Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Стави Стави на долния крайник

Стави на долния крайник (articulationes membri inferioris)

Стави на долния крайник (articulationes membri inferioris) - изображение

Ставната система в долната част на тялото е изградена от ставите на долния крайник. В по-голямата си част свързванията между костите са ставни, като единствено двете тазови кости се свързват чрез хрущялен диск. Чрез ставите на тазовия пояс и здрави свързващи лигаменти, долната част на тялото се свързва с гръбначния стълб. Ставите на долните крайници също са подкрепени от стабилен лигаментарен апарат, което е свързано с по-големите натоварвания, които те поемат.  

Свързвания на костите в областта на таза

Кръстцово-хълбочна става (articulatio sacroiliatica)

 • Чрез нея гръбначния стълб се съчленява с тазовия пояс;
 • Ставните повърхности са facies auricularis на кръстеца и facies auricularis на хълбочната кост, които съвпадат напълно;
 • Кръстцово-хълбочната става има мощен свързочен апарат с основни връзки ligg. sacroiliacum anterius et posterius, lig. interosseum, lig. iliolumbale;
 • Кръстцово-хълбочната става има функция на амортисьор на сътресенията, които се предават от тялото към долните крайници;

Лонно съчленение (symphysis pubica)

 • Изгражда се от масивна влакнестохрущялна плочка discus interpubicus сраснала с facies symphysalis на лонните кости;

Стави в областта на свободния долен крайник

Тазобедрена става (articulatio coxae)тазобедрена става

 • В тазобедрената става се свързват тазовата и бедрената кости;
 • Тазобедрената става има сферична форма и има три оси на движение;
 • Ставни повърхности на тазобедрената става са ficies lunata на ацетабулума и главата на бедрената кост (caput femuris)
 • Във вътрешността на ставата заляга връзка lig. capitis femuris, която започва от главата на бедрената кост и се прикрепя към ацетабулума;
 • Към ръба на ацетабулума е прикрепен влакнестохрущяне пръстен - labrum acetabule;
 • Ставната капсула се покрива от външни връзки: lig. iliofemorale, lig. pubofemorale, lig. ischiofemorale, zona orbicularis;

Колянна става (articulatio genus)колянна става

 • В състава на колянната става влизат бедрената кост, капачето и големия пищял;
 • Ставните повърхности на бедрената кост са разположени върху condyli femoris, които напред продължават във facies patelaris;
 • Капачето участва чрез facies articularis;
 • Голямопищялната кост се свързва чрез facies articularis sperior;
 • Между ставните повърхности на бедрената и голямопищялната кост се намират две влакнестохрущялни образувания - menisci;
 • Латералния мениск има форма почти на пръстен, а медиалния - на сърп;
 • Във вътрешността на ставата се намират две кръстосани връзки: предна (lig. cruciatum anterius) и задна (lig. cruciatum posterius);
 • Странично колянната става се подсилва от две колатерални връзки: медиална (lig. collaterale fibulare) и латерална (lig. collaterale tibiale);
 • Отпред се разполага lig. patellae, която е крайна част на сухожилието на m. quadriceps femoris;
 • Странично на капачето се намират две плоски сухожилни ленти retinaculum patellae mediale et laterale, който предотвратяват изкълчването му;
 • Задната част на ставната капсула се подкрепя от две връзки - lig. popliteum obliquum et arcuatum;

Горна скочна става (articulatio talocruralis) 

 • В състава на горната скочна става влизат двата пищяла, които подобно на вилка обхващат макарата на скочната кост;
 • Проксималната ставна повърхност се формира от facies articularis inferior и facies malleoli medialis на големия пищял и facies malleoli lateralis на малкия пищял;
 • Дисталната ставна повърхност се формира от ставните повърхности на скочната кост;
Стави на ходилото (articulationes pedis)стави ходило
 • Тарзалните кости се свързват по между си чрез четири ставни съчленения;
 • Articulatio subtalaris - съчленение между задните повърхности на скочната и петната кост;
 • Articulatio talocalcaneonavicularis - съчленение между предната част петната, скочната и ладиевидната кост;
 • Articulatio calcaneocuboidea - съчленение между петната и кубовидната кост;
 • Articulatio cuneonavicularis - съчленение между ладиевидната и трите клиновидни кости;

Стави между тарзалните и метатарзалните кости (articulationes tarsometatarsales)

 • Тези стави се намират между дисталните ставни фасетки на трите клиновидни и кубовидната кост и проксималните ставни повърхности на метатарзалните кости;

Метатарзо-фалангеални стави (articulationes metatarsophalangeae)

 • Намират се в основата на петте пръста на ходилото;
 • Чрез тях се свързват главите не метатарзалните кости и основата на проксималните фаланги;

Междуфалангеални стави (articulationes interphalangeae pedis)

 • Междуфалангеалните стави са по една на палеца и по две на останалите пръсти, аналогично на ръцете;
3.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория