Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Мускули Мускули на главата

Мускули на главата (musculi capitis)

Мускули на главата (musculi capitis) - изображение

Мускулите в областта на черепа в анатомията се отбелязват като мускули на главата. Те се делят на две основни групи - дъвкателни и мимически. Дъвкателните мускули започват от части на черепа и се залавят за долната челюст, като я движат нагоре напред и встрани (отварянето на устата се осъществява от горните подезични мускули). Мимическите мускули с единия или двата си края се вплитат в съединителнотъканния слой на кожата и отчасти на устната лигавица. Така при съкращаването си те движат определени кожни участъци и обуславят неговата мимика. При отпускане кожата се връща в предишното си състояние благодарение на нейната еластичност. Останалите мускули в областта на главата свързани с храносмилателната система и сетивните органи (като тези на езика, мекото небце, окото и средното ухо) се разглеждат със съответните органи.

мускули на главата

ДЪВКАТЕЛНИ МУСКУЛИ

M. masseter

 • В страничната част на лицето с продълговата четириъгълна форма
 • Начало: от arcus zygomaticus и долния ръб на ябълчната кост.
 • Залавяне: за tuberositas masseterica по външната повърхност на долночелюстния ъгъл.
 • Функция: затваряне на устата и притискане на долната зъбна редица към горната. Повърхностната част на мускула подпомага придвижването на долната челюст напред.
 • Инервация: n. massetericus

M. temporalis

 • Начало: от повърхността на слепоочната ямка и от покриващата го fascia temporalis.
 • Залавяне: снопчетата му се събират надолу и напред и чрез здраво сухожилие се залавят за proc. coronoideus на долната челюст.
 • Функция: затваря устата, а задната му част дърпа долната челюст назад
 • Инервация: nn. temporalis profundi

M. pterygoideus lateralis

 • Начало: От голямото крило на клиновидната кост и от lamina lateralis proc. pterygoidei.
 • Залавяне: двете глави се насочват назад и се залавят за шийката на долната челюст.
 • Функция: при двустранно съкращаване долната челюст се придвижва напред. При едностранно съкращаване тя се отклонява към срещуположната страна.
 • Инервация: n pterygoideus lateralis

M. pterygoideus medialis

 • Начало: от fossa pterygoidea
 • Залавяне: за вътрешната повърхност на angulus mandibulae
 • Функция: затваряне на устата
 • Инервация: n. pterygoideus medialis

МИМИЧЕСКИ МУСКУЛИ

Мускули на черепния покрив и ушната мида

M. occipitofrontalis - състои се от две коремчета тилно и челно свързани по между си с черепната разтеглица. Когато тя е фиксирана от тилното коремче, челното коремче повдига веждите нагоре и на челото се образуват напречни гънки (израз на учудване и внимание)

Мускули на ушната мида - свързани са със страничните части на черепната разтеглица и с ушната мида. Наименуват се спрямо положението си спрямо ушната мида:

m. auricularis superior
m. auricularis anterior
m. auricularis posterior

Мускули около очната цепка

M. orbicularis oculi - обгражда очната цепка. Има три части - очична (pars orbitalis), клепачна (pars palpebralis) и слъзна част (pars lacrimalis). При съкращаване на pars orbitalis окото примижва. Pars palpebralis предизвиква затваряне на клепачната цепка. Pars lacrimalis способства за всмукването на слъзната течност в слъзната торбичка.

M. corrugator supercilii - е малък мускул, който започва от назалната част на челната кост и се залавя за кожата по средата на веждата. При двустранното му съкращаване веждите се доближават и в междувеждието се образуват вертикални бръчки (израз на болка и страдание).

M. procerus - плоско мускулно снопче, което започва от носните кости, върви нагоре и се залавя за кожата между веждите. При съкращаването му се образуват напречни кожни гънки в междувеждието (израз на строгост)

Мускули около устата и носа

M. orbicularis oris - Разположен около устното отверстие в дълбочина на горната и долната устна. Стеснява и затваря устната цепка. При съкращаване на периферната му част устните се издават напред (целуване, свирене с уста), а при съкращаване на вътрешните му части двете устни се допират една до друга и леко хлътват навътре.

M. depresor anguli oris - мускулна плочка с триъгълна форма. Той започва от долния ръб на долната челюст и завършва в областта на устния ъгъл. При съкращаването си тегли устния ъгъл надолу (израз на печал).

M. risorius - тънък напречен мускул, наричан още мускул на смеха. Тегли устния ъгъл в страни.

M. zygomaticus major - започва от ябълчната кост и завършва в областта на устния ъгъл. При съкращаване тегли устния ъгъл нагоре и навън (при смях).

M. zygomaticus minor - започва от ябълчната кост и завършва в кожата на браздата между горната устна и бузата. При съкращаване повдига горната устна.

M. levator labii superioris - започва от инфраорбиталната част на горната челюст и се залавя за кожата в браздата между горната устна и бузата. При съкращаване повдига горната устна.

M. levator labii superioris alaequae nasi - започва от proc. frontalis на горната челюст, насочва се надолу и се залавя за браздата между горната устна и бузата и за крилото на носа. Повдига средната част на горната устна и разширява ноздрите.

M. levator anguli oris - започва от fossa canina и завършва в областта на устния ъгъл. Повдига устния ъгъл нагоре.

M. depresor labii inferioris - четириъгълна мускулна плочка, която започва от ръба на долната челюст и се прикрепва към кожата на долната устна. Той смъква долната устна и я разтяга встрани ( израз на дълбока тъга)

M. mentalis - малко мускулче в областта на брадичката. При съкращаването си повдига тази кожа и изтиква долната устна нагоре.

M. bucinator - сравнително голям мускул, образуващ страничната стена на устната кухина. При съкращаване тегли устния ъгъл встрани и притиска бузата към челюстите. Той служи за изтласкване на въздуха от устното предверие ( при свирене на духови инструменти)

M. nasalis - Съставен е от две части напречна и криловидна. Напречната се насочва към хрущялната част на гърба на носа, а криловидната към крилото на носа. При двустранно съкращаване напречната част на мускула притиска хрущялния нос и прилепва ноздрите, а криловидната част тегли надолу носните крила и разширява ноздрите.

M. depressor septi nasi - започва от външната алвеолна стена на горния латерален резец, отправя се нагоре и се залавя за мембранозната част на носната преграда. Дърпа носната преграда надолу.

5.0, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория