин), цизаприд, луразидон, пимозид, кветиапин, сертиндол, елбавир/гразопревир, триазолам, мидазолам, приложен орално, силденафил - когато се използва за лечение на белодробна артериална хипертония, аванафил, симвастатин, ловастатин и ломитаприл, тикагрелор.

Лекарствени взаимодействия: дарунавир е инхибитор на CYP3A, слаб инхибитор на CYP2D6 и инхибитор на P-gp. Кобицистат е механичен инхибитор на CYP3A и слаб CYP2D6-инхибитор. Кобицистат инхибира транспортите p-гликопротеин (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 и OATP1B3. Едновременното приложение на кобицистат с лекарствени продукти, които са субстрати на тези транспортни средства, може да доведе до повишени плазмени концентрации на едновременно прилаганите лекарствени средства. Лекарства, които индуцират активността на CYP3A, се очаква да повишат клирънса на дарунавир и кобицинстат, което води до понижени плазмените им плазмени концентрации (напр. ефавиренц, карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, рифампицин, рифапентин, рифабутин, жълт кантарион).

Нежелани лекарствени реакции: лечението с дарунавир и кобицистат може да причини появата на лекарствена свръхчувствителност (кожни обриви, ангиоедем, пруритус, уртикария), коремна болка, диария, запек, главоболие, повръщане, анорексия, захарен диабет, хиперлипидемия (хиперхолестеролемия, хипертриглицеридемия), миалгия, умора, астения, необичайни сънища, повишен креатинин и чернодробен ензим и плазмата.
Фармакодинамика: дарунавир е инхибитор на димеризацията и на каталитичната активност на HIV-1 протеазата (KD 4,5 x 10-12M). Той селективно инхибира разцепването на HIV-кодирани Gag-Pol полипептиди в заразени с вируса клетки, като по този начин предотвратява образуването на зрели инфекциозни вирусни частици.

Кобицистат е инхибитор на CYP3A изоензимите от семейството цитохром Р450 ензимите. Инхибирането на CYP3A-медиирания метаболизъм от кобицинстат повишава системната експозиция на субстрати на CYP3A, като дарунавир.

Достъп до пациента: с рецепта.

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ дарунавир и кобицистат