Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде Симптоми и признаци, отнасящи се до нервната и костно-мускулната система Анормални непроизволни движения Други и неуточнени анормални непроизволни движения

Други и неуточнени анормални непроизволни движения МКБ R25.8

Други и неуточнени анормални непроизволни движения МКБ R25.8 - изображение

Двигателната система осъществява движенията на тялото в пространството, както и на различните му части една спрямо друга. Тя най-общо се разделя на соматомоторна и висцеромоторна. Първата е свързана с напречнонабраздената мускулатура, а втората с гладката мускулатура. Соматомоторната дейност е съчетание от волева двигателна дейност (реализирана чрез пирамидната система) и неволева или автоматизирана двигателна дейност (осъществявана от екстрапирамидната система). Всяка лезия (увреда) в структурите на екстрапирамидната система може да доведе до определен вид двигателно нарушение. Въпреки това най-честата увреда е на ниво базални ганглии (структури разположени в мозъка). Разтройствата в двигателната дейност, свързани с екстрапирамидната система са 2 главни вида — хипокинетични и хиперкинетични. Хиперкинетичните разстройства (хиперкинезии) представляват неволеви движения, които могат да обхванат различни части на тялото. В тази статия ще бъдат разгледани други анормални неволеви движения, различни от тези описани в другите МКБ кодове от раздел R25.
Тези други абнормни неволеви движения са

  1. синкинезия
  2. брадикинезия
  3. хипокинезия
  4. хемиатетоза

Синкинезията е резултат от кръстосване на нерви, най-често след прекарана травма. В резултат на това могат да се наблюдават неволеви мускулни движения, съпровождащи волевите. Такава травма може да се получи като следствие на хирургическа манипулация или да е резултат на битова или професионална контузия. Съществуват множество вариации на синкинезия според това — кои нерви са кръстосани. Например — затваряне на окото при усмихване или сълзене от окото при дъвчене. Дефинитивното лечение при този тип абнормно неволево движение е хирургичното — невролиза (разделяне на нервите) или селективна миектомия (изрязване на определен мускул).

Брадикинезията представлява бавно движение на мускул или мускулна група, в резултат на което тялото не може да реагира бързо при необходима промяна в положението. Симптомите на брадикинезията са влачене на краката при вървене, силно намалена до липсваща лицева експресия, невъзможност за осъществяване на еднотипни движения. Двете главни причини за това неволево абнормно движение са болестта на Паркинсон и някои лекарства, които могат да имат като страничен ефект брадикинезия. Лечението е спиране на тези лекарства и лечение на болестта на Паркинсон, чрез приложението на леводопа. При не повлияване от тази терапия някои пациенти са показани са провеждане на дълбокомозъчна стимулация.

Хипокинезията е друго абнормно движение на тялото и представлява ограничено движение. Тя се характеризира с частично или напълно липсващо мускулно движение, следствие на лезия в базалните ганглии в мозъка. Най-честата причина за хипокинезията, както и при брадикинезията, е болестта на Паркинсон. Лечението е с допаминови препарати или в краен случай — дълбокомозъчна стимулация.

Хемиатетозата по същество представлява атетоза, която се проявява само едностранно — засяга само едната ръка, единия крак или едновременно ръка и крак — едностранно. Медикаментозното лечение е с бета-блокери.

4.2, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други и неуточнени анормални непроизволни движения МКБ R25.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия