Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Опорно-двигателна система Стави Стави на горния крайник

Стави на горния крайник (articulationes membri superioris)

Стави на горния крайник (articulationes membri superioris) - изображение
Костите на раменния пояс и свободния крайник се свързват посредством ставите на горния крайник. Ставното свързване на тези кости позволява разнообразни движения на горния крайник в различни равнини. Някои от ставите, като китковата и лакътната, представляват сложни стави, в състава на които влизат повече от две кости. Ставите на раменния пояс, макар и с малък обем на движение, позволяват движението на лопатката в различни посоки и така допълнително увеличават обхвата от движение на свободния горен крайник.

Стави в областта на раменния пояс

Гръдно-ключична става (articulatio sternoclavicularis)

 • Чрез нея се осъществява свързването на ключицата с гръдната кост;
 • За ставни повърхности служат facies articularis sternalis на ключицата и incisura clavicularis на гръдната кост;
 • Между двете ставни повърхности има ставен диск - discus articularis;

Раменно-ключична става (articulatio acromioclavicularis)

 • Свързва ключицата с раменния израстък на лопатката;
 • Ставни повърхности са facies articularis acromialis на ключицата и facies articularis clavicularis върху раменния израстък на лопатката;

Стави в областта на свободния горен крайник

Раменна става (articulatio humeri)раменна става

 • Чрез нея свободния горен крайник се свързва с раменния пояс;
 • В раменната става се съчленяват ставната ямка cavitas glenoidale на лопатката и главата на раменната кост caput humeri;
 • Раменната става е най-свободната става в човешкото тялo;
 • По ръба на ставната ямка на лопатката се намира хрущялен пръстен (labrum glenoidale), който увеличава площта й;
 • Отпред ставната капсула е укрепена от три връзки - ligg. glenohumeralia;
 • Допълнително ставната капсула отгоре и отзад е покрита от сухожилията на мускулите mm.supraspinatus, inrfraspinatus, teres minor, а отпред от m. subscapularis. Сухожилията на тези мускули обхващат раменната става като в маншон, поради което общо се наричат още "ротаторен маншон";
 • Отгоре раменната става се предпазва от lig. coracoacromiale намиращ се между proc. coracoideus и acromion scapulae;
 • През ставната кухина преминава сухожилието на m. biceps brachii, което е обвито в синовиално влагалище;

Лакътна става (articulatio cubiti)лакътна става

 • Чрез нея се свързва дисталния край на раменната кост и проксималните краища на лъчевата и лакътната кости;
 • Сложна става състояща се от три прости стави: articulatio humeroulnaris - между раменната и лакътната кост, articulatio humeroradialis - между раменната и лъчевата кост, articulatio radioulnaris proximalis - между лъчевата и лакътната кости;
 • Ставна капсула е заздравена от ставните връзки разположени от двете страни на ставата : Външна връзка - lig. collaterale radiale, вътрешна връзка - lig. collaterale ulnare, пръстеновидна връзка lig. anulare radii;
 • Благодарение на articulatio humeroradialis и articulatio radioulnaris proximalis предмишницата може да се завърта навътре (пронация) и навън (супинация). В пронация, лъчевата и лакътната кости се прекръстосват, а в супинация са успоредни една на друга;

Стави на китката (articulationes carpi)стави на китката

 • Чрез нея се свързват предмишницата и ръкатa;
 • Състои се от две стави: лъчево-киткова articulatio radiocarpalis и среднокиткова articulatio mediocarpalis;
 • Лъчево-китковата става се свързва лъчевата кост с проксималната редица киткови кости (без os pisiforme);
 • Среднокитковата става свързва проксималната и дисталната редица кости на китката;

Китково-дланни стави (ariculationes carpometacarpales)

 • Тези стави се намират между дисталната редица киткови кости и основите на дланните кости;
 • Първата дланна кост се съчленява чрез отделна става - articulatio carpometacarpalis policis;
 • Китково дланните стави са полуподвижни стави, фиксирани със здрав свързочен апарат;

Дланно-фалангеални стави (articulationes metacarpophalangeae)

 • Намират се между главите на дланните кости и основите на проксималните фаланги на пръстите;
 • Всяка от петте дланно-фалангеални стави е изолирана от останалите;
 • Ставната капсула се подкрепя от връзките: странични - ligg. collateralia, средна - lig. palmare;

Междуфалангеални стави (ariculationes interphalangeale manus)

 • Намират се между отделните фаланги на пръстите;
 • Девет на брой - по две за всеки пръст и една за палеца;
 • Ставната капсула е подкрепена от ставни връзки както при дланно-фалангеалните стави: странични - ligg. collateralia, средна - lig. palmare;

стави на пръстите

5.0, 2 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория